Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor
Gebruik van Data en Services van Latestdatabase.com

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het contract waaraan ze zijn gehecht (de "Overeenkomst") en zijn van toepassing op uw gebruik ervan
marketing- of e-mailgegevens of -services geleverd door Latestdatabase.com of aan haar gelieerde bedrijven (“Latestdatabase.com”), naar welke gegevens of services wordt verwezen
gezamenlijk als de "Gegevens".

 

1. Eigendom.


(a) De term "Eigendom van Latestdatabase.com" betekent alle programma's, bestanden, systemen, documentatie, informatie, inhoud, afbeeldingen, pagina-indelingen, site-ontwerpen, gebruikersinterfaces die worden gebruikt of geleverd door Latestdatabase.com, werkproduct geproduceerd door Latestdatabase.com , en afgeleide werken van een van het voorgaande, inclusief, maar niet beperkt tot, de website of websites die aan u beschikbaar zijn gesteld door Latestdatabase.com, HTML-programmering die wordt uitgevoerd als onderdeel om u te voorzien van Gegevens en andere speciale programma's, functionaliteiten, interfaces en andere werkproduct, ideeën, concepten of technieken die Latestdatabase.com kan ontwikkelen, gebruiken of waarop kan vertrouwen bij het verstrekken van de gegevens aan u.


(b) Alle eigendommen van Latestdatabase.com zullen eigendom zijn en blijven van Latestdatabase.com.


(c) Tussen u en Latestdatabase.com zal Latestdatabase.com de enige en exclusieve eigenaar zijn van alle patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten in en op het Eigendom van Latestdatabase.com en de Gegevens.

 

 

2. Beperkte licentie.


Bij uw uitvoering van de Overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde bedragen op Latestdatabase.com, krijgt u een persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de Gegevens uitsluitend te gebruiken voor uw direct marketing, marktonderzoek en prospectie van klanten, in strikte overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst. Na afloop of beëindiging van de Overeenkomst, zult u het gebruik van de Gegevens beëindigen en, zoals gevraagd door Latestdatabase.com, (a) de Gegevens terugsturen naar Latestdatabase.com zonder kopieën daarvan of enige aantekeningen of andere informatie daarop te bewaren of (b) ) een door u uitgevoerd certificaat in vorm en substantie naar tevredenheid van Latestdatabase.com verstrekken, dat de gegevens op een dusdanige manier zijn vernietigd dat de gegevens permanent onleesbaar en onherstelbaar zijn.

 

 

3. Beperkingen voor gebruik.


(a) Tenzij specifiek vooraf en schriftelijk geautoriseerd door Latestdatabase.com, zult u de Gegevens niet delen, verkopen, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde persoon of entiteit en zult u uw best doen om misbruik of ongeautoriseerd gebruik te voorkomen van de gegevens door een derde persoon of entiteit.


(b) U mag Latestdatabase.com of uw gebruik van de Gegevens in geen van uw advertenties, promotie- of marketingmateriaal een naam geven of ernaar verwijzen.


(c) U zult de Gegevens niet gebruiken voor consumentenkredietdoeleinden, het afsluiten van consumentenverzekeringen, arbeidsdoeleinden, screening van huurders, voor enig ander doel dat onder de Australische consumentenwetgeving (ACL)of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de Overeenkomst.

 

 

4. Jouw verantwoordelijkheden;

Gebruik van e-mailgegevens; Beoordeling en controle door Latestdatabase.com.


(a) Uw gebruik van de Gegevens zal voldoen aan alle toepasselijke federale, staats-, lokale en buitenlandse wetten, statuten, regels en voorschriften ("Wetten"), inclusief wetten met betrekking tot telemarketing, e-mail- en faxmarketing, klantenverzoeken en alle toepasselijke richtlijnen van de Direct Marketing Association ("DMA"). Als u geen lid bent van de DMA, zult u uw uiterste best doen om te voldoen aan de richtlijnen van de DMA.


(b) Uw gebruik van e-mailgegevens zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, inclusief de CAN-SPAM Act, COPPA en alle staatsregistratiewetten.


(c) Latestdatabase.com behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de gegevens te herzien om naleving van deze overeenkomst te garanderen, maar het niet beoordelen van dergelijk gebruik door Latestdatabase.com houdt geen acceptatie van dergelijk gebruik in of doet afstand van de rechten van Latestdatabase.com hieronder of beperk uw verplichtingen met betrekking tot de gegevens. Op elk moment met een opzegtermijn van ten minste 3 dagen, kan Latestdatabase.com uw gegevens controleren om te bepalen of u zich aan deze Overeenkomst houdt en u zult aan Latestdatabase.com of zijn vertegenwoordigers alle gegevens beschikbaar stellen die nodig zijn voor het uitvoeren van een dergelijke audit. .

 

 

5. Afwijzing van garanties; Beperkte garantie.


DE GEGEVENS WORDEN VERSTREKT OP EEN STRIKTE "AS IS" -BASIS. LATESTDATABASE.COM GARANDEERT OF GARANDEERT NIET DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE GEGEVENS EN, BEHALVE IN DE VOLGENDE ZIN, LATESTDATABASE. VOOR EEN BEPAALD DOEL. U HEEFT 14 DAGEN VANAF UW ONTVANGSTBEWIJS VAN DE GEGEVENS OM HET TE CONTROLEREN EN LATESTDATABASE.COM TE KENNEN VAN PROBLEMEN OF MISTAKES IN DE GEGEVENS EN ALS U ZO LATESTDATABASE.COM MELDT BINNEN DIE 14-DAGEN PERIODE, WORDT HET PROBLEEM OF MISTAKEL GECORRIGEERD AANVULLENDE KOSTEN VOOR U.

