ഫാക്സ് ലിസ്റ്റുകൾ


നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രമോഷനായി ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തതും സാധുവായതുമായ ഫാക്സ് ലിസ്റ്റ് നൽകുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾ‌ക്കായി വൃത്തിയുള്ളതും അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തതുമായ ഫാക്സ് പ്രക്ഷേപണ പട്ടിക നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത വ്യക്തിയോ രാജ്യ ഫാക്‌സ് ലിസ്റ്റോ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം. ഞങ്ങളുടെ ഫാക്സ് പട്ടിക മനുഷ്യ ഫാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് കാമ്പെയ്‌നുകൾ പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഫാക്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ശുദ്ധവും സജീവവുമായ ഫാക്സ് നമ്പർ പട്ടിക നൽകും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, നിങ്ങൾ ഫാക്സ് നമ്പർ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് ഫാക്സ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബിസിനസ്സ് ഫാക്സ് പട്ടിക വാങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്സ് നമ്പർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ഫാക്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി നിങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളോ സേവനമോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഉപസംഹാരമായി, ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫാക്സ് നമ്പറുകൾ മാത്രം നൽകി. കമ്പനി സിയോ, സി‌എഫ്‌ഒ, അക്ക ant ണ്ടൻറ്, എച്ച്ആർ മാനേജർ, ബിസിനസ്സ് ഉടമ, പങ്കാളി, നിക്ഷേപകൻ എന്നിവരെപ്പോലെ, ഡോക്ടർമാർ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻറ്, ഫാർമസി, നഴ്‌സ്, ബിസിനസ് മാൻ തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ സേവന വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫാക്സ് നമ്പർ ലിസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ബിസിനസ് ഫാക്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്പർ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങുക

ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സ് ഫാക്സ് പട്ടിക വാങ്ങുക, കാരണം, നിങ്ങൾ കാലികവും കൃത്യമായ ഫാക്സ് പ്രക്ഷേപണ ലിസ്റ്റുകളും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് ഫാക്സ് ലിസ്റ്റിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഉറവിടമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് ബി 2 ബി വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫാക്സ് പട്ടിക ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്സ് പ്രക്ഷേപണ പട്ടിക പാക്കേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സജീവ ബിസിനസ്സ് ഫാക്സ് ലിസ്റ്റും ലഭിക്കും.

ഫാക്സ് ഇല്ല ലീഡ് അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ?

എന്നിരുന്നാലും, ഓരോ മാസവും ഞങ്ങളുടെ ഫാക്സ് നമ്പറുകൾ ലീഡ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഫാക്സ് ലിസ്റ്റിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഓരോ മാസവും ഫാക്സ് ഡാറ്റ ലഭിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

ഫാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റുകൾ കൈമാറുമ്പോൾ?

കൂടാതെ, 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ‌ ഓർ‌ഡർ‌ ചെയ്‌തതിന്‌ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫാക്സ് നമ്പറുകൾ‌ ലിസ്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യും, കൂടാതെ ഇച്ഛാനുസൃത കോൺ‌ടാക്റ്റ് ഫാക്സ് നമ്പർ‌ ലീഡുകൾ‌ക്കായി ഞങ്ങൾ‌ ഡാറ്റ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പരമാവധി 72 മണിക്കൂർ എടുക്കും.

ഫാക്സ് പ്രക്ഷേപണ പട്ടികയുടെ കൃത്യത എന്താണ്?

അതുപോലെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 95% കൃത്യത ഫാക്സ് നമ്പറുകൾ നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കോൺ‌ടാക്റ്റ് ഫാക്സ് നമ്പറുകളും മനുഷ്യരും കമ്പ്യൂട്ടർ‌ കണ്ണ് പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചതുമാണ്.

ഏത് തരം ഫാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ നൽകുന്നത്?

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ഞങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് ഫാക്സ് ലിസ്റ്റും ഉപഭോക്തൃ ഫാക്സ് നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ഡാറ്റയും കമ്പനി ജീവനക്കാരുടെ ശീർഷകവും തൊഴിൽ പ്രവർത്തന ഡാറ്റയും അനുസരിച്ച് കമ്പനി കോൺടാക്റ്റ് വ്യക്തിയും നൽകുന്നു. വ്യവസായമോ രാജ്യമോ സംസ്ഥാനവും നഗരവും ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത വ്യക്തിയുടെ കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെൽ ഫോൺ ലിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാനും കഴിയും.

ഈ ഫാക്സ് പ്രക്ഷേപണ ലിസ്റ്റുകൾ വിൽപ്പനയിൽ മുൻ‌തൂക്കം നൽകുന്നുണ്ടോ?

അതുപോലെ, അതെ, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്സ് നോ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ അടച്ച വിൽപ്പന ലീഡ് നൽകുന്നു.

ഫാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും crm പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുമോ?

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് crm പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കും ഫാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നത്?

അതിനുശേഷം, ഞങ്ങൾ 2012 മുതൽ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഫാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ദാതാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി ഞങ്ങളാണ്. എല്ലാ കോൺ‌ടാക്റ്റ് ഫാക്സ് നമ്പറും 95% കൃത്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 5% ൽ കൂടുതൽ ബ oun ൺസ് ഫാക്സ് നമ്പർ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബ oun ൺസ് ഫാക്സ് നമ്പർ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പ്.

ഫാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ഏത് ഫോർമാറ്റ്?

അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫാക്സ് നമ്പറുകൾ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ സി‌എസ്‌വി ഫോർമാറ്റ് നൽകും.

ഫാക്സ് പ്രക്ഷേപണ പട്ടികയ്ക്ക് അനുമതിയുണ്ടോ?

മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കോൺ‌ടാക്റ്റ് ഫാക്സ് നോ ലിസ്റ്റിംഗും ഒരു അനുമതി അടിസ്ഥാനവും ജി‌ഡി‌ആർ‌പി തയ്യാറാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഫാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ഉറവിടം?

ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉറവിടം വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഞങ്ങൾ വിശ്വസനീയമായ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഫാക്സ് നമ്പറുകളും എടുത്ത് ഉറവിടത്തിൽ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ബിസിനസ്സ് ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും ഉപഭോക്തൃ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഫാക്സ് നമ്പറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.

ഈ ഫാക്സ് പ്രക്ഷേപണ നമ്പർ ലിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഓൺലൈൻ ഫാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്സ് പ്രക്ഷേപണ കാമ്പെയ്‌നുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാക്സ് നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

ഫാക്സ് നമ്പർ ലിസ്റ്റുകൾ ഫാക്സ് പ്രക്ഷേപണം ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?

ഉപസംഹാരമായി, അതെ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്സ് നമ്പർ പട്ടിക ഫാക്സ് പ്രക്ഷേപണ കാമ്പെയ്‌നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഫാക്സ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഫാക്സ് നമ്പർ പട്ടിക ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് പ്രക്ഷേപണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ്.