Polisi Bayaran Balik


POLISI BAYARAN LATESTDATABASE

 

Terma dan Syarat Am kepada
Kelayakan mendapatkan bayaran balik sepenuhnya ke atas pembelian anda

Terma-terma dan syarat-syarat am ini adalah sebahagian daripada kontrak yang mana mereka dilampirkan ("Perjanjian") dan memohon kepada penggunaan mana-mana anda
data pemasaran atau e-mel atau perkhidmatan yang disediakan oleh Latestdatabase.com atau Perniagaan Gabungannya ("Latestdatabase.com"), yang mana data atau perkhidmatan dirujuk secara kolektif sebagai "Data."

 

 

Sila baca dengan teliti dan memahami Syarat dan syarat jualan pangkalan data LATESTDATABASE.com

 

 

1. Penafian Waranti; Waranti Terhad.

 

 

DATA DIPERLUKAN DASAR "SEPERTI ADA". LATESTDATABASE.COM TIDAK MELAKUKAN ATAU MENJAMIN KESEJAHTERAAN, KESALAHAN KOMPLETENSI ATAU KESALAHAN DATA DAN, KECUALI SEBELUM DISEDIAKAN DENGAN SENTENSI TERKINI, LATESTDATABASE.COM MENYEDIAKAN SEBARANG DAN SEMUA WARANTI SEBARANG SIFAT, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK WARANTI KESELAMATAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. ANDA MEMILIKI 14 HARI DARI DARIPADA DARI DATA ANDA UNTUK MENGALAMI ANDA ANDA MELAKUKAN LATESTDATABASE.COM SEBARANG MASALAH ATAU MISTAKES DALAM DATA DAN JIKA ANDA MENGENALKAN LATESTDATABASE.COM DI DALAM TEMPOH 14-DAY, MASALAH ATAU MISI AKAN DIPERBUAT DI TIDAK TAMBAHAN TAMBAHAN KEPADA ANDA.

Pemegang Lesen bersetuju untuk:

 

(a) Beritahu Pemberi Lesen dalam masa tiga puluh (14) hari untuk mengetahui apa-apa kesilapan dalam Senarai;

(b) Semak data dalam Senarai serta-merta selepas menerimanya untuk memastikan ia memenuhi kriteria Pemegang Lesen;

(c) Bayar Pemberi Lesen bayaran lesen melalui kemudahan pembayaran dalam talian Pemberi Lesen selepas penerimaan Terma-terma ini;

(d) Gunakan Senarai pada seberapa banyak kesempatan yang dilantik oleh Pemegang Lesen untuk sebarang tujuan undang-undang bagi tempoh 12 bulan bermula pada tarikh penerimaan Terma ini dan tamat tempoh 12 bulan dari tarikh tersebut ("Tempoh");

(e) Mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa Senarai dan butir-butir yang terkandung di dalamnya tidak dilampirkan atau digunakan untuk meningkatkan mana-mana senarai mel atau pangkalan data lain;

(f) Berikan kepada Pemberi Lesen sebaik sahaja menjadi sedar senarai nama dan alamat perniagaan yang terkandung dalam Senarai yang ingin dihapuskan dari Senarai itu;

(g) Menanggung rugi dan memastikan Pemberi Lesen, pekerja, ejen dan kontraktornya dilindungi terhadap sebarang tuntutan, tindakan, permintaan atau kerosakan apa pun (termasuk, tanpa had, kos undang-undang atas dasar indemniti) yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan Senarai oleh Pemegang Lesen ;

(h) Melepaskan apa-apa hak yang mungkin telah diluluskan oleh Pemegang Lesen terhadap Pemberi Lesen berkenaan dengan apa-apa kegagalan Pemegang Lesen untuk melaksanakan;

(i) Melupakan sebarang hak yang mungkin ada pada Pemegang Lesen terhadap Pemberi Lesen berkenaan dengan sebarang kegagalan Pemberi Lesen untuk melaksanakan menurut Terma ini setakat kegagalan tersebut disebabkan oleh faktor di luar kawalan Pemberi Lesen;

(j) Bayar kepada Pemberi Lesen ganti rugi Pemberi Lesen akibat daripada pelanggaran Syarat-syarat ini oleh Pemegang Lesen (tanpa mengehadkan sebarang hak lain yang mungkin dimiliki oleh Pemberi Lesen terhadap Pemegang Lesen untuk pelanggaran Syarat-syarat ini oleh Pemegang Lesen) untuk setiap pelanggaran oleh Pemegang Lesen Terma ini bersama-sama dengan semua kos undang-undang yang ditanggung oleh Pemberi Lesen dalam menguatkuasakan Terma ini (atas dasar indemniti); dan

(k) Tidak meminta apa-apa bayaran balik atau pemulangan yuran lesen jika Pemegang Lesen membatalkan Syarat ini pada bila-bila masa. Yuran lesen tidak boleh dikembalikan.

