Téarmaí agus Coinníoll


TÉARMAÍ ⁊ COINNÍOLLACHA

Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta do
Úsáid Sonraí agus Seirbhísí Latestdatabase.com

Tá na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo mar chuid den chonradh a bhfuil siad ceangailte leis (an “Comhaontú”) agus baineann siad le d'úsáid aon cheann
sonraí nó seirbhísí margaíochta nó ríomhphoist a chuir Latestdatabase.com ar fáil nó a Ghnólachtaí cleamhnaithe (“Latestdatabase.com”), na sonraí nó na seirbhísí a chuirtear ar aghaidh
mar “Sonraí.”

Ceadúnas Teoranta

Tar éis duit an Comhaontú a fhorghníomhú agus na suimeanna go léir atá dlite a íoc Latestdatabase.com, tugtar ceadúnas pearsanta, neamh-inaistrithe agus neamh-eisiach duit chun na Sonraí a úsáid chun do mhargaíocht dhíreach, do thaighde margaidh agus do chuspóirí lorgaireachta custaiméara amháin, i gcomhréir dhlúth leis na téarmaí den Chomhaontú. Ar dhul in éag nó ar fhoirceannadh an Chomhaontaithe, scoirfidh tú de bheith ag úsáid na Sonraí agus, de réir mar a iarrann Latestdatabase.com, (a) seol na Sonraí ar ais chuig Latestdatabase.com gan aon chóipeanna díobh a choinneáil nó aon nótaí nó faisnéis eile ina leith nó (b (d) deimhniú, a fhorghníomhaíonn tú, i bhfoirm agus i substaint a sholáthar go sásúil do Latestdatabase.com, go bhfuil na Sonraí scriosta ar dhóigh a fhágann nach féidir na Sonraí a léamh go buan agus nach féidir a aisghabháil.

Teorainneacha ar Úsáid

(a) Mura mbeidh tú údaraithe go sonrach roimh ré agus i scríbhinn ag Latestdatabase.com, ní dhéanfaidh tú na Sonraí a roinnt, a dhíol, a aistriú nó a chur ar fáil d'aon tríú duine nó eintiteas agus bainfidh tú úsáid as do chuid iarrachtaí is fearr chun mí-úsáid nó úsáid neamhúdaraithe a chosc. aon tríú duine nó aonán de na Sonraí.


(b) Ní ainmneoidh tú ná ní dhéanfaidh tú tagairt do Latestdatabase.com ná d’úsáid as na Sonraí in aon cheann de d’fhógraí nó d’ábhair chur chun cinn nó margaíochta.


(c) Ní bhainfidh tú úsáid as na Sonraí chun críocha creidmheasa tomhaltóra, chun árachas tomhaltóra a fhrithghealladh, chun críocha fostaíochta, chun críocha scagthástála tionóntaí, chun aon chríche eile atá clúdaithe ag an philippine Dlí Tomhaltóirí (ACL)nó chun aon chríche eile nach bhfuil údaraithe go sainráite ag an gComhaontú.

Do Fhreagrachtaí

Úsáid Sonraí Ríomhphoist; Athbhreithniú agus Iniúchadh ag Latestdatabase.com.


(a) Comhlíonfaidh d’úsáid as na Sonraí na dlíthe, dealbha, rialacha agus rialacháin cónaidhme, stáit, áitiúla agus eachtrannacha go léir is infheidhme, lena n-áirítear Dlíthe maidir le teileamhargaíocht, r-phost agus margaíocht macasamhla, sireadh custaiméirí agus gach treoirlíne is infheidhme an Cumann Margaíochta Dírí (“DMA”). Mura bhfuil tú i do bhall den DMA, bainfidh tú úsáid as do chuid iarrachtaí is fearr chun treoirlínte an DMA a chomhlíonadh.


(b) Comhlíonfaidh d’úsáid as aon Sonraí ríomhphoist na Dlíthe go léir is infheidhme, lena n-áirítear an tAcht CAN-SPAM, COPPA, agus aon dlíthe de chuid Chlárlann an Stáit.