 

 

6. Aansprakelijkheidsbeperking.


Behalve zoals bepaald in de laatste zin van artikel 5, is Latestdatabase.com niet aansprakelijk voor enige claim, eis, verlies, aansprakelijkheid, schade, letsel, kosten of uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en juridische kosten), algemeen, direct , speciale, incidentele, gevolgschade of andere schade die geheel of gedeeltelijk of direct of indirect is veroorzaakt door enig gebruik van de Gegevens of een vermeende of feitelijke niet-naleving door Latestdatabase.com om te voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar waren of of Latestdatabase.com werd gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. De maximale aansprakelijkheid van Latestdatabase.com onder de laatste zin van artikel 5 zal niet hoger zijn dan het bedrag dat u Latestdatabase.com in het kader van de Overeenkomst heeft betaald binnen de 12 maanden voorafgaand aan het evenement dat aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid van Latestdatabase.com.

 

 

7. Uw vrijwaring van Latestdatabase.com.


U zult Latestdatabase.com, zijn aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, onafhankelijke contractanten en agenten schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren tegen elke claim, eis, verlies, aansprakelijkheid, schade, letselkosten of -kosten (inclusief advocatenkosten en juridische kosten) die direct of indirect voortvloeit uit uw handelen of nalaten met betrekking tot de Gegevens of een schending van de Overeenkomst of een schending van Wetten.

 

 

8. Onderbreking van de service.


U erkent dat, gegeven de technische aard van middelen die Latestdatabase.com nodig heeft om de Gegevens aan u te verstrekken, tijdelijke onderbrekingen kunnen optreden bij het verstrekken van Gegevens en dat dergelijke onderbrekingen er niet toe leiden dat Latestdatabase.com enige aansprakelijkheid jegens u of anderen en zal uw betalingsverplichtingen jegens Latestdatabase.com niet schorsen of schrappen of u restitutierechten verlenen voor bedragen die eerder zijn betaald aan Latestdatabase.com.

 

 

9. Geen toewijzing door jou.


U mag uw rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst niet overdragen aan een andere persoon of entiteit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Latestdatabase.com, ongeacht of dit van rechtswege of anderszins is en elke poging daartoe zal ongeldig zijn.

 

 

10. Aanvullende remedie van beëindiging.


In aanvulling op alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn op Latestdatabase.com voor elke kennelijke, bedreigde of daadwerkelijke schending of schending van de Overeenkomst door u, heeft Latestdatabase.com het recht om de Overeenkomst te beëindigen en onmiddellijke teruggave of vernietiging van de Gegevens te eisen op op elk moment dat Latestdatabase.com meent dat u de overeenkomst niet volledig naleeft.

 

 

11. Toepasselijk recht; Jurisdictie.


De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Queensland Australië, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht van die staat of enige andere staat. Elk geschil of ander geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit de Overeenkomst, wordt uitsluitend voorgelegd aan de nationale of federale rechtbanken in Brisbane, Queensland en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van die rechtbanken en af ​​te zien van eventuele bezwaren tegen de plaats van dergelijke procedures. in die rechtbanken.

 

 

12. Betaling voor niet-gefactureerde producten.


(a) Betaling: U stemt ermee in om Latestdatabase.com een ​​vergoeding te betalen in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. In rekening gebrachte kosten zijn niet restitueerbaar. In het geval van abonnementsproducten is de abonnementsperiode van kracht voor de overeengekomen periode, waarna de abonnementsperiode automatisch wordt verlengd voor de gespecificeerde verlengingsperiode (indien van toepassing) tegen de dan geldende abonnementsprijs.


(b) Terugkerende facturering: uw aanvaarding van deze voorwaarden vormt uw autorisatie aan Latestdatabase.com om automatisch de door u verstrekte creditcard / betaalpas in rekening te brengen en, in het geval van abonnementsproducten, om de creditcard / betaalkaart op het afgesproken tijdstip te blijven belasten. met tussenpozen gedurende de looptijd van het abonnement. U stemt ermee in Latestdatabase.com te voorzien van volledige en nauwkeurige facturerings- en contactinformatie en om die informatie bij te werken met dertig (30) dagen na elke wijziging in de factureringsinformatie. Het mislukken van het terugkerende betalingsproces ontslaat uw betalingsverplichtingen niet.


(c) Rentekosten: er zullen rentekosten in rekening worden gebracht over alle bedragen die u niet betaalt wanneer ze verschuldigd zijn tegen een tarief van 1.5% per maand, of een lager tarief dat gelijk kan zijn aan het maximale tarief dat is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, op de onbetaalde bedrag.

 

 

13. Volledige overeenkomst; Wijziging of verklaring van afstand.


De Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en Latestdatabase.com en vervangt alle eerdere afspraken of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een door u ondertekend document en Latestdatabase.com. Geen verklaring van afstand van enige schending van de Overeenkomst wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een toekomstige schending, hetzij van vergelijkbare of andere aard, en geen verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk is ondertekend door de partij die afstand doet.

 

 

14. Uitvoering; Tegenhangers.


De overeenkomst kan worden uitgevoerd in zijn originele, per fax of in elektronisch verzonden formaat voor draagbare documenten en kan worden uitgevoerd in een aantal tegenhangers, die elk als origineel van hetzelfde document worden beschouwd.