Terma dan syarat


TERMA & SYARAT

Terma dan Syarat Umum untuk
Penggunaan Data dan Perkhidmatan Terbaru

Terma-terma dan syarat-syarat am ini adalah sebahagian daripada kontrak yang mana mereka dilampirkan ("Perjanjian") dan memohon kepada penggunaan mana-mana anda
pemasaran atau e-mel data atau perkhidmatan yang disediakan oleh Latestdatabase.com atau Perniagaan tergabungnya ("Latestdatabase.com"), yang data atau perkhidmatan dirujuk
untuk secara kolektif sebagai "Data."

1. Pemilikan.


(a) Istilah "Latestdatabase.com Property" bermaksud semua program, fail, sistem, dokumentasi, maklumat, kandungan, grafik, susun atur halaman, reka bentuk laman web, antara muka pengguna yang digunakan atau disediakan oleh Latestdatabase.com, produk kerja yang dihasilkan oleh Latestdatabase.com , dan karya terbitan mana-mana yang disebut di atas, termasuk, tanpa had, laman web atau laman web yang disediakan oleh anda oleh Latestdatabase.com, apa-apa pengaturcaraan HTML yang dilakukan sebagai sebahagian daripada menyediakan anda dengan Data dan apa-apa program khas, fungsi, antara muka dan lain-lain produk, idea, konsep atau teknik kerja yang terkini boleh digunakan, digunakan atau bergantung pada menyediakan Data kepada anda.


(b) Semua Latestdatabase.com Harta hendaklah dan akan kekal milik Latestdatabase.com.


(c) Di antara anda dan Latestdatabase.com, Latestdatabase.com akan menjadi pemilik tunggal dan eksklusif semua paten, hak cipta, tanda niaga, rahsia perdagangan dan hak harta intelektual lain dalam dan kepada Property and Data Terkini Terkini.

2. Lesen Terhad.


Setelah pelaksanaan Perjanjian dan pembayaran semua jumlah yang ada di Latestdatabase.com, anda diberikan lesen peribadi, tidak dapat digunakan dan tidak eksklusif untuk menggunakan Data tersebut semata-mata untuk pemasaran langsung anda, penyelidikan pasaran dan tujuan prospek pelanggan, sesuai ketentuan Perjanjian ini. Apabila tamat tempoh atau penamatan Perjanjian, anda akan menghentikan penggunaan Data dan, seperti yang diminta oleh Latestdatabase.com, sama ada (a) mengembalikan Data ke Latestdatabase.com tanpa menyimpan apa-apa salinannya atau apa-apa nota atau maklumat lain di atas atau ) memberikan sijil, yang dilaksanakan oleh anda, dalam bentuk dan bahan memuaskan kepada Latestdatabase.com, bahawa Data telah dimusnahkan sedemikian rupa untuk menjadikan Data secara kekal tidak boleh dibaca dan tidak dapat dipulihkan.

3. Had Penggunaan.


(a) Melainkan secara khusus diberi kuasa terlebih dahulu dan secara bertulis oleh Latestdatabase.com, anda tidak akan berkongsi, menjual, memindahkan atau membuat Data tersedia kepada mana-mana orang ketiga atau entiti dan anda akan menggunakan usaha terbaik anda untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak dibenarkan Data oleh mana-mana orang atau entiti ketiga.


(b) Anda tidak akan namakan atau merujuk kepada Latestdatabase.com atau penggunaan Data anda dalam mana-mana iklan atau bahan promosi atau pemasaran anda.


(c) Anda tidak akan menggunakan Data untuk tujuan kredit pengguna, insurans pengunderaitan pengguna, tujuan pekerjaan, tujuan pemeriksaan penyewa, untuk sebarang tujuan lain yang dilindungi oleh Undang-undang Pengguna Australia (ACL)atau untuk sebarang tujuan lain yang tidak dibenarkan secara nyata oleh Perjanjian.

4. Tanggungjawab anda;

Penggunaan Data E-mel; Kajian dan Pemeriksaan oleh Latestdatabase.com.


(a) Penggunaan Data anda akan mematuhi semua undang-undang persekutuan, negeri, tempatan dan asing yang berkaitan, patung, peraturan dan peraturan ("Undang-undang") yang berkaitan, termasuk Undang-undang mengenai pemasaran telemarketing, e-mel dan faksimili, permintaan pelanggan Persatuan Pemasaran Langsung ("DMA"). Jika anda bukan ahli DMA, anda akan menggunakan usaha terbaik anda untuk mematuhi garis panduan DMA.