(c) Forchoimeádann Latestdatabase.com an ceart athbhreithniú a dhéanamh ar d’úsáid as na Sonraí chun comhlíonadh an Chomhaontaithe seo a chinntiú, ach ní bheidh aon mhainneachtain ag Latestdatabase.com athbhreithniú a dhéanamh ar úsáid den sórt sin glacadh leis an úsáid sin nó aon cheann de chearta Latestdatabase.com faoi seo a tharscaoileadh. nó teorainn a chur le haon cheann de do chuid oibleagáidí maidir leis na Sonraí. Tráth ar bith ar fhógra 3 lá ar a laghad, féadfaidh Latestdatabase.com do thaifid a iniúchadh chun a fháil amach an bhfuil tú ag comhlíonadh an Chomhaontaithe seo agus cuirfidh tú na taifid go léir is gá chun iniúchadh den sórt sin a dhéanamh ar fáil do Latestdatabase.com nó dá ionadaithe. .

Barántas Séanadh; Barántas Teoranta.

SOLÁTHAR AN SONRAÍ MAIDIR LEIS AN BASIS IS FÉIDIR IS FÉIDIR. NÍ MÓR LATESTDATABASE.COM NÍOS NÓ BARÚLACHA CHUN COMHRÉIREACHT, COMHPHÁIRTÍOCHT NÓ COMHLÍONADH NA SONRAÍ AGUS, SEACHAS MAIDIR LE LATESTDATABASE. LE hAGHAIDH CUSPÓIR AR LEITH. TÁ TÁ 14 LÁ LE DO THOIL NA SONRAÍ LE hAGHAIDH TÁSCAIREACHT AGUS FÓGRA A CHUR ISTEACH AR AON FHADHBANNA NÓ MÉID A BHAINEANN LEIS NA SONRAÍ AGUS MÁ THABHANN TÚ NA LÁITHREASAÍ FAOI BHRÉIGIÚ LEIS AN TRÉIMHSE 14 LÁ, FÓGRAÍTEAR AN FHADHB NÓ MÉID NÍL TUILLEADH BREISE LEAT.

Teorainn le Dliteanas

Ach amháin mar a fhoráiltear san abairt dheireanach de Roinn 5, ní bheidh Latestdatabase.com faoi dhliteanas as aon éileamh, éileamh, caillteanas, dliteanas, damáiste, gortuithe, costas nó costas (lena n-áirítear táillí aturnae réasúnta agus costais dlí), cibé acu ginearálta, díreach , damáiste speisialta, teagmhasach, iarmhartach nó eile a rinneadh go hiomlán nó go páirteach nó go díreach nó go neamhdhíreach trí úsáid ar bith a bhaint as na Sonraí nó aon teip líomhnaithe nó iarbhír ag Latestdatabase.com chun téarmaí an Chomhaontaithe a chomhlíonadh, cibé acu damáistí den sórt sin bhí sé intuartha nó cibé acu a cuireadh in iúl do Latestdatabase.com go bhféadfadh damáistí den sórt sin a bheith ann. Ní rachaidh uasdhliteanas Latestdatabase.com faoin abairt deiridh de Roinn 5 thar an méid a d'íoc tú Latestdatabase.com faoin gComhaontú laistigh den 12 mhí roimh an imeacht a thug dliteanas Latestdatabase.com as.

Do shlánú ar Latestdatabase.com

Slánóidh, cosnóidh tú agus coimeádfaidh tú harmless Latestdatabase.com, a stocshealbhóirí, stiúrthóirí, oifigigh, fostaithe, conraitheoirí neamhspleácha agus gníomhairí i gcoinne aon éilimh, éilimh, caillteanais, dliteanais, damáiste, costas gortaithe nó costas (lena n-áirítear táillí aturnaetha agus costais dlí) a eascraíonn, go díreach nó go neamhdhíreach, as do ghníomh nó as do neamhghníomh maidir leis na Sonraí nó aon sárú ar an gComhaontú nó aon sárú Dlíthe.

Briseadh na Seirbhíse

ou admhaíonn tú, i bhfianaise nádúr teicniúil na n-acmhainní a éilíonn Latestdatabase.com chun na Sonraí a sholáthar duit, go bhféadfadh cur isteach sealadach a bheith i gceist le soláthar Sonraí agus nach mbeidh de thoradh ar aon bhriseadh den sórt sin go mbeidh Latestdatabase.com faoi dhliteanas duit nó do dhaoine eile agus ní dhéanfaidh sé do chuid oibleagáidí íocaíochta Latestdatabase.com a fhionraí ná a dhíchur ná aon chearta aisíocaíochta a sholáthar duit maidir le méideanna a íocadh roimhe seo le Latestdatabase.com.

Gan Tasc Tú

Ní féidir leat do chearta ná d'oibleagáidí faoin gComhaontú a shannadh d'aon duine nó aonán eile gan toiliú i scríbhinn roimh ré ón Déanaídatabase.com, cibé acu trí oibriú an dlí nó ar shlí eile, agus beidh aon iarracht é sin a dhéanamh ar neamhní.

