Termat dhe Kushtet


KUSHTET DHE KUSHTET

Kushtet e përgjithshme dhe kushtet për
Përdorimi i të dhënave dhe shërbimeve të funditdatabase.com

Këto terma dhe kushte të përgjithshme janë pjesë e kontratës së cilës i bashkëngjiten ("Marrëveshja") dhe zbatohen për përdorimin tuaj të cilësdo
marketing ose të dhëna elektronike ose shërbime të ofruara nga Latestdatabase.com ose biznese të lidhura me të ("Lastdatabase.com"), për të cilat të dhënat ose shërbimet referohen
të kolektivisht si “Të dhënat”.

 

1. Pronësisë.


(a) Termi "Pasuri e Latestdatabase.com" nënkupton të gjithë programet, skedarët, sistemet, dokumentacionin, informacionin, përmbajtjen, grafinë, paraqitjen e faqeve, dizenjimet e faqeve, ndërfaqet e përdoruesve të përdorura ose të siguruara nga Latestdatabase.com, produkti i punës i prodhuar nga Latestdatabase.com , dhe nxjerr vepra të cilitdo nga sa më sipër, duke përfshirë, pa kufizim, faqen e internetit ose faqet e internetit të vëna në dispozicion nga ju nga Latestdatabase.com, çdo programim HTML të kryer si pjesë e sigurimit të të dhënave dhe ndonjë programi tjetër special, funksionalitet, ndërfaqe dhe të tjera produkt pune, ide, koncepte ose teknika të cilat Latestdatabase.com mund të zhvillojë, përdorë ose të mbështetet në sigurimin e të dhënave për ju.


(b) E gjithë pasuria e Latestdatabase.com do të jetë dhe do të mbetet pronë e Latestdatabase.com.


(c) Si midis jush dhe Latestdatabase.com, Latestdatabase.com do të jetë pronari i vetëm dhe ekskluziv i të gjitha patentave, të drejtave të autorit, markave tregtare, sekreteve tregtare dhe të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale në dhe në Pronën dhe të Dhënat e Latestdatabase.com.

 

 

2. Licencë e kufizuar.


Pas ekzekutimit tuaj të Marrëveshjes dhe pagimit të të gjitha shumave për shkak të funditdatabase.com, ju jepet një licencë personale, e pakontestueshme dhe jokonkluzive për të përdorur të dhënat vetëm për marketingun tuaj të drejtpërdrejtë, hulumtimin e tregut dhe qëllimet e kërkimit të klientit, në përputhje të rreptë me kushtet të Marrëveshjes. Pas skadimit ose përfundimit të Marrëveshjes, ju do të ndërprisni përdorimin e të Dhënave dhe, siç kërkohet nga Latestdatabase.com, ose (a) ktheni të dhënat në Latestdatabase.com pa ruajtur asnjë kopje të saj, ose ndonjë shënim ose informacion tjetër mbi të ose (b ) të sigurojë një çertifikatë, të ekzekutuar nga ju, në formë dhe substancë të kënaqshme për Latestdatabase.com, që të dhënat janë shkatërruar në atë mënyrë që t'i bëjnë të dhënat përgjithmonë të palexueshme dhe të parikuperueshme.

 

 

3. Kufizimet në përdorim.


(a) Nëse nuk autorizohet posaçërisht paraprakisht dhe me shkrim nga Latestdatabase.com, ju nuk do të ndani, shisni, transferoni ose përndryshe i vini të dhënat në dispozicion të ndonjë personi të tretë ose njësie ekonomike dhe do të përdorni përpjekjet tuaja më të mira për të parandaluar keqpërdorimin ose përdorimin e paautorizuar të të dhënave nga ndonjë person i tretë ose entitet.


(b) Ju nuk do të përmendni ose referoni në Latestdatabase.com ose përdorimin tuaj të të Dhënave në ndonjë nga reklamat tuaja ose materialet promovuese ose të marketingut.


(c) Ju nuk do të përdorni të dhënat për qëllime të kredisë konsumatore, sigurimin e konsumatorit në sigurim, qëllime punësimi, qëllime të shqyrtimit të qiramarrësve, për ndonjë qëllim tjetër të mbuluar nga Ligji Australian i Konsumatorit (ACL)ose për ndonjë qëllim tjetër që nuk është i autorizuar shprehimisht nga Marrëveshja.

 

 

4. Përgjegjësitë tuaja;

Përdorimi i të dhënave me postë elektronike; Shqyrtimi dhe Auditimi nga Latestdatabase.com.


