സജഹാൻ അലിദിനെ നിയമിക്കുക (20 മണിക്കൂർ)

$500.00

വിവരണം

പേര്: എംഡി: സജഹാൻ അലിദ്

ശീർഷകം: ലീഡ് ജനറേഷൻ മാനേജർ

മണിക്കൂർ നിരക്ക്: 25 $

വിലാസം: മജിറ ബൈപാസ്, സജഹാൻപൂർ, B0gura

ഫോൺ നമ്പർ: + 8801723283638

ഇമെയിൽ വിലാസം:  [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

വിദ്യാഭ്യാസം: കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഡിപ്ലോമ.

അനുഭവം: ടീം മാനേജുമെന്റ്, പ്രോജക്ട് മാനേജുമെന്റ്, ലീഡ് ജനറേഷൻ, ബിൽഡ് ഇമെയിൽ ലിസ്റ്റ്, ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത ലീഡ് ജനറേഷൻ, സെയിൽസ് ലീഡുകൾ, ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ, ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ്.