Politika rimbursimi


POLITIKA E REFUNDIMIT T L LATESTDATABASES

 

Kushtet e përgjithshme për të
Kualifikoni për një rimbursim të plotë të blerjes tuaj

Këto terma dhe kushte të përgjithshme janë pjesë e kontratës së cilës i bashkëngjiten ("Marrëveshja") dhe zbatohen për përdorimin tuaj të cilësdo
marketing ose të dhëna elektronike ose shërbime të ofruara nga Latestdatabase.com ose biznese të lidhura me të ("Lastdatabase.com"), të cilat të dhënat ose shërbimet i referohen kolektivisht si "Të dhënat".

 

 

Ju lutemi lexoni dhe kuptoni me kujdes termat dhe kushtet e shitjes së bazave të të dhënave LATESTDATABASE.com

 

 

1. Refuzimi i garancive; Garanci e kufizuar.

 

 

T DHNAT PROSHT SHPENZONIN NAS BAZA STRIKE "SI IS". LATESTDATABASE.COM NUK KA SIGURON OSE GARANC THE KORREKTIMIN, PRERFUNDIMIN OSE PLOTLESIMIN E TAT DHANIEVE DHE, PCERMBLEDHJEN SI PARAQITUR NENT FJALN T NE NDRMARRJE, LATESTDATABASE.COM DISKLAIMS YSHT IN L ANDNYRAT E MJETEVE, EDITIVE T F BARNAVE P FORR NJ P QURLLIM PJESOR. JU KENI 14 DITA NGA RREGULLIMI TUAJ T OF TAT DHANAT TECT INSPEKTOHNI DHE T NOT njoftoni LATESTDATABASE.COM E YDO PROBLEME DHE MISTAKES N THE TAT DHANAT DHE NOUSE NUK DO T NOT BNI NJ LNDD T DHNAT TC DUHET Pagesa shtesë për ju.

I licencuari pajtohet që:

 

(a) Njoftoni licencuesin brenda tridhjetë (14) ditëve për zbulimin e gabimeve në listë;

(b) Kontrolloni të dhënat në Listë menjëherë pas marrjes së saj për t'u siguruar që i plotëson kriteret e të Licencuarit;

(c) Paguajini licencuesit tarifën e licencës përmes objektit të pagesës në internet të Liçensuesit pas pranimit të këtyre kushteve;

(d) Përdorni listën në sa më shumë raste që i licencuari dëshiron për çfarëdo qëllimi ligjor për periudhën 12 muajsh, duke filluar nga data e pranimit të këtyre kushteve dhe duke skaduar 12 muaj nga ajo datë ("Afati");

(e) Të ndërmarrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të siguruar që Lista dhe detajet e përfshira në të nuk janë bashkangjitur ose përdorur për të përmirësuar ndonjë listë ose postë të dhënash tjetër;

(f) t'i sigurojë licencuesit menjëherë pasi të bëhet i vetëdijshëm një listë me emrat dhe adresat e bizneseve të përfshira në listë që dëshirojnë të fshihen nga ajo listë;

(g) Të dëmshpërblejë dhe të mbajë të dëmshpërblyer Licencuesin, punonjësit, agjentët dhe kontraktorët e tij kundër çdo pretendimi, veprimi, kërkese ose dëmi çfarëdo (duke përfshirë, pa kufizim, kostot ligjore mbi bazën e dëmshpërblimit) që rrjedhin drejtpërdrejt ose tërthorazi nga përdorimi i Listës nga i Licencuari ;

(h) Falni çdo të drejtë që i licencuari mund të ketë pasur ndryshe kundër Liçensuesit në lidhje me çdo dështim të Liçensuesit për të kryer;

(i) Të heqë dorë nga çdo e drejtë që i Licencuari mund të kishte patur kundër Licencuesit në lidhje me çdo dështim të Licencuesit për të kryer në përputhje me këto Kushte në masën që një dështim i tillë ishte shkaktuar nga faktorë jashtë kontrollit të Licencuesit;

(j) t'i paguajë Licencuesit dëmet e licencuesit si rezultat i shkeljes së këtyre Kushteve nga i Licencuari (pa kufizim të ndonjë të drejte tjetër që Licencuesi mund të ketë kundër të Licencuarit për shkeljen e këtyre Kushteve nga i Licencuari) për çdo shkelje nga i Licencuari të këtyre Kushteve së bashku me të gjitha kostot ligjore të bëra nga Licencuesi në zbatimin e këtyre Kushteve (në bazë të dëmshpërblimit); dhe

(k) Mos kërkoni kthim ose kthim të tarifës së licencës nëse i licencuari anullon këto kushte në çdo kohë. Tarifa e licencës është e pakthyeshme.

