Правила и услови


УСЛОВИ И УСЛОВИ

Општи услови и правила за
Употреба на податоците и услугите на најновата веб-страница

Овие општи услови се дел од договорот на кој тие се приложени („Договорот“) и важат за вашата употреба на кој било
маркетинг или е-пошта или услуги што се обезбедени од страна на Latestdatabase.com или неговите здружени деловни активности („Најнови податоци“), за кои податоци или услуги се упатени
колективно како „податоци“.

 

1 Сопственост.


(а) Терминот „Сопственост на Најнови Датабаза.ком“ значи сите програми, датотеки, системи, документација, информации, содржина, графики, распоред на страници, дизајни на страници, кориснички интерфејси користени или обезбедени од Највисокиот веб-сајт, работен производ произведен од Новодата на базата на податоци.com и изведете дела од било кое од горенаведеното, вклучително, без ограничување, веб-страницата или веб-страниците што ви ги става на располагање од Latestdatabase.com, какво било HTML-програмирање извршено како дел од обезбедување податоци и други специјални програми, функционалности, интерфејси и други работен производ, идеи, концепти или техники на кои може да се развијат, користат или да се потпрат најновите Datadatabase.com при обезбедување на податоците за вас.


(б) Целокупната сопственост на Најновата база на податоци е и ќе остане во сопственост на Најновата база на податоци.com.


(в) Помеѓу вас и Latestdatabase.com, Latestdatabase.com е единствениот и ексклузивен сопственик на сите патенти, авторски права, трговски марки, трговски тајни и други права на интелектуална сопственост во и на имотот и податоците на Најновата база на податоци.

 

 

2 Ограничена лиценца.


По извршувањето на Договорот и исплатата на сите износи што се должат на најновата веб-страница, ви се добива лична, непренослива и без исклучителна лиценца да ги користите податоците само за ваш директен маркетинг, истражување на пазарот и потрагата по клиенти, во строга согласност со условите на Договорот. По истекот или раскинувањето на Договорот, ќе прекинете со употребата на податоците и, како што е побарано од Latestdatabase.com, или (а) ќе ги вратите податоците во Latestdatabase.com без да задржите копии од нив, какви било белешки или други информации за нив или (б) ) обезбедете сертификат, извршен од вас, во форма и содржина задоволителна за Lastdatabase.com, дека податоците се уништени на таков начин за да ги направат податоците трајно нечитливи и незаменливи.

 

 

3 Ограничувања за употреба.


(а) Освен ако тоа не е однапред специфично овластено и писмено од Најновата база на податоци.com, нема да ги споделувате, продавате, пренесувате или на друг начин ќе ги ставате податоците достапни на кое било трето лице или субјект и ќе ги искористите вашите најдобри напори да спречите злоупотреба или неовластено користење на податоците од кое било трето лице или субјект.


(б) Вие нема да ги именувате или повикувате на Latestdatabase.com или вашата употреба на Податоците во кое било од вашите реклами или промотивни или маркетинг материјали.


(в) Вие нема да ги користите Податоците за потрошувачки кредитни цели, осигурување на потрошувачи за осигурување, цели за вработување, цели за проверка на закупецот, за која било друга цел опфатена со Австралиско закон за потрошувачи (ACL)или за која било друга цел што не е изрично овластена со Договорот.

 

 

4 Ваши одговорности;

Употреба на е-пошта; Преглед и ревизија од страна на Latestdatabase.com.


(а) Вашата употреба на Податоците ќе биде во согласност со сите применливи федерални, државни, локални и странски закони, статуи, правила и прописи („Закони“), вклучително и Закони во врска со телемаркетинг, е-пошта и маркетинг со факсимили, барање на клиенти и сите применливи упатства за здружението за директен маркетинг („ДМА“). Ако не сте член на DMA, ќе ги искористите вашите најдобри напори да ги почитувате упатствата на DMA.