(b) Penggunaan data e-mel anda akan mematuhi semua Undang-undang yang berkenaan, termasuk Akta CAN-SPAM, COPPA, dan mana-mana undang-undang Pendaftar Negeri.


(c) Latestdatabase.com berhak untuk mengkaji semula penggunaan Data anda untuk memastikan pematuhan dengan Perjanjian ini, tetapi kegagalan terbaru dari Latestdatabase.com untuk mengkaji semula penggunaan tersebut tidak akan menjadi penerimaan penggunaan sedemikian atau mengetepikan mana-mana hak terbaru di bawah ini. atau had mana-mana kewajipan anda berkaitan dengan Data. Pada bila-bila masa sekurang-kurangnya notis 3 hari, Latestdatabase.com boleh mengaudit rekod anda untuk menentukan sama ada anda mematuhi Perjanjian ini dan anda akan menyediakan kepada Latestdatabase.com atau wakilnya semua rekod yang diperlukan untuk menjalankan audit sedemikian .

5. Penafian Waranti; Waranti Terhad.


DATA DIPERLUKAN DASAR "SEPERTI ADA". LATESTDATABASE.COM TIDAK MELAKUKAN ATAU MENJAMIN KESEJAHTERAAN, KESALAHAN KOMPLETENSI ATAU KESALAHAN DATA DAN, KECUALI SEBELUM DISEDIAKAN DENGAN SENTENSI MURAH, LATESTDATABASE.COM MENYEDIAKAN SEBARANG DAN SEMUA WARANTI SEBARANG SIFAT, TERSIRAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK WARANTI KESELAMATAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. ANDA MEMILIKI HARI 14 DARIPADA RECEIPT ANDA DATA UNTUK MELIHAT IT AND NOTIFY LATESTDATABASE.COM SEBARANG MASALAH ATAU MISTAKES DALAM DATA DAN JIKA ANDA MENGENALKAN LATESTDATABASE.COM DI DALAM TEMPOH HARI 14, MASALAH ATAU MISI AKAN DIBENARKAN DI TIDAK TAMBAHAN TAMBAHAN KEPADA ANDA.

6. Had Tanggungjawab.


Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam hukuman terakhir Seksyen 5, Latestdatabase.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan, tuntutan, kerugian, liabiliti, kerosakan, kecederaan, kos atau perbelanjaan (termasuk yuran peguam dan kos guaman yang munasabah), sama ada umum, langsung , kerosakan khas, sampingan, berbangkit atau lain-lain yang disebabkan secara keseluruhan atau sebahagiannya atau secara langsung atau tidak langsung oleh apa-apa penggunaan Data atau apa-apa kegagalan yang dikatakan atau sebenar oleh Latestdatabase.com untuk mematuhi terma Perjanjian, sama ada atau tidak apa-apa kerosakan sedemikian telah dijangka atau sama ada Latestdatabase.com dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian. Tanggungjawab terbaru Latestdatabase.com di bawah hukuman terakhir Seksyen 5 tidak akan melebihi jumlah yang anda bayar Latestdatabase.com di bawah Perjanjian dalam bulan-bulan 12 sebelum kejadian yang menimbulkan liabiliti terbaru dari Latestdatabase.com.

7. Ganti Rugi Anda dari Latestdatabase.com.


Anda akan menanggung rugi, mempertahankan dan memegang Lastdatabase.com, pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja, kontraktor dan ejen bebas yang tidak berbahaya terhadap apa-apa tuntutan, permintaan, kerugian, liabiliti, kerosakan, kos kecederaan atau perbelanjaan (termasuk yuran peguam dan kos guaman) yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, daripada tindakan atau peninggalan anda berkenaan dengan Data atau apa-apa pelanggaran Perjanjian atau apa-apa pelanggaran Undang-Undang.

8. Gangguan Perkhidmatan.


Anda mengakui bahawa, dengan syarat sifat sumberdaya terbaru, Latestdatabase.com menghendaki untuk memberikan Data kepada anda, gangguan sementara mungkin berlaku dalam penyediaan Data dan bahawa sebarang gangguan tersebut tidak akan menyebabkan Latestdatabase.com mempunyai sebarang liabiliti kepada anda atau orang lain dan tidak akan menggantung atau menghapuskan kewajipan pembayaran anda kepada Latestdatabase.com atau memberikan anda sebarang bayaran balik untuk jumlah yang telah dibayar sebelum ini kepada Latestdatabase.com.

