Terma dan syarat


TERMA & SYARAT

Terma dan Syarat Umum untuk
Penggunaan Data dan Perkhidmatan Terbaru

Terma-terma dan syarat-syarat am ini adalah sebahagian daripada kontrak yang mana mereka dilampirkan ("Perjanjian") dan memohon kepada penggunaan mana-mana anda
pemasaran atau e-mel data atau perkhidmatan yang disediakan oleh Latestdatabase.com atau Perniagaan tergabungnya ("Latestdatabase.com"), yang data atau perkhidmatan dirujuk
untuk secara kolektif sebagai "Data."

Lesen Terhad

Setelah pelaksanaan Perjanjian dan pembayaran semua jumlah yang ada di Latestdatabase.com, anda diberikan lesen peribadi, tidak dapat digunakan dan tidak eksklusif untuk menggunakan Data tersebut semata-mata untuk pemasaran langsung anda, penyelidikan pasaran dan tujuan prospek pelanggan, sesuai ketentuan Perjanjian ini. Apabila tamat tempoh atau penamatan Perjanjian, anda akan menghentikan penggunaan Data dan, seperti yang diminta oleh Latestdatabase.com, sama ada (a) mengembalikan Data ke Latestdatabase.com tanpa menyimpan apa-apa salinannya atau apa-apa nota atau maklumat lain di atas atau ) memberikan sijil, yang dilaksanakan oleh anda, dalam bentuk dan bahan memuaskan kepada Latestdatabase.com, bahawa Data telah dimusnahkan sedemikian rupa untuk menjadikan Data secara kekal tidak boleh dibaca dan tidak dapat dipulihkan.

Had Penggunaan

(a) Kecuali diluluskan secara khusus terlebih dahulu dan secara bertulis oleh Latestdatabase.com, anda tidak akan berkongsi, menjual, memindahkan atau menjadikan Data tersedia kepada mana-mana orang atau entiti ketiga dan anda akan menggunakan usaha terbaik anda untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak dibenarkan Data oleh mana-mana orang ketiga atau entiti.


(b) Anda tidak akan menamakan atau merujuk kepada Latestdatabase.com atau penggunaan Data oleh anda dalam mana-mana iklan atau bahan promosi atau pemasaran anda.


(c) Anda tidak akan menggunakan Data untuk tujuan kredit pengguna, pengunderaitan insurans pengguna, tujuan pekerjaan, tujuan pemeriksaan penyewa, untuk sebarang tujuan lain yang dilindungi oleh Filipina Undang-undang Pengguna (ACL)atau untuk sebarang tujuan lain yang tidak dibenarkan secara nyata oleh Perjanjian.

Tanggungjawab anda

Penggunaan Data E-mel; Kajian dan Pemeriksaan oleh Latestdatabase.com.


(a) Penggunaan Data oleh Anda akan mematuhi semua undang-undang, patung, peraturan dan undang-undang persekutuan, negeri, lokal dan asing yang berlaku ("Undang-undang"), termasuk Undang-undang mengenai pemasaran telemarket, pemasaran e-mel dan faksimili, permintaan pelanggan dan semua panduan yang berlaku Persatuan Pemasaran Langsung ("DMA"). Sekiranya anda bukan ahli DMA, anda akan berusaha sedaya upaya untuk mematuhi garis panduan DMA.


(b) Penggunaan Data e-mel oleh Anda akan mematuhi semua Undang-undang yang berlaku, termasuk Undang-undang CAN-SPAM, COPPA, dan undang-undang Pendaftaran Negara.


(c) Latestdatabase.com berhak untuk meninjau penggunaan Data oleh anda untuk memastikan pematuhan dengan Perjanjian ini, tetapi sebarang kegagalan Latestdatabase.com untuk mengkaji penggunaan tersebut tidak akan menunjukkan penerimaan penggunaan tersebut atau mengetepikan mana-mana hak Latestdatabase.com di bawah ini atau hadkan sebarang tanggungjawab anda berkenaan dengan Data. Pada bila-bila masa setelah notis sekurang-kurangnya 3 hari, Latestdatabase.com dapat mengaudit rekod anda untuk menentukan sama ada anda mematuhi Perjanjian ini dan anda akan menyediakan kepada Latestdatabase.com atau wakilnya semua rekod yang diperlukan untuk menjalankan audit tersebut .

