റീഫണ്ട് നയം


ലാറ്റെസ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസ് റീഫണ്ട് പോളിസി

 

പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
നിങ്ങളുടെ വാങ്ങലിൽ ഒരു മുഴുവൻ റീഫണ്ടിനും യോഗ്യത നേടുക

ഈ പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അവ അറ്റാച്ചുചെയ്തിരിക്കുന്ന കരാറിന്റെ ഭാഗമാണ് (“കരാർ”) കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിന് ഇത് ബാധകമാണ്
മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ Latestdatabase.com അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുബന്ധ ബിസിനസുകൾ (“Latestdatabase.com”) നൽകുന്നു, അവ ഡാറ്റയോ സേവനങ്ങളോ മൊത്തത്തിൽ “ഡാറ്റ” എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു.

 

 

LATESTDATABASE.com ഡാറ്റാബേസുകളുടെ വിൽ‌പനയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ദയവായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ച് മനസിലാക്കുക

 

 

1. വാറണ്ടികളുടെ നിരാകരണം; പരിമിതമായ വാറന്റി.

 

 

കർശനമായി “ഉള്ളതുപോലെ” അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡാറ്റ നൽകുന്നത്. ഉള്ളതിൻപടിയും LATESTDATABASE.COM നിരാകരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും എല്ലാ വാറണ്ടിയും ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ, ൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അടുത്ത വാക്യം നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത LATESTDATABASE.COM, ഉറപ്പുനൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാറൻറി പ്രതിബന്ധങ്ങളെ വെച്ചാൽ, ചൊംപ്രെഹെംസിവെനെഷ് പൂർണ്ണതയും ഓഫ് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ഡേറ്റ,, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫ് വ്യാപാരയോഗ്യം ഏതെങ്കിലും വാറന്റികളും ഉൾപ്പെടെ സൂചിത ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി. ഡാറ്റയുടെ സ്വീകാര്യതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 14 ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട്, അത് പരിശോധിക്കാനും ഡാറ്റയിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ അറിയിക്കാനും ലാറ്റെസ്റ്റാറ്റാബേസ്.കോം, നിങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാറ്റെസ്റ്റാറ്റാബേസ്.കോം 14 ദിവസത്തേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പും. നിങ്ങൾക്ക് അധിക ചാർജ്.

ലൈസൻസി സമ്മതിക്കുന്നു:

 

(എ) പട്ടികയിൽ എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾ കണ്ടെത്തിയതിന് മുപ്പത് (14) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലൈസൻസറെ അറിയിക്കുക;

(ബി) ലൈസൻസിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പട്ടികയിലെ ഡാറ്റ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാലുടൻ അത് പരിശോധിക്കുക;

(സി) ഈ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചതിനുശേഷം ലൈസൻസറുടെ ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് സൗകര്യം വഴി ലൈസൻസറിന് ലൈസൻസ് ഫീസ് നൽകുക;

(ഡി) ഈ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ആരംഭിച്ച് ആ മാസം മുതൽ (“ടേം”) 12 മാസം കാലഹരണപ്പെടുന്ന 12 മാസ കാലയളവിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലൈസൻസി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര തവണ പട്ടിക ഉപയോഗിക്കുക;

(ഇ) ലിസ്റ്റും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളും മറ്റേതെങ്കിലും മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റുകളോ ഡാറ്റാബേസുകളോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ന്യായമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുക;

(എഫ്) ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൽ പേരുകളുടെയും വിലാസങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ബോധവാന്മാരായ ഉടൻ ലൈസൻസറിന് നൽകുക;

. ;

(എച്ച്) ലൈസൻ‌സർ‌ നിർ‌വ്വഹിക്കുന്നതിൽ‌ പരാജയപ്പെട്ടാൽ‌ ലൈസൻ‌സിക്കെതിരെ ലൈസൻ‌സിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ‌ ഉപേക്ഷിക്കുക;

(i) ലൈസൻ‌സറുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ഘടകങ്ങൾ‌ കാരണം അത്തരം പരാജയങ്ങൾ‌ സംഭവിക്കുന്നിടത്തോളം‌, ഈ നിബന്ധനകൾ‌ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർ‌ത്തിക്കുന്നതിൽ‌ ലൈസൻ‌സറുടെ ഏതെങ്കിലും പരാജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈസൻ‌സിക്കെതിരെ ലൈസൻ‌സിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ‌ ഉപേക്ഷിക്കുക;

. ഈ നിബന്ധനകൾ‌ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ലൈസൻ‌സർ‌ ഈ നിബന്ധനകൾ‌ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ‌ നിയമപരമായ എല്ലാ ചെലവുകൾ‌ക്കും (നഷ്ടപരിഹാര അടിസ്ഥാനത്തിൽ‌); ഒപ്പം

(k) ലൈസൻ‌സി ഈ നിബന്ധനകൾ‌ എപ്പോൾ‌ വേണമെങ്കിലും റദ്ദാക്കിയാൽ‌ ലൈസൻ‌സ് ഫീസ് തിരികെ നൽകാനോ തിരികെ നൽകാനോ ആവശ്യപ്പെടരുത്. ലൈസൻസ് ഫീസ് തിരികെ നൽകാനാവില്ല.