(б) Вашата употреба на какви било податоци за е-пошта ќе биде во согласност со сите применливи закони, вклучително и Законот за САМ-СПАМ, ЦОППА и сите закони на државниот регистар.


(в) Најновата база на податоци.com го задржува правото да ја прегледа вашата употреба на податоците за да се обезбеди усогласеност со овој Договор, но секое пропуштање на Најновата база на податоци за разгледување на таквата употреба нема да претставува прифаќање на таквата употреба или да се одрече од кое било од правата на Најдовата база на податоци подолу или ограничете некоја од вашите обврски во однос на Податоците. Во кое било време по известување од најмалку 3 дена, Најновата база на податоци може да изврши ревизија на вашите записи за да утврди дали сте во согласност со овој Договор и ќе ги ставите на располагање на Најновата база на податоци или неговите претставници сите записи потребни за спроведување на таква ревизија .

 

 

5 Одрекување од гаранции; Ограничена гаранција.


ПОДАТОЦИТЕ СЕ РАБОТИТЕ СИ СЕКОГАШНО ОСНОВА „КАКО Е“ LATESTDATABASE.COM НЕ ОБЕЗБЕДУВА ORЕ ИЛИ ДА ГИ ОДГОВОРИ КОРЕКТЕТНОСТ, СОСТОЈБА ИЛИ СПОДЕЛБА НА ПОДАТОЦИТЕ И, ИСКОРИСТВО, ОД ОБЕЗБЕДУВА INЕ ВО СЛЕДНА СОСТОЈБА, ЛАТЕДДАТАБАСЕ. ЗА СООБРААНА ЦЕЛ. ДАЛИ 14 ДЕНИ ОД ВАШИОТ РЕЦЕПТ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ИНСПЕКТИРА ANDЕ И NOTЕ БИДЕТЕ ЛАТЕСТАТБАСЕ.КОМ НА СИТЕ ПРОБЕЛИ ИЛИ МАСТАКИ ВО ПОДАТОЦИТЕ И АКО СЕ БИДЕТЕ ПОДНЕСУВАЈТЕ ЛАТЕСДАТАБАСЕ.КОМ ДА ДО ДОДНЕВЕН ПЕРИОД, ДЕЈНО ДОПОЛНИТЕЛНА ПОВЕЕ ДА ВАС.

 

 

6. Ограничување на одговорноста.


Освен како што е предвидено во последната реченица од Дел 5, Latestdatabase.com нема да биде одговорен за какво било побарување, побарувачка, загуба, одговорност, штета, повреди, повреди, трошоци или трошоци (вклучувајќи разумни адвокатски такси и правни трошоци), без оглед дали се општи, директни , специјална, инцидентна, последователна или друга штета предизвикана во целост или делумно или директно или индиректно со каква било употреба на податоците или какво било наводно или фактичко неисполнување од страна на Latestdatabase.com да ги почитува условите на Договорот, без разлика дали има какви било штети или не. биле предвидливи или дали било советувано од Најдобрата веб-страница за можноста за вакво оштетување. Максималната одговорност на Lastdatabase.com под последната реченица од Дел 5 нема да го надмине износот што сте го платиле Најдобрата веб-страница според Договорот во рок од 12 месеци пред настанот што доведе до одговорност на Најдобрата веб-страница.

 

 

7 Вашето обештетување на најновата веб-страница.


Shallе ги обештетите, брани и ќе ги чувате безопасни Најдобрите веб-страници.com, неговите акционери, директори, службеници, вработени, независни изведувачи и агенти против какво било побарување, побарувачка, загуба, одговорност, штета, штета или трошоци на штета (вклучително и такси на адвокатите и правни трошоци) што произлегува, директно или индиректно, од ваш чин или пропуст во однос на податоците или какво било прекршување на Договорот или какво било прекршување на законите.

 

 

8 Прекин на услугата.


