Terugbetalingen


LATESTDATABASE TERUGBETALINGSBELEID

 

Algemene voorwaarden voor
Kwalificeer je voor een volledige terugbetaling van je aankoop

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het contract waaraan ze zijn gehecht (de "Overeenkomst") en zijn van toepassing op uw gebruik ervan
marketing- of e-mailgegevens of -services geleverd door Latestdatabase.com of aan haar gelieerde bedrijven ("Latestdatabase.com"), naar welke gegevens of services gezamenlijk wordt verwezen als de "Data".

 

 

Lees de Algemene verkoopvoorwaarden van de LATESTDATABASE.com-databases zorgvuldig door en begrijp ze

 

 

1. Afwijzing van garanties; Beperkte garantie.

 

 

DE GEGEVENS WORDEN VERSTREKT OP EEN STRIKTE "AS IS" -BASIS. LATESTDATABASE.COM GARANDEERT OF GARANDEERT NIET DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE GEGEVENS EN, BEHALVE IN DE VOLGENDE ZIN, LATESTDATABASE. VOOR EEN BEPAALD DOEL. U HEEFT 14 DAGEN VANAF UW ONTVANGSTBEWIJS VAN DE GEGEVENS OM HET TE CONTROLEREN EN LATESTDATABASE.COM TE KENNEN VAN PROBLEMEN OF MISTAKES IN DE GEGEVENS EN ALS U ZO LATESTDATABASE.COM MELDT BINNEN DIE 14-DAGEN PERIODE, WORDT HET PROBLEEM OF MISTAKEL GECORRIGEERD AANVULLENDE KOSTEN VOOR U.

De licentiehouder gaat akkoord met:

 

(a) Informeer de Licentiegever binnen dertig (14) dagen na het ontdekken van eventuele fouten in de Lijst;

(b) Controleer de gegevens in de Lijst onmiddellijk na ontvangst ervan om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de criteria van de Licentiehouder;

(c) De licentiegever de licentiekosten betalen via de online betalingsfaciliteit van de licentiegever na aanvaarding van deze voorwaarden;

(d) Gebruik de Lijst zo vaak als de Licentienemer voor enig wettelijk doel wenst voor de periode van 12 maanden die begint op de datum van aanvaarding van deze Voorwaarden en die 12 maanden vanaf die datum verloopt ("Termijn");

(e) alle redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat de Lijst en de daarin vervatte gegevens niet worden toegevoegd aan of gebruikt voor het verbeteren van andere mailinglijsten of databases;

(f) Onmiddellijk aan de Licentiegever te verstrekken bij het op de hoogte zijn van een lijst met namen en adressen van bedrijven die zijn opgenomen in de Lijst en die van die Lijst verwijderd willen worden;

(g) De Licentiegever, zijn werknemers, agenten en aannemers schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke claim, actie, eis of schade van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten op basis van schadeloosstelling) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Lijst door de Licentiehouder ;

(h) Afzien van rechten die de Licentienemer anderszins zou kunnen hebben ten opzichte van de Licentiegever met betrekking tot enige tekortkoming van de Licentiegever om uit te voeren;

(i) afstand doen van alle rechten die de Licentiehouder anders zou hebben gehad jegens de Licentiegever met betrekking tot enig verzuim van de Licentiegever om te presteren overeenkomstig deze Voorwaarden voor zover een dergelijk verzuim werd veroorzaakt door factoren waarover de Licentiegever geen controle heeft;

(j) Aan de Licentiegever de schadevergoeding van de Licentiegever betalen als gevolg van de schending door de Licentiehouder van deze Voorwaarden (zonder beperking van enige andere rechten die de Licentiegever zou kunnen hebben jegens de Licentiehouder wegens de schending door de Licentienemer van deze Voorwaarden) voor elke schending door de Licentiehouder van deze Voorwaarden samen met alle juridische kosten die de Licentiegever heeft gemaakt bij het afdwingen van deze Voorwaarden (op basis van vrijwaring); En

(k) Geen teruggave of teruggave van de licentiekosten eisen als de Licentienemer deze Voorwaarden op elk moment annuleert. De licentiekosten worden niet terugbetaald.

 

2. Aansprakelijkheidsbeperking.

Behalve zoals bepaald in de laatste zin van paragraaf 2 hierboven, is Latestdatabase.com niet aansprakelijk voor enige claim, eis, verlies, aansprakelijkheid, schade, letsel, kosten of uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en juridische kosten), algemeen, directe, speciale, incidentele, gevolgschade of andere schade die geheel of gedeeltelijk of direct of indirect is veroorzaakt door enig gebruik van de gegevens of een vermeende of feitelijke niet-nakoming door Latestdatabase.com om te voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst, ongeacht of deze schade te voorzien was of dat Latestdatabase.com werd gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. De maximale aansprakelijkheid van Latestdatabase.com onder de laatste zin van artikel 1 zal niet hoger zijn dan het bedrag dat u in de 12 maanden voorafgaand aan het evenement dat aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid van Latestdatabase.com, in het kader van de Overeenkomst heeft betaald.

 

3. Onderbreking van de service.

U erkent dat, gegeven de technische aard van middelen die Latestdatabase.com nodig heeft om de Gegevens aan u te verstrekken, tijdelijke onderbrekingen kunnen optreden bij het verstrekken van Gegevens en dat dergelijke onderbrekingen er niet toe leiden dat Latestdatabase.com enige aansprakelijkheid jegens u of anderen en zal uw betalingsverplichtingen jegens Latestdatabase.com niet schorsen of schrappen of u restitutierechten verlenen voor bedragen die eerder zijn betaald aan Latestdatabase.com.

4. Betaling voor gedownloade databases.

(A) Betaling: U gaat ermee akkoord om Latestdatabase.com een ​​vergoeding te betalen in overeenstemming met de tarieven, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat er een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. In rekening gebrachte Licentiekosten zijn niet restitueerbaar.

(B) Terugkerende facturering: uw aanvaarding van deze voorwaarden vormt uw machtiging aan Latestdatabase.com om automatisch de door u verstrekte creditcard / betaalkaart in rekening te brengen en, in het geval van abonnementsproducten, om de creditcard / betaalpas te blijven aanrekenen met de overeengekomen tussenpozen gedurende de looptijd van het abonnement. U stemt ermee in om Latestdatabase.com volledige en correcte facturatie- en contactinformatie te verstrekken en om die informatie bij te werken met dertig (30) dagen na elke wijziging in de factureringsinformatie. Het falen van het herhaalde betalingsproces ontslaat uw betalingsverplichtingen niet.

(C) Rentelasten: er worden rentekosten in rekening gebracht voor bedragen die u niet betaalt wanneer zij verschuldigd zijn aan het tarief van 1.5% per maand, of een lager tarief dat gelijk is aan het maximumtarief dat is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, op het onbetaalde bedrag.

 

5. Volledige overeenkomst; Wijziging of verklaring van afstand.

De Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en Latestdatabase.com en vervangt alle eerdere afspraken of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een door u ondertekend document en Latestdatabase.com. Geen verklaring van afstand van enige schending van de Overeenkomst wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een toekomstige schending, hetzij van vergelijkbare of andere aard, en geen verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk is ondertekend door de partij die afstand doet.

6. Uitvoering; Tegenhangers.

De overeenkomst kan worden uitgevoerd in zijn originele, per fax of in elektronisch verzonden formaat voor draagbare documenten en kan worden uitgevoerd in een aantal tegenhangers, die elk als origineel van hetzelfde document worden beschouwd.