Penafian Waranti; Waranti Terhad.

DATA DIPERLUKAN DASAR "SEPERTI ADA". LATESTDATABASE.COM TIDAK MELAKUKAN ATAU MENJAMIN KESEJAHTERAAN, KESALAHAN KOMPLETENSI ATAU KESALAHAN DATA DAN, KECUALI SEBELUM DISEDIAKAN DENGAN SENTENSI TERKINI, LATESTDATABASE.COM MENYEDIAKAN SEBARANG DAN SEMUA WARANTI SEBARANG SIFAT, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK WARANTI KESELAMATAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. ANDA MEMILIKI 14 HARI DARI DARIPADA DARI DATA ANDA UNTUK MENGALAMI ANDA ANDA MELAKUKAN LATESTDATABASE.COM SEBARANG MASALAH ATAU MISTAKES DALAM DATA DAN JIKA ANDA MENGENALKAN LATESTDATABASE.COM DI DALAM TEMPOH 14-DAY, MASALAH ATAU MISI AKAN DIPERBUAT DI TIDAK TAMBAHAN TAMBAHAN KEPADA ANDA.

Had Tanggungjawab

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam ayat 5 terakhir, Latestdatabase.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan, permintaan, kerugian, liabiliti, kerosakan, kecederaan, kos atau perbelanjaan (termasuk yuran peguam dan kos guaman yang munasabah), sama ada umum, langsung , kerosakan khas, sampingan, berbangkit atau lain-lain yang disebabkan secara keseluruhan atau sebahagiannya atau secara langsung atau tidak langsung oleh apa-apa penggunaan Data atau apa-apa kegagalan yang dikatakan atau sebenar oleh Latestdatabase.com untuk mematuhi terma Perjanjian, sama ada atau tidak apa-apa kerosakan sedemikian telah dijangka atau sama ada Latestdatabase.com dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian. Tanggungjawab maksimum terbaru dari Latestdatabase.com di bawah hukuman terakhir Seksyen 5 tidak akan melebihi jumlah yang anda bayar Latestdatabase.com di bawah Perjanjian dalam tempoh 12 bulan sebelum peristiwa yang menimbulkan liabiliti terbaru dari Latestdatabase.com.

Ganti Rugi Anda terhadap Latestdatabase.com

Anda akan menanggung rugi, mempertahankan dan memegang Lastdatabase.com, pemegang saham, pengarah, pegawai, pekerja, kontraktor dan ejen bebas yang tidak berbahaya terhadap apa-apa tuntutan, permintaan, kerugian, liabiliti, kerosakan, kos kecederaan atau perbelanjaan (termasuk yuran peguam dan kos guaman) yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, daripada tindakan atau peninggalan anda berkenaan dengan Data atau apa-apa pelanggaran Perjanjian atau apa-apa pelanggaran Undang-Undang.

Gangguan Perkhidmatan

anda mengakui bahawa, memandangkan sifat teknikal sumber Latestdatabase.com memerlukan untuk memberikan Data kepada anda, gangguan sementara mungkin berlaku dalam penyediaan Data dan bahawa sebarang gangguan sedemikian tidak akan menyebabkan Latestdatabase.com mempunyai sebarang liabiliti kepada anda atau orang lain dan tidak akan menggantung atau menghapuskan kewajipan pembayaran anda kepada Latestdatabase.com atau memberikan anda sebarang hak bayaran balik untuk jumlah yang telah dibayar sebelum ini kepada Latestdatabase.com.

Tiada Tugasan oleh Anda

Anda tidak boleh memperuntukkan hak atau kewajipan anda di bawah Perjanjian kepada mana-mana orang atau entiti tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Latestdatabase.com, sama ada melalui undang-undang atau sebaliknya, dan apa-apa percubaan untuk berbuat demikian tidak sah.

