Поврат на средства


ПОЛИТИКА ЗА ВРАБОТУВАЕ НА ЛАТЕДДАБАБАС

 

Општи услови и правила до
Квалификувајте за целосен наплата на купувањето

Овие општи услови се дел од договорот на кој тие се приложени („Договорот“) и важат за вашата употреба на кој било
маркетинг или е-пошта или услуги што се обезбедени од страна на Latestdatabase.com или неговите здружени деловни активности („Најнови податоци“), за кои податоци или услуги се наведуваат колективно како „Податоци“.

 

 

Ве молиме, внимателно прочитајте ги и разберете ги Условите и условите за продажба на базите на податоци на LATESTDATABASE.com

 

 

1 Одрекување од гаранции; Ограничена гаранција.

 

 

ПОДАТОЦИТЕ СЕ РАБОТИТЕ СИ СЕКОГАШНО ОСНОВА „КАКО Е“ LATESTDATABASE.COM НЕ ОБЕЗБЕДУВА ORЕ ИЛИ ДА ГИ ОДГОВОРИ КОРЕКТЕТНОСТ, СОСТОЈБА ИЛИ СПОДЕЛБА НА ПОДАТОЦИТЕ И, ИСКОРИСТВО, ОД ОБЕЗБЕДУВА INЕ ВО СЛЕДНА СОСТОЈБА, ЛАТЕДДАТАБАСЕ. ЗА СООБРААНА ЦЕЛ. ДАЛИ 14 ДЕНИ ОД ВАШИОТ РЕЦЕПТ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ИНСПЕКТИРА ANDЕ И NOTЕ БИДЕТЕ ЛАТЕСТАТБАСЕ.КОМ НА СИТЕ ПРОБЕЛИ ИЛИ МАСТАКИ ВО ПОДАТОЦИТЕ И АКО СЕ БИДЕТЕ ПОДНЕСУВАЈТЕ ЛАТЕСДАТАБАСЕ.КОМ ДА ДО ДОДНЕВЕН ПЕРИОД, ДЕЈНО ДОПОЛНИТЕЛНА ПОВЕЕ ДА ВАС.

Носителот на лиценцата се согласува:

 

(а) Известете го Носителот на лиценцата во рок од триесет (14) дена за откривање на какви било грешки во списокот;

(б) Проверете ги податоците во списокот веднаш по приемот на истиот за да се осигурате дека ги исполнува критериумите на Носителот на лиценцата;

(в) Платете го на Носителот на лиценцата таксата за лиценца преку објектот за плаќање преку интернет на лиценцата, по прифаќањето на овие Услови;

(г) Користете го списокот во онолку прилики колку што има право на лиценца за која било правна цел за период од 12 месеци почнувајќи од датумот на прифаќање на овие Услови и истекува 12 месеци од тој датум („Термин“);

(д) Преземете ги сите разумни чекори за да се осигурате дека списокот и деталите содржани во него не се додадени или користени за подобрување на кои било други списоци за пошта или бази на податоци;

(ѓ) му дадете на Носителот на лиценца веднаш откако ќе се запознаете со списокот со имиња и адреси на деловни активности содржани во списокот, кои сакаат да бидат избришани од тој список;

(е) Обештете го и чувајте го обештетениот Носител на лиценцата, неговите вработени, агенти и изведувачи против какво било побарување, дејство, побарувачка или штета од што и да е (вклучително, без ограничување, правни трошоци на основа на обештетување) кои произлегуваат директно или индиректно од користењето на Листата на лиценца ;

(ж) Простете ги сите права што Корисникот на лиценцата може поинаку да ги има против Носителот на лиценцата во врска со какво било неисполнување на Носителот на лиценцата;

(i) Простете ги сите права што Корисникот на лиценцата може инаку ги имал против Носителот на лиценцата во врска со какво било непостапување на Носителот на лиценцата да ги извршува согласно овие Услови до тој степен што таквиот неуспех е предизвикан од фактори кои не се под контрола на Договорникот;

()) Исплати на Носителот на лиценцата Штетите на Носителот на лиценцата како резултат на непочитување на овие Услови на Носителот на лиценцата (без ограничување на какви било други права што Лиценцата може да ги има против Носителот на лиценцата за прекршување на овие Услови на Носителот на лиценцата) за секое прекршување на Лиценцата од овие Услови заедно со сите правни трошоци направени од Носителот на лиценцата за спроведување на овие Услови (на основа на обештетување); и

(k) Не бараат враќање или враќање на надоместокот за лиценца ако Носителот на лиценцата ги откаже овие Услови во кое било време. Цената на лиценцата е неповратна.