 

2. ബാധ്യതാ പരിമിതി.

 


മുകളിലുള്ള സെക്ഷൻ 2 ന്റെ അവസാന വാക്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതൊഴിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിം, ഡിമാൻഡ്, നഷ്ടം, ബാധ്യത, കേടുപാടുകൾ, പരിക്കുകൾ, ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് (ന്യായമായ അഭിഭാഷകരുടെ ഫീസും നിയമപരമായ ചിലവുകളും ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവയ്ക്ക് Latestdatabase.com ബാധ്യസ്ഥരല്ല, പൊതുവായാലും, സമ്പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ ഡാറ്റയുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ കരാറിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ Latestdatabase.com ആരോപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പരാജയം മൂലമോ നേരിട്ടോ പ്രത്യേകമായോ ആകസ്മികമായോ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ മുൻ‌കൂട്ടി കാണാവുന്നതാണോ അതോ അത്തരം നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് Latestdatabase.com നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ. Latestdatabase.com ന്റെ ബാധ്യതയ്ക്ക് കാരണമായ ഇവന്റിന് മുമ്പുള്ള 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ, കരാർ പ്രകാരം നിങ്ങൾ Latestdatabase.com ന് നൽകിയ തുക കവിയരുത്.

 

3. സേവനത്തിന്റെ തടസ്സം.


ഉറവിടങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ നൽകാൻ Latestdatabase.com ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു, ഡാറ്റാ പ്രൊവിഷനിൽ താൽക്കാലിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അത്തരം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് Latestdatabase.com ന് നിങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരോടോ ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതയുണ്ടാകില്ലെന്നും Latestdatabase.com- ലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ബാധ്യതകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ Latestdatabase.com- ലേക്ക് മുമ്പ് അടച്ച തുകകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് അവകാശങ്ങൾ നൽകില്ല.

4. ഡൗൺലോഡുചെയ്‌ത ഡാറ്റാബേസുകൾക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റ്.


(എ) പേയ്‌മെന്റ്: ഒരു ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതും അടയ്‌ക്കേണ്ടതുമായ സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഫീസ്, ചാർജുകൾ, ബില്ലിംഗ് നിബന്ധനകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് അനുസൃതമായി Latestdatabase.com ന് ഒരു ഫീസ് നൽകാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈടാക്കിയ ലൈസൻസ് ഫീസ് തിരികെ നൽകാനാവില്ല.

(ബി) ആവർത്തിച്ചുള്ള ബില്ലിംഗ്: നിങ്ങൾ നൽകിയ ക്രെഡിറ്റ് / ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സ്വപ്രേരിതമായി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, സമ്മതിച്ച ഇടവേളകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് / ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നതിനും Latestdatabase.com- ലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ് ഈ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നത്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കാലാവധി. Latestdatabase.com ന് പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ ബില്ലിംഗും കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിവരങ്ങളും നൽകാമെന്നും ബില്ലിംഗ് വിവരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയ മുപ്പത് (30) ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ആവർത്തിച്ചുള്ള പേയ്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ പരാജയം നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ബാധ്യതകൾ പരിഹരിക്കുന്നില്ല.


(സി) പലിശ നിരക്കുകൾ: പ്രതിമാസം 1.5% എന്ന നിരക്കിൽ അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും തുകയ്ക്ക് പലിശ നിരക്കുകൾ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമായ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി നിരക്കിന് തുല്യമായ കുറഞ്ഞ നിരക്ക്, അടയ്ക്കാത്ത തുകയിൽ.

 

5. കരാര് മുഴുവനും; ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിത്തള്ളൽ.


കരാറിൽ നിങ്ങളും Latestdatabase.com ഉം തമ്മിലുള്ള മുഴുവൻ ധാരണയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ കരാറിന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാലുള്ളതോ രേഖാമൂലമോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും മുൻ‌ ധാരണകളോ കരാറുകളോ അസാധുവാക്കുന്നു. നിങ്ങളും Latestdatabase.com ഉം ഒപ്പിട്ട ഒരു പ്രമാണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കരാർ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. കരാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനത്തിന്റെ എഴുതിത്തള്ളൽ സമാനമായതോ വ്യത്യസ്തമോ ആയ ഒരു ഭാവി ലംഘനത്തിന്റെ ഒഴിവാക്കലായി കണക്കാക്കില്ല, കൂടാതെ എഴുതിത്തള്ളൽ കക്ഷി ഒപ്പിട്ടതല്ലാതെ ഒരു ഇളവും ഫലപ്രദമാകില്ല.

6. വധശിക്ഷ; ക er ണ്ടർപാർട്ടുകൾ.


കരാർ അതിന്റെ ഒറിജിനലിലോ, ഫെയ്സ്സിമൈൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റിലോ നടപ്പിലാക്കാം, മാത്രമല്ല ഇത് എത്രയെത്ര എതിരാളികളിലും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യാം, അവ ഓരോന്നും ഒരേ പ്രമാണത്തിന്റെ ഒറിജിനലായി കണക്കാക്കപ്പെടും.