Remedi Tambahan Penamatan

Sebagai tambahan kepada semua hak undang-undang dan remedi lain yang tersedia untuk Latestdatabase.com untuk sebarang pelanggaran yang nyata, terancam atau sebenar atau melanggar Perjanjian oleh anda, Latestdatabase.com mempunyai hak untuk menamatkan Perjanjian dan menuntut kembali atau pemusnahan segera Data di bila-bila masa jika Latestdatabase.com percaya anda tidak mematuhi sepenuhnya Perjanjian.

Undang-undang yang Mentadbir; Bidang kuasa

Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan di bawah undang-undang Negeri Queensland Australia, tanpa mengambil kira prinsip-prinsip konflik undang-undang Negeri itu atau mana-mana negeri lain. Sebarang litigasi atau pertikaian lain yang berkaitan dengan atau timbul di bawah Perjanjian hanya akan dibawa ke mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Brisbane, Queensland dan anda bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah tersebut dan mengetepikan apa-apa bantahan ke tempat mana-mana prosiding sedemikian di mahkamah tersebut.

Pembayaran untuk Produk Tidak Diinvois.

(a) Pembayaran: Anda bersetuju untuk membayar fee Latestdatabase.com sesuai dengan yuran, caj dan terma penagihan yang berkuat kuasa pada masa yuran atau caj perlu dibayar dan perlu dibayar. Bayaran yang dikenakan tidak dapat dikembalikan. Sekiranya produk langganan, jangka masa langganan akan berkuat kuasa untuk tempoh yang dipersetujui, selepas itu tempoh langganan akan diperbaharui secara automatik untuk tempoh pembaharuan yang ditentukan (jika ada) pada harga langganan semasa.


(b) Pengebilan Berulang: Penerimaan anda terhadap syarat-syarat ini merupakan kebenaran anda kepada Latestdatabase.com untuk secara automatik mengenakan kad kredit / debit yang diberikan oleh anda, dan dalam hal produk langganan, untuk terus mengenakan kad kredit / debit pada yang dipersetujui pada selang waktu sepanjang tempoh langganan. Anda bersetuju untuk memberikan maklumat penagihan dan perhubungan yang lengkap dan tepat di Latestdatabase.com dan untuk mengemas kini maklumat tersebut dengan tiga puluh (30) hari dari sebarang perubahan pada maklumat penagihan. Kegagalan proses pembayaran berulang tidak membebaskan kewajipan pembayaran anda.


(c) Bayaran Faedah: Akan ada caj faedah untuk jumlah yang anda gagal bayar bila perlu dibayar pada kadar 1.5% sebulan, atau kadar yang lebih rendah yang mungkin sama dengan kadar maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, pada yang belum dibayar jumlah.

Keseluruhan perjanjian; Pindaan atau Penepian

Perjanjian ini mengandungi keseluruhan pemahaman antara anda dan Latestdatabase.com dan menggantikan sebarang pemahaman atau perjanjian sebelumnya, lisan atau bertulis, berkaitan dengan perkara pokok Perjanjian. Perjanjian ini hanya boleh dipinda oleh dokumen yang ditandatangani oleh anda dan Latestdatabase.com. Tiada pengecualian bagi apa-apa pelanggaran Perjanjian itu akan dianggap sebagai pelepasan pelanggaran masa depan, sama ada sifat yang sama atau berbeza, dan tiada penepian akan berkuat kuasa melainkan jika secara bertulis ditandatangani oleh pihak yang dikecewakan.

Pelaksanaan; Rakan sejawat

Perjanjian itu boleh dilaksanakan dalam bentuk asalnya, melalui faksimile atau dalam format dokumen mudah alih yang dihantar secara elektronik dan ia boleh dilaksanakan dalam mana-mana bilangan rakan kongsi, yang masing-masing akan dianggap sebagai asal dokumen yang sama.