(a) Përdorimi juaj i të Dhënave do të jetë në përputhje me të gjitha ligjet, statujat, rregullat dhe rregulloret e zbatueshme federale, shtetërore, lokale dhe të huaja ("Ligjet"), duke përfshirë Ligjet në lidhje me tregtimin telematik, postën elektronike dhe tregtimin e faksit, thirrjen e klientit dhe të gjitha udhëzimet e zbatueshme të Shoqata e Tregut Direkt (“DMA”). Nëse nuk jeni anëtar i DMA, do të përdorni përpjekjet tuaja më të mira për të qenë në përputhje me udhëzimet e DMA.


(b) Përdorimi juaj nga çdo e dhënë e-mail do të jetë në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi, përfshirë Aktin CAN-SPAM, COPPA dhe çdo ligj të Regjistrit Shtetëror.


(c) Latestdatabase.com rezervon të drejtën të rishikojë përdorimin tuaj të të Dhënave për të siguruar pajtueshmërinë me këtë Marrëveshje, por çdo dështim i Latestdatabase.com për të rishikuar përdorimin e tillë nuk do të përbëjë pranim të një përdorimi të tillë ose të heqë dorë nga ndonjë nga të drejtat e Latestdatabase.com më poshtë ose kufizoni ndonjë nga detyrimet tuaja në lidhje me të dhënat. Në çdo kohë me njoftim të paktën 3 ditësh, Latestdatabase.com mund të kontrollojë të dhënat tuaja për të përcaktuar nëse jeni në përputhje me këtë Marrëveshje dhe ju do të vini në dispozicion të Latestdatabase.com ose përfaqësuesve të saj të gjitha të dhënat e nevojshme për kryerjen e një auditimi të tillë .

 

 

5. Refuzimi i garancive; Garanci e kufizuar.


T DHNAT PROSHT SHPENZONIN NAS BAZA STRIKE "SI IS". LATESTDATABASE.COM NUK KA SIGURON OSE GARANC THE KORREKTIMIN, PRERFUNDIMIN OSE PLOTLESIMIN E TAT DHANIEVE DHE, PCERMBLEDHJEN SI PARAQITUR NENT FJALN T NE NDRMARRJE, LATESTDATABASE.COM DISKLAIMS YSHT IN L ANDNYRAT E MJETEVE, EDITIVE T F BARNAVE P FORR NJ P QURLLIM PJESOR. JU KENI 14 DITA NGA RREGULLIMI TUAJ T OF TAT DHANAT TECT INSPEKTOHNI DHE T NOT njoftoni LATESTDATABASE.COM E YDO PROBLEME DHE MISTAKES N THE TAT DHANAT DHE NOUSE NUK DO T NOT BNI NJ LNDD T DHNAT TC DUHET Pagesa shtesë për ju.

 

 

6. Kufizimi i përgjegjësisë.


Me përjashtim të parashikuar në fjalinë e fundit të Seksionit 5, Latestdatabase.com nuk do të jetë përgjegjës për çdo kërkesë, kërkesë, humbje, përgjegjësi, dëmtim, lëndime, kosto apo shpenzime (përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve dhe kostot ligjore), qoftë të përgjithshme, direkte , dëme të veçanta, incidentale, pasuese ose të tjera të shkaktuara tërësisht ose pjesërisht ose drejtpërdrejt ose indirekt nga çdo përdorim i të dhënave ose ndonjë dështim i pretenduar ose faktik nga ana e funditdatabase.com për të përmbushur kushtet e Marrëveshjes, pavarësisht nëse ka ndonjë dëm të tillë ishin të parashikueshme ose nëse këshillohej nga Lastdatabase.com për mundësinë e dëmeve të tilla. Përgjegjësia maksimale e Lastdatabase.com nën fjalinë e fundit të Seksionit 5 nuk do të tejkalojë shumën që keni paguar Latestdatabase.com në bazë të Marrëveshjes brenda 12 muajve paraprake të ngjarjes e cila krijoi detyrimin e Lastdatabase.com.

 

 

7. Dëmshpërblimi juaj i funditdatabase.com.


Ju do të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshëm Latestdatabase.com, aksionarët e tij, drejtorët, oficerët, punonjësit, kontraktorët e pavarur dhe agjentët kundër çdo kërkese, kërkese, humbjeje, përgjegjësie, dëmtimi, kostoje ose shpenzimi i dëmtimit (përfshirë tarifat e avokatëve dhe kostot ligjore) që lind, drejtpërdrejt ose indirekt, nga veprimi ose mosveprimi juaj në lidhje me të dhënat ose ndonjë shkelje të Marrëveshjes ose ndonjë shkelje të ligjeve.

 

 

8. Ndërprerja e Shërbimit.


Ju e pranoni që, duke pasur parasysh natyrën teknike të burimeve, Lastdatabase.com kërkon të sigurojë të dhënat për ju, ndërprerje të përkohshme mund të ndodhin në sigurimin e të dhënave dhe se çdo ndërprerje e tillë nuk do të rezultojë që Latestdatabase.com të ketë ndonjë përgjegjësi ndaj jush ose të tjerët dhe nuk do të pezullojë ose eliminojë detyrimet tuaja të pagesës në Latestdatabase.com ose t'ju ofrojë të drejtat e rimbursimit për shumat e paguara më parë në Latestdatabase.com.

