Téarmaí agus Coinníoll


TÉARMAÍ & COINNÍOLLACHA

Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta do
Úsáid Sonraí agus Seirbhísí Latestdatabase.com

Tá na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo mar chuid den chonradh a bhfuil siad ceangailte leis (an “Comhaontú”) agus baineann siad le d'úsáid aon cheann
sonraí nó seirbhísí margaíochta nó ríomhphoist a chuir Latestdatabase.com ar fáil nó a Ghnólachtaí cleamhnaithe (“Latestdatabase.com”), na sonraí nó na seirbhísí a chuirtear ar aghaidh
mar “Sonraí.”

1. Úinéireacht.


(a) Ciallaíonn an téarma “Maoin Déanaídatabase.com” na cláir, na comhaid, na córais, an doiciméadú, an fhaisnéis, an t-ábhar, na grafaicí, na leagan amach leathanach, na dearaí suímh, na comhéadain úsáideora a úsáideann nó a sholáthraíonn Latestdatabase.com, táirge oibre arna tháirgeadh ag Latestdatabase.com , agus saothair aon cheann díobh seo a dhíorthaigh, lena n-áirítear, gan teorainn, an suíomh gréasáin nó na láithreáin ghréasáin a chuir Latestdatabase ar fáil duit, aon chláracha HTML a dhéantar mar chuid de Sholáthar Sonraí agus aon chláir speisialta eile, feidhmiúlachtaí, comhéadain agus eile táirge oibre, smaointe, coincheapa nó teicnící ar féidir le Latestdatabase.com iad a fhorbairt, a úsáid nó brath orthu chun na Sonraí a sholáthar duit.


(b) Gach Déanaídatabase.com Beidh an réadmhaoin ag Latestdatabase.com agus fanfaidh sé.


(c) Mar atá idir tú féin agus Latestdatabase.com, is é Latestdatabase.com úinéir aonair agus eisiach na bpaitinní, na gcóipchearta, na dtrádmharcanna, na rúin trádála agus na gceart maoine intleachtúla eile ar bith agus chuig an Latestdatabase.com Maoin agus na Sonraí.

2. Ceadúnas Teoranta.


Tar éis duit an Comhaontú a fhorghníomhú agus na suimeanna go léir atá dlite a íoc Latestdatabase.com, tugtar ceadúnas pearsanta, neamh-inaistrithe agus neamh-eisiach duit chun na Sonraí a úsáid chun do mhargaíocht dhíreach, do thaighde margaidh agus do chuspóirí lorgaireachta custaiméara amháin, i gcomhréir dhlúth leis na téarmaí den Chomhaontú. Ar dhul in éag nó ar fhoirceannadh an Chomhaontaithe, scoirfidh tú de bheith ag úsáid na Sonraí agus, de réir mar a iarrann Latestdatabase.com, (a) seol na Sonraí ar ais chuig Latestdatabase.com gan aon chóipeanna díobh a choinneáil nó aon nótaí nó faisnéis eile ina leith nó (b (d) deimhniú, a fhorghníomhaíonn tú, i bhfoirm agus i substaint a sholáthar go sásúil do Latestdatabase.com, go bhfuil na Sonraí scriosta ar dhóigh a fhágann nach féidir na Sonraí a léamh go buan agus nach féidir a aisghabháil.

3. Teorainneacha ar Úsáid.


(a) Mura n-údaraítear go sonrach roimh ré agus i scríbhinn ó Latestdatabase.com, ní dhéanfaidh tú na Sonraí a roinnt, a dhíol, a aistriú ná a chur ar fáil ar shlí eile d'aon tríú duine nó d'aonán agus úsáidfidh tú do chuid iarrachtaí is fearr chun cosc ​​a chur ar mhí-úsáid nó úsáid neamhúdaraithe na sonraí ag aon tríú duine nó aonán.


(b) Ní ainmneoidh tú nó ní thagróidh tú do Latestdatabase.com ná d’úsáid na Sonraí in aon cheann de do chuid fógraí ná d'ábhar bolscaireachta nó margaíochta.


(c) Ní bhainfidh tú úsáid as na Sonraí chun críocha creidmheas tomhaltóra, chun árachas tomhaltóra, críocha fostaíochta, críocha scagtha tionónta, chun críche ar bith eile atá clúdaithe ag Dlí Tomhaltóirí na hAstráile (ACL)nó chun aon chríche eile nach bhfuil údaraithe go sainráite ag an gComhaontú.

4. Do Fhreagrachtaí;

Úsáid Sonraí Ríomhphoist; Athbhreithniú agus Iniúchadh ag Latestdatabase.com.


(a) Comhlíonfaidh d’úsáid na Sonraí na dlíthe, dealbha, rialacha agus rialacháin cónaidhmeacha, stáit, áitiúla agus eachtracha uile (“Dlíthe”), lena n-áirítear Dlíthe maidir le teileamhargaíocht, margaíocht ríomhphoist agus facs, sireadh custaiméirí agus na treoirlínte go léir is infheidhme maidir le an Cumann Margaíochta Dírí (“DMA”). Mura bhfuil tú i do bhall den DMA, bainfidh tú úsáid as do chuid iarrachtaí is fearr chun cloí le treoirlínte an DMA.