 

2. Ограничување на одговорноста.

 


Освен како што е предвидено во последната реченица од Дел 2 погоре, Latestdatabase.com нема да одговара за какви било побарувања, побарувања, загуби, одговорности, штета, повреди, повреди, трошоци или расходи (вклучувајќи разумни адвокатски такси и правни трошоци), без оглед дали се општи, директна, посебна, инцидентна, последователна или друга штета предизвикана во целост или делумно или директно или индиректно со каква било употреба на податоците или какво било наводно или фактичко промашување од страна на Latestdatabase.com да ги почитува условите на Договорот, без разлика дали има или не такво штета може да се предвиди или дали е советувано за Lastdatabase.com за можноста за вакви штети. Максималната одговорност на Lastdatabase.com под последната реченица од Дел 1 нема да го надмине износот што сте го платиле Најдобрата веб-страница според Договорот во рок од 12 месеци пред настанот што доведе до одговорност на Најдобрата веб-страница.

 

3. Прекин на услугата.


Вие потврдувате дека, со оглед на техничката природа на ресурсите, Latestdatabase.com бара да ви ги достави податоците, може да се појават привремени прекини во обезбедувањето на податоците и дека какви било прекини нема да резултираат дека во Најдобрата веб-страница има каква било одговорност кон вас или другите и нема да ги суспендира или елиминира вашите обврски за плаќање до Latestdatabase.com или ќе ви обезбеди какви било права за поврат за износите што претходно ги плативте до Најновата веб-страница.

4 Плаќање за преземени бази на податоци.


(А) Плаќање: Вие се согласувате да плаќате Latestdatabase.com такса во согласност со такси, такси и услови за наплата во сила во моментот кога се плаќа такса или наплата. Наплатените такси за лиценца се неповратни.

(Б) Повторување на наплата: Вашето прифаќање на овие услови претставува ваше овластување на Lastdatabase.com автоматски да ја наплаќате кредитната / дебитна картичка обезбедена од вас, а во случај на производи за претплата, да продолжите со наплатата на кредитната / дебитна картичка во договорените интервали за време на рок на претплата. Вие се согласувате да ги доставувате најновите и точни информации за контакт и информации за контакт на Latestdatabase.com и да ги ажурирате тие информации со триесет (30) дена од која било промена на информациите за наплата. Неуспехот на повторниот процес на плаќање не ги ослободува обврските за плаќање.


(В) Надоместоци за камати: beе има камати за камата за сите износи што не успеете да ги платите кога се наплатуваат по стапка од 1.5% месечно, или таквата пониска стапка што може да биде еднаква на максималната стапка дозволена со важечкиот закон, на неплатената сума.

 

5. Целиот договор; Амандман или откажување.


Договорот го содржи целосното разбирање помеѓу вас и најновата база на податоци и го заменува секое претходно разбирање или договори, усно или писмено, во врска со предметот на Договорот. Договорот може да биде изменет само со документ потпишан од вас и најновата веб-страница. За откажување од какво било прекршување на Договорот, нема да се смета за откажување од идно прекршување, без оглед дали има слична или различна природа, и откажувањето нема да биде ефективно, освен ако со писмена форма потпишана од страната што се откажува.

6. Извршување; Контрапарти.


Договорот може да се изврши во оригинал, преку факсимил или во електронски пренослив преносен формат на документ и може да се изврши во кој било број на колеги, од кои секоја ќе се смета за оригинал на истиот документ.