Вие потврдувате дека, со оглед на техничката природа на ресурсите, Latestdatabase.com бара да ви ги достави податоците, може да се појават привремени прекини во обезбедувањето на податоците и дека какви било прекини нема да резултираат дека во Најдобрата веб-страница има каква било одговорност кон вас или другите и нема да ги суспендира или елиминира вашите обврски за плаќање до Latestdatabase.com или ќе ви обезбеди какви било права за поврат за износите што претходно ги плативте до Најновата веб-страница.

 

 

9 Нема доделување од вас


Вие не можете да им ги доделите вашите права или обврски според Договорот на кое било друго лице или субјект без претходна писмена согласност од Latestdatabase.com, без оглед дали со закон или на друг начин, и секој обид да го стори тоа ќе биде неважечки.

 

 

10 Дополнителен лек на престанок.


Покрај сите други правни права и правни лекови што се достапни на Latestdatabase.com за какви било очигледни, загрозени или фактички прекршувања или прекршувања на Договорот од ваша страна, Latestdatabase.com има право да го раскине Договорот и да бара итно враќање или уништување на податоците на во кое било време, ако Latestdatabase.com верува дека не го почитувате целосниот Договор.

 

 

11 Управувачки закон; Јурисдикција.


Со Договорот ќе управува и толкува според законите на државата Квинсленд Австралија, без да се земат предвид принципите на судир на правото на таа држава или која било друга држава. Секој спор или друг спор што се однесува на или произлегува согласно Договорот ќе се поведе само во државата или сојузните судови лоцирани во Бризбејн, Квинсленд и вие се согласувате да поднесете до ексклузивната надлежност на тие судови и да се откажете од какви било забелешки за местото на која било постапка во тие судови.

 

 

12 Плаќање за не-фактурирани производи.


(а) Плаќање: Вие се согласувате да му платите на Latestdatabase.com надоместок во согласност со надоместоците, наплатата и условите за наплата што важат во моментот кога се плаќа такса или наплата. Надоместоците што се наплаќаат не се враќаат. Во случај на производи за претплата, рокот на претплата ќе биде ефективен за договорениот период, по што рокот за претплата автоматски се обновува за наведениот период на обновување (доколку има) по тогашната моментална цена на претплатата.


(б) Повторувачка наплата: Вашето прифаќање на овие услови претставува ваше овластување за Најновата база на податоци.com за автоматско наплата на кредитната / дебитната картичка обезбедена од вас, а во случај на претплатнички производи, да продолжите со наплата на кредитна / дебитна картичка на договорено- во интервали за време на траењето на претплатата. Вие се согласувате да ја дадете Најновата база на податоци со целосни и точни информации за наплата и контакт и да ги ажурирате тие информации со триесет (30) дена од каква било промена на информациите за наплата. Неуспехот во повторниот процес на плаќање не ги аболицира вашите обврски за плаќање.


(в) Надоместоци за камати: chargesе има каматни давачки за какви било износи што не можете да ги платите кога доспеваат со стапка од 1.5% месечно, или пониска стапка што може да биде еднаква на максималната стапка дозволена со важечкиот закон, на неплатена износ.

 

 

13 Целиот договор; Амандман или откажување.


Договорот го содржи целосното разбирање помеѓу вас и најновата база на податоци и го заменува секое претходно разбирање или договори, усно или писмено, во врска со предметот на Договорот. Договорот може да биде изменет само со документ потпишан од вас и најновата веб-страница. За откажување од какво било прекршување на Договорот, нема да се смета за откажување од идно прекршување, без оглед дали има слична или различна природа, и откажувањето нема да биде ефективно, освен ако со писмена форма потпишана од страната што се откажува.

 

 

14 Извршување; Контрапарти.


Договорот може да се изврши во оригинал, преку факсимил или во електронски пренослив преносен формат на документ и може да се изврши во кој било број на колеги, од кои секоја ќе се смета за оригинал на истиот документ.