(b) Bainfidh tú úsáid as aon r-phost Sonraí a chomhlíonfaidh na Dlíthe go léir is infheidhme, lena n-áirítear an tAcht CAN-SPAM, COPPA, agus aon dlíthe Chlárlann an Stáit.


(c) Forchoimeádann Latestdatabase.com an ceart chun athbhreithniú a dhéanamh ar d'úsáid na Sonraí chun comhlíonadh an Chomhaontaithe seo a chinntiú, ach ní ionann glacadh le Déanaídatabase.com chun úsáid den sórt sin a athbhreithniú agus glacadh le húsáid den sórt sin nó aon cheann de na cearta is déanaí a tharscaoileadh faoi seo nó aon cheann de do chuid oibleagáidí maidir leis na Sonraí a theorannú. Ag am ar bith ar fhógra 3 lá ar a laghad, is féidir le Latestdatabase.com do thaifid a iniúchadh chun a fháil amach an bhfuil tú ag cloí leis an gComhaontú seo agus cuirfidh tú ar fáil do Latestdatabase.com nó dá ionadaithe na taifid go léir is gá chun iniúchadh den sórt sin a dhéanamh .

5. Séanadh Barántas; Barántas Teoranta.


SOLÁTHAR AN SONRAÍ MAIDIR LEIS AN BASIS IS FÉIDIR IS FÉIDIR. NÍ MÓR LATESTDATABASE.COM NÍOS NÓ BARÚLACHA CHUN COMHRÉIREACHT, COMHPHÁIRTÍOCHT NÓ COMHLÍONADH NA SONRAÍ AGUS, SEACHAS MAIDIR LE LATESTDATABASE. LE hAGHAIDH CUSPÓIR AR LEITH. TÁ TÁ NA LÁITHREACHTAÍ NÍOS MÓ LE DO THOIL NA SONRAÍ LE hAGHAIDH TÁSTA FÓGRA AGUS NÍOS MÓ AR NA SONRAÍ AGUS MURA FÓGRAÍONN TÚ LE LATESTDATAB.COM AMACH SA TRÉIMHSE LÁ AN LÁIMH, FÓGRAÍONN AN FHADHB NÓ MÁISTE NÍL TUILLEADH BREISE LEAT.

6. Teorainn le Dliteanas.


Ach amháin mar a fhoráiltear sa abairt dheireanach d'Alt 5, ní bheidh Latestdatabase.com faoi dhliteanas as aon éileamh, éileamh, caillteanas, dliteanas, damáiste, gortuithe, costas nó costas (lena n-áirítear táillí aturnae réasúnta agus costais dlí), cibé acu ginearálta, díreach , damáiste speisialta, teagmhasach, iarmhartach nó eile a rinneadh go hiomlán nó go páirteach nó go díreach nó go neamhdhíreach trí úsáid ar bith a bhaint as na Sonraí nó aon teip líomhnaithe nó iarbhír ag Latestdatabase.com chun téarmaí an Chomhaontaithe a chomhlíonadh, cibé acu damáistí den sórt sin bhí sé intuartha nó cibé acu a cuireadh in iúl do Latestdatabase.com go bhféadfadh damáistí den sórt sin a bheith ann. Ní rachaidh dliteanas uasta Latestdatabase.com faoin abairt dheireanach de Roinn 5 thar an méid a d'íoc tú Latestdatabase.com faoin gComhaontú laistigh de na míonna 12 roimh an imeacht a thug dliteanas Latestdatabase.com as.

7. Do Shlánú ar Latestdatabase.com.


Slánóidh, cosnóidh tú agus coimeádfaidh tú harmless Latestdatabase.com, a stocshealbhóirí, stiúrthóirí, oifigigh, fostaithe, conraitheoirí neamhspleácha agus gníomhairí i gcoinne aon éilimh, éilimh, caillteanais, dliteanais, damáiste, costas gortaithe nó costas (lena n-áirítear táillí aturnaetha agus costais dlí) a eascraíonn, go díreach nó go neamhdhíreach, as do ghníomh nó as do neamhghníomh maidir leis na Sonraí nó aon sárú ar an gComhaontú nó aon sárú Dlíthe.

8. Cur isteach ar an tSeirbhís.


Admhaíonn tú, mar gheall ar nádúr teicniúil na n-acmhainní a éilíonn Latestdatabase.com na Sonraí a sholáthar duit, go bhféadfadh briseadh isteach sealadach a bheith ann i soláthar Sonraí agus nach dtiocfadh aon dliteanas dá mbarr ná do dhaoine eile ar aon chur isteach den sórt sin agus ní dhéanfaidh tú do chuid oibleagáidí íocaíochta a chur ar fionraí ná a dhíothú chuig Latestdatabase.com ná aon chearta aisíocaíochta a sholáthar duit le haghaidh méideanna a íocadh roimhe seo le Latestdatabase.com.