 

2. Had Tanggungjawab.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam ayat 2 yang terakhir di atas, Latestdatabase.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan, tuntutan, kerugian, liabiliti, kerosakan, kecederaan, kos atau perbelanjaan (termasuk yuran peguam dan kos guaman yang munasabah), sama ada umum, secara langsung, istimewa, sampingan, berbangkit atau lain-lain kerosakan yang disebabkan secara keseluruhan atau sebahagiannya atau secara langsung atau tidak langsung oleh apa-apa penggunaan Data atau apa-apa kegagalan yang dikatakan atau sebenar oleh Latestdatabase.com untuk mematuhi terma Perjanjian, sama ada atau tidak apa-apa ganti rugi terdahulu atau sama ada Latestdatabase.com dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian. Tanggungjawab maksimum terbaru dari Latestdatabase.com di bawah hukuman terakhir Bahagian 1 tidak akan melebihi jumlah yang anda bayar Latestdatabase.com di bawah Perjanjian dalam tempoh 12 bulan sebelum kejadian yang menimbulkan liabiliti terbaru dari Latestdatabase.com.

 

3. Gangguan Perkhidmatan.

Anda mengakui bahawa, dengan syarat sifat sumberdaya terbaru, Latestdatabase.com menghendaki untuk memberikan Data kepada anda, gangguan sementara mungkin berlaku dalam penyediaan Data dan bahawa sebarang gangguan tersebut tidak akan menyebabkan Latestdatabase.com mempunyai sebarang liabiliti kepada anda atau orang lain dan tidak akan menggantung atau menghapuskan kewajipan pembayaran anda kepada Latestdatabase.com atau memberikan anda sebarang bayaran balik untuk jumlah yang telah dibayar sebelum ini kepada Latestdatabase.com.

4. Bayaran untuk pangkalan data yang dimuat turun.

(A) Pembayaran: Anda bersetuju untuk membayar Latestdatabase.com dengan bayaran mengikut yuran, caj dan terma pengebilan yang berlaku pada masa bayaran atau caj yang kena dibayar dan dibayar. Yuran Lesen yang dikenakan caj tidak boleh dikembalikan.

(B) Pengebilan Berulang: Penerimaan anda terhadap istilah ini merupakan kebenaran anda kepada Latestdatabase.com untuk secara automatik mengenakan kad kredit / debit yang disediakan oleh anda, dan dalam hal produk langganan, untuk terus mengenakan kad kredit / debit pada selang waktu yang telah disepakati semasa tempoh langganan. Anda bersetuju untuk memberikan Latestdatabase.com dengan maklumat bil dan maklumat hubungan yang lengkap dan tepat dan untuk mengemas kini maklumat dengan tiga puluh (30) hari apa-apa perubahan kepada maklumat bil. Kegagalan proses pembayaran berulang tidak membebaskan kewajiban pembayaran anda.

(C) Caj Faedah: Akan dikenakan caj faedah ke atas jumlah yang tidak anda bayar apabila kena pada kadar 1.5% sebulan, atau kadar yang lebih rendah seperti yang sama dengan kadar maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, pada amaun yang tidak dibayar.

 

5. Keseluruhan perjanjian; Pindaan atau Penepian.

Perjanjian ini mengandungi keseluruhan pemahaman antara anda dan Latestdatabase.com dan menggantikan sebarang pemahaman atau perjanjian sebelumnya, lisan atau bertulis, berkaitan dengan perkara pokok Perjanjian. Perjanjian ini hanya boleh dipinda oleh dokumen yang ditandatangani oleh anda dan Latestdatabase.com. Tiada pengecualian bagi apa-apa pelanggaran Perjanjian itu akan dianggap sebagai pelepasan pelanggaran masa depan, sama ada sifat yang sama atau berbeza, dan tiada penepian akan berkuat kuasa melainkan jika secara bertulis ditandatangani oleh pihak yang dikecewakan.

6. Pelaksanaan; Rakan kongsi.

Perjanjian itu boleh dilaksanakan dalam bentuk asalnya, melalui faksimile atau dalam format dokumen mudah alih yang dihantar secara elektronik dan ia boleh dilaksanakan dalam mana-mana bilangan rakan kongsi, yang masing-masing akan dianggap sebagai asal dokumen yang sama.