 

 

9. Asnjë caktim nga ju.


Ju nuk mund t'i caktoni të drejtat ose detyrimet tuaja sipas Marrëveshjes ndonjë personi ose entiteti tjetër pa pëlqimin paraprak me shkrim të Latestdatabase.com, qoftë me veprim të ligjit ose në ndonjë mënyrë tjetër, dhe çdo përpjekje për ta bërë këtë do të jetë e pavlefshme.

 

 

10. Mjeti shtesë i përfundimit.


Përveç të gjitha të drejtave të tjera ligjore dhe mjeteve juridike në dispozicion të Latestdatabase.com për çdo shkelje të dukshme, të kërcënuar ose faktike ose shkelje të Marrëveshjes nga ju, Latestdatabase.com ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe të kërkojë kthim ose shkatërrim të menjëhershëm të të dhënave në çdo herë nëse Latestdatabase.com beson se nuk po respektoni plotësisht me Marrëveshjen.

 

 

11. Ligji qeverisës; Juridiksioni.


Marrëveshja do të qeveriset dhe interpretohet në bazë të ligjeve të Shtetit të Queensland Australi, pa marrë parasysh parimet e konflikteve të ligjit të këtij Shteti ose ndonjë shteti tjetër. Do çështje gjyqësore ose mosmarrëveshje tjetër që lidhet ose lind në bazë të Marrëveshjes do të paraqitet vetëm në shtetin ose gjykatat federale të vendosura në Brisbane, Queensland dhe ju pranoni të paraqisni në juridiksionin ekskluziv të atyre gjykatave dhe të hiqni dorë nga çdo kundërshtim për vendin e ndonjë procesi të tillë në ato gjykata.

 

 

12. Pagesa për produkte jo të faturuara.


(a) Pagesa: Ju pranoni të paguani Latestdatabase.com një tarifë në përputhje me tarifat, tarifat dhe kushtet e faturimit në fuqi në kohën kur një tarifë ose tarifë është e pagueshme dhe e pagueshme. Tarifat e tarifuara janë të pakthyeshme. Në rastin e produkteve të pajtimit, afati i pajtimit do të jetë efektiv për periudhën e rënë dakord, pas së cilës afati i pajtimit do të rinovohet automatikisht për periudhën e specifikuar të rinovimit (nëse ka) me çmimin aktual të pajtimit.


(b) Faturimi i përsëritur: Pranimi juaj i këtyre kushteve përbën autorizimin tuaj tek Latestdatabase.com për të ngarkuar automatikisht kartën e kreditit / debit të siguruar nga ju, dhe në rastin e produkteve të pajtimit, për të vazhduar të karikoni kartën e kreditit / debitit në marrëveshjen- me intervale gjatë periudhës së pajtimit. Ju pranoni të ofroni Latestdatabase.com informacion të plotë dhe të saktë të faturimit dhe informacionit të kontaktit dhe ta azhurnoni atë informacion me tridhjetë (30) ditë të çdo ndryshimi në informacionin e faturimit. Dështimi i procesit të përsëritur të pagesës nuk i heq detyrimet tuaja të pagesës.


(c) Tarifat e interesit: Do të ketë tarifa interesi për çdo shumë që nuk arrini të paguani kur paguhet me një normë prej 1.5% në muaj, ose një normë aq më e ulët që mund të jetë e barabartë me normën maksimale të lejuar nga legjislacioni në fuqi, për të papaguarën shuma

 

 

13. Marrëveshja e plotë; Ndryshimi ose heqja dorë.


Marrëveshja përmban të gjithë mirëkuptimin midis jush dhe funditdatabase.com dhe zëvendëson çdo kuptim ose marrëveshje paraprake, me gojë ose me shkrim, në lidhje me temën e Marrëveshjes. Marrëveshja mund të ndryshohet vetëm nga një dokument i nënshkruar nga ju dhe Latestdatabase.com. Asnjë heqje dorë nga ndonjë shkelje e Marrëveshjes nuk do të konsiderohet heqje dorë nga një shkelje e ardhshme, qoftë e një natyre të ngjashme ose të ndryshme, dhe asnjë heqje dorë nuk do të jetë efektive, përveç nëse me shkrim të nënshkruar nga pala heqëse.

 

 

14. ekzekutimi; Homologët.


Marrëveshja mund të ekzekutohet në origjinalin e saj, me faksimile ose në formatin e dokumentit portativ të transmetuar elektronikisht dhe mund të ekzekutohet në çdo numër homologësh, secila prej të cilave do të konsiderohet origjinale e të njëjtit dokument.