9. Tiada Tugasan oleh Anda.


Anda tidak boleh memperuntukkan hak atau kewajipan anda di bawah Perjanjian kepada mana-mana orang atau entiti tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Latestdatabase.com, sama ada melalui undang-undang atau sebaliknya, dan apa-apa percubaan untuk berbuat demikian tidak sah.

10. Remedy Penamatan Tambahan.


Sebagai tambahan kepada semua hak undang-undang dan remedi lain yang tersedia untuk Latestdatabase.com untuk sebarang pelanggaran yang nyata, terancam atau sebenar atau melanggar Perjanjian oleh anda, Latestdatabase.com mempunyai hak untuk menamatkan Perjanjian dan menuntut kembali atau pemusnahan segera Data di bila-bila masa jika Latestdatabase.com percaya anda tidak mematuhi sepenuhnya Perjanjian.

11. Undang-undang yang mengawal; Bidang kuasa.


Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan di bawah undang-undang Negeri Queensland Australia, tanpa mengambil kira prinsip-prinsip konflik undang-undang Negeri itu atau mana-mana negeri lain. Sebarang litigasi atau pertikaian lain yang berkaitan dengan atau timbul di bawah Perjanjian hanya akan dibawa ke mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Brisbane, Queensland dan anda bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah tersebut dan mengetepikan apa-apa bantahan ke tempat mana-mana prosiding sedemikian di mahkamah tersebut.

12. Bayaran Produk Bukan Invois.


(a) Pembayaran: Anda bersetuju untuk membayar Latestdatabase.com dengan bayaran mengikut yuran, caj dan terma pengebilan yang berlaku pada masa bayaran atau caj yang perlu dibayar dan dibayar. Yuran yang dikenakan tidak boleh dikembalikan. Dalam kes produk langganan, tempoh langganan akan berkuatkuasa untuk tempoh yang dipersetujui, selepas itu tempoh langganan akan secara automatik diperbaharui untuk tempoh pembaharuan yang dinyatakan (jika ada) pada harga langganan semasa.


(b) Pengebilan yang Berulang: Penerimaan anda terhadap istilah ini merupakan kebenaran anda kepada Latestdatabase.com untuk secara automatik mengenakan kad kredit / debit yang disediakan oleh anda, dan dalam hal produk langganan, untuk terus mengecaj kad kredit / debit pada yang dipersetujui- pada selang masa semasa tempoh langganan. Anda bersetuju untuk memberikan Latestdatabase.com dengan maklumat bil dan maklumat hubungan yang lengkap dan tepat dan untuk mengemas kini maklumat dengan tiga puluh (30) hari apa-apa perubahan kepada maklumat bil. Kegagalan proses pembayaran berulang tidak membebaskan kewajiban pembayaran anda.


(c) Caj Faedah: Akan dikenakan caj faedah ke atas apa-apa amaun yang tidak anda bayar apabila kena pada kadar 1.5% sebulan, atau kadar yang lebih rendah yang bersamaan dengan kadar maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, pada belum dibayar jumlah.

13. Keseluruhan perjanjian; Pindaan atau Penepian.


Perjanjian ini mengandungi keseluruhan pemahaman antara anda dan Latestdatabase.com dan menggantikan sebarang pemahaman atau perjanjian sebelumnya, lisan atau bertulis, berkaitan dengan perkara pokok Perjanjian. Perjanjian ini hanya boleh dipinda oleh dokumen yang ditandatangani oleh anda dan Latestdatabase.com. Tiada pengecualian bagi apa-apa pelanggaran Perjanjian itu akan dianggap sebagai pelepasan pelanggaran masa depan, sama ada sifat yang sama atau berbeza, dan tiada penepian akan berkuat kuasa melainkan jika secara bertulis ditandatangani oleh pihak yang dikecewakan.

14. Pelaksanaan; Rakan kongsi.


Perjanjian itu boleh dilaksanakan dalam bentuk asalnya, melalui faksimile atau dalam format dokumen mudah alih yang dihantar secara elektronik dan ia boleh dilaksanakan dalam mana-mana bilangan rakan kongsi, yang masing-masing akan dianggap sebagai asal dokumen yang sama.