 

2. Kufizimi i përgjegjësisë.

Me përjashtim të parashikuar në fjalinë e fundit të Seksionit 2 më lart, Latestdatabase.com nuk do të jetë përgjegjës për çdo kërkesë, kërkesë, humbje, përgjegjësi, dëmtim, lëndime, dëmtime ose shpenzime (përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve dhe kostot ligjore), qoftë të përgjithshme, direkte, speciale, incidentale, pasoja ose ndonjë dëm tjetër i shkaktuar tërësisht ose pjesërisht ose drejtpërdrejt ose indirekt nga çdo përdorim i të dhënave ose ndonjë dështim i pretenduar ose faktik nga ana e funditdatabase.com për të përmbushur kushtet e Marrëveshjes, qoftë apo jo të tilla dëmet ishin të parashikueshme ose nëse këshillohej nga Lastdatabase.com për mundësinë e dëmeve të tilla. Përgjegjësia maksimale e Lastdatabase.com nën fjalinë e fundit të Seksionit 1 nuk do të tejkalojë shumën që keni paguar Latestdatabase.com në bazë të Marrëveshjes brenda 12 muajve paraprake të ngjarjes e cila krijoi detyrimin e Lastdatabase.com.

 

3. Ndërprerja e Shërbimit.

Ju e pranoni që, duke pasur parasysh natyrën teknike të burimeve, Lastdatabase.com kërkon të sigurojë të dhënat për ju, ndërprerje të përkohshme mund të ndodhin në sigurimin e të dhënave dhe se çdo ndërprerje e tillë nuk do të rezultojë që Latestdatabase.com të ketë ndonjë përgjegjësi ndaj jush ose të tjerët dhe nuk do të pezullojë ose eliminojë detyrimet tuaja të pagesës në Latestdatabase.com ose t'ju ofrojë të drejtat e rimbursimit për shumat e paguara më parë në Latestdatabase.com.

4. Pagesa për të dhënat e shkarkuara.

(A) Pagesa: Ju pranoni të paguani një tarifë të Latestdatabase.com në përputhje me tarifat, tarifat dhe kushtet e faturimit në fuqi në kohën kur një tarifë ose tarifë është e detyrueshme dhe e pagueshme. Tarifat e licencës të ngarkuara janë të pakthyeshme.

(B) Faturimi i përsëritur: Pranimi juaj i këtyre kushteve përbën autorizimin tuaj në Latestdatabase.com për të ngarkuar automatikisht kartën e kreditit / debitit të siguruar nga ju, dhe në rastin e produkteve të pajtimit, të vazhdoni të paguani kartën e kreditit / debitit në intervalet e rënë dakord gjatë afati i pajtimit. Ju pranoni të ofroni Latestdatabase.com informacionin e plotë dhe të saktë të faturimit dhe kontakteve dhe të azhurnoni atë informacion me tridhjetë (30) ditë të çdo ndryshimi në informacionin e faturimit. Mosarritja e procesit të përsëritur të pagesës nuk i shfajëson detyrimet tuaja të pagesës.

(C) Tarifat e interesit: Do të ketë tarifa interesi për çdo shumë që ju nuk paguani kur do të paguani me normën e 1.5% në muaj, ose një normë e tillë më e ulët që mund të jetë e barabartë me normën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, mbi shumën e papaguar.

 

5. Marrëveshja e plotë; Ndryshimi ose heqja dorë.

Marrëveshja përmban të gjithë mirëkuptimin midis jush dhe funditdatabase.com dhe zëvendëson çdo kuptim ose marrëveshje paraprake, me gojë ose me shkrim, në lidhje me temën e Marrëveshjes. Marrëveshja mund të ndryshohet vetëm nga një dokument i nënshkruar nga ju dhe Latestdatabase.com. Asnjë heqje dorë nga ndonjë shkelje e Marrëveshjes nuk do të konsiderohet heqje dorë nga një shkelje e ardhshme, qoftë e një natyre të ngjashme ose të ndryshme, dhe asnjë heqje dorë nuk do të jetë efektive, përveç nëse me shkrim të nënshkruar nga pala heqëse.

6. ekzekutimi; Homologët.

Marrëveshja mund të ekzekutohet në origjinalin e saj, me faksimile ose në formatin e dokumentit portativ të transmetuar elektronikisht dhe mund të ekzekutohet në çdo numër homologësh, secila prej të cilave do të konsiderohet origjinale e të njëjtit dokument.