9. Gan Tasc le Tú.


Ní féidir leat do chearta ná d'oibleagáidí faoin gComhaontú a shannadh d'aon duine nó aonán eile gan toiliú i scríbhinn roimh ré ón Déanaídatabase.com, cibé acu trí oibriú an dlí nó ar shlí eile, agus beidh aon iarracht é sin a dhéanamh ar neamhní.

10. Réiteach Breise ar Fhoirceannadh.


Chomh maith le gach ceart agus leigheas dlíthiúil eile atá ar fáil do Latestdatabase.com maidir le haon sárú nó sárú iarbhír, faoi bhagairt nó iarbhír ar an gComhaontú agatsa, tá sé de cheart ag Latestdatabase.com an Comhaontú a fhoirceannadh agus na Sonraí a thabhairt ar ais nó a scriosadh láithreach ag am ar bith má chreideann Latestdatabase.com nach bhfuil tú ag comhlíonadh go hiomlán leis an gComhaontú.

11. Dlí lena rialaítear; Dlínse.


Déanfar an Comhaontú a rialú agus a fhorléiriú faoi dhlíthe Stát Queensland san Astráil, gan aird a thabhairt ar phrionsabail choinbhleachtaí dlí an Stáit sin nó aon stáit eile. Ní thabharfar aon dlíthíocht nó díospóid eile a bhaineann leis an gComhaontú nó a eascraíonn as faoin gComhaontú ach sna cúirteanna stáit nó cónaidhme atá lonnaithe i Brisbane, Queensland agus aontaíonn tú a chur faoi bhráid dhlínse eisiach na gcúirteanna sin agus aon agóidí i gcoinne ionad aon imeachtaí den sórt sin a tharscaoileadh sna cúirteanna sin.

12. Íocaíocht do Tháirgí Neamh-Sonraiscithe.


(a) Íocaíocht: Aontaíonn tú táille is déanaí a íoc de réir na dtáillí, na muirear agus na dtéarmaí billeála atá i bhfeidhm ag an am a bhfuil táille nó muirear dlite agus iníoctha. Tá na táillí a ghearrtar neamh-in-aisghabhála. I gcás táirgí suibscríbhinne, beidh an téarma suibscríofa éifeachtach don tréimhse chomhaontaithe, agus ina dhiaidh sin déanfaidh an téarma síntiúis athnuachan go huathoibríoch don tréimhse athnuachana shonraithe (más ann) ar an bpraghas síntiús reatha.


(b) Billeáil Athfhillteach: Nuair a ghlacann tú leis na téarmaí seo is ionann tú agus údarú do Latestdatabase.com an cárta creidmheasa / dochair a sholáthraíonn tú, agus i gcás táirgí síntiús, a ghearradh go huathoibríoch chun leanúint ar aghaidh ag gearradh an chárta creidmheasa / dochair ag an gcomhaontú comhaontaithe- ar eatraimh le linn théarma an tsíntiúis. Aontaíonn tú le faisnéis bhilleála agus teagmhála iomlán agus chruinn a sholáthar do Latestdatabase.com agus an fhaisnéis sin a nuashonrú le tríocha lá (30) d'aon athrú ar an bhfaisnéis bhilleála. Ní fhágann mainneachtain an phróisis íocaíochta athfhillteach do chuid oibleagáidí íocaíochta.


(c) Muirir Úis: Beidh muirir úis ar aon mhéideanna a theipeann ort a íoc nuair atá tú dlite ag ráta 1.5% in aghaidh na míosa, nó cibé ráta níos ísle a d'fhéadfadh a bheith comhionann leis an uasráta a cheadaítear faoin dlí is infheidhme, ar an méid.

13. Comhaontú Iomlán; Leasú nó Tarscaoileadh.


Sa Chomhaontú tá an tuiscint iomlán idir tú féin agus Latestdatabase.com agus glacann sé ionad aon tuiscintí nó comhaontuithe roimh ré, ó bhéal nó i scríbhinn, a bhaineann le hábhar an Chomhaontaithe. Ní fhéadfar an Comhaontú a leasú ach amháin trí dhoiciméad arna shíniú agat féin agus ag Latestdatabase.com. Ní mheasfar aon tarscaoileadh ar aon sárú ar an gComhaontú mar tharscaoileadh ar shárú sa todhchaí, cibé acu de chineál comhchosúil nó éagsúil, agus ní bheidh aon tarscaoileadh éifeachtach mura síneofar é i scríbhinn ag an bpáirtí tarscaoilte.

14. Forghníomhú; Contrapháirteanna.


Féadfar an Comhaontú a fhorghníomhú ina bhuntéacs, trí mhacasamhla nó i bhformáid doiciméad iniompartha a tharchuirtear go leictreonach agus féadfar é a fhorghníomhú in aon líon comhghleacaithe, agus measfar gach ceann díobh a bheith ina bhuntéacs den doiciméad céanna.