ការពិនិត្យអតិថិជន


ការពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុត្រចុងក្រោយបំផុត។

សូមមើលអតិថិជនរបស់យើងនូវអ