Leigheas Foirceannta Breise

Chomh maith le gach ceart agus leigheas dlíthiúil eile atá ar fáil do Latestdatabase.com maidir le haon sárú nó sárú iarbhír, faoi bhagairt nó iarbhír ar an gComhaontú agatsa, tá sé de cheart ag Latestdatabase.com an Comhaontú a fhoirceannadh agus na Sonraí a thabhairt ar ais nó a scriosadh láithreach ag am ar bith má chreideann Latestdatabase.com nach bhfuil tú ag comhlíonadh go hiomlán leis an gComhaontú.

Dlí lena rialaítear; Dlínse

Déanfar an Comhaontú a rialú agus a fhorléiriú faoi dhlíthe Stát Queensland san Astráil, gan aird a thabhairt ar phrionsabail choinbhleachtaí dlí an Stáit sin nó aon stáit eile. Ní thabharfar aon dlíthíocht nó díospóid eile a bhaineann leis an gComhaontú nó a eascraíonn as faoin gComhaontú ach sna cúirteanna stáit nó cónaidhme atá lonnaithe i Brisbane, Queensland agus aontaíonn tú a chur faoi bhráid dhlínse eisiach na gcúirteanna sin agus aon agóidí i gcoinne ionad aon imeachtaí den sórt sin a tharscaoileadh sna cúirteanna sin.

Íocaíocht ar Tháirgí Neamh-Shonraisc.

(a) Íocaíocht: Aontaíonn tú táille a íoc le Latestdatabase.com de réir na dtáillí, na muirear agus na dtéarmaí billeála a bhí i bhfeidhm an tráth a bhíonn táille nó muirear dlite agus iníoctha. Ní féidir na táillí a ghearrtar a mhaoiniú. I gcás táirgí síntiús, beidh éifeacht leis an téarma síntiús don tréimhse comhaontaithe, agus ina dhiaidh sin déanfaidh an téarma síntiús athnuachan go huathoibríoch don tréimhse athnuachana shonraithe (más ann) ag an bpraghas síntiúis reatha ag an am.


(b) Billeáil Athfhillteach: Is éard atá i do ghlacadh leis na téarmaí seo ná d’údarú ar Latestdatabase.com an cárta creidmheasa / dochair a sholáthraíonn tú a mhuirearú go huathoibríoch, agus i gcás táirgí síntiúis, leanúint ar aghaidh ag gearradh an chárta creidmheasa / dochair ar an gcomhaontú- ar eatraimh le linn théarma an síntiúis. Aontaíonn tú faisnéis billeála agus teagmhála iomlán agus cruinn a sholáthar do Latestdatabase.com agus an fhaisnéis sin a nuashonrú le tríocha (30) lá d’aon athrú ar an bhfaisnéis billeála. Ní mhainníonn an próiseas íocaíochta athfhillteach d’oibleagáidí íocaíochta.


(c) Táillí Úis: Beidh muirir úis ar aon mhéideanna nach dteipeann ort a íoc nuair a bheidh siad dlite ag ráta 1.5% in aghaidh na míosa, nó cibé ráta níos ísle a bheidh cothrom leis an uasráta a cheadaítear leis an dlí is infheidhme, ar an neamhíoctha méid.

Comhaontú Iomlán; Leasú nó Tarscaoileadh

Sa Chomhaontú tá an tuiscint iomlán idir tú féin agus Latestdatabase.com agus glacann sé ionad aon tuiscintí nó comhaontuithe roimh ré, ó bhéal nó i scríbhinn, a bhaineann le hábhar an Chomhaontaithe. Ní fhéadfar an Comhaontú a leasú ach amháin trí dhoiciméad arna shíniú agat féin agus ag Latestdatabase.com. Ní mheasfar aon tarscaoileadh ar aon sárú ar an gComhaontú mar tharscaoileadh ar shárú sa todhchaí, cibé acu de chineál comhchosúil nó éagsúil, agus ní bheidh aon tarscaoileadh éifeachtach mura síneofar é i scríbhinn ag an bpáirtí tarscaoilte.

Forghníomhú; Comhghleacaithe

Féadfar an Comhaontú a fhorghníomhú ina bhuntéacs, trí mhacasamhla nó i bhformáid doiciméad iniompartha a tharchuirtear go leictreonach agus féadfar é a fhorghníomhú in aon líon comhghleacaithe, agus measfar gach ceann díobh a bheith ina bhuntéacs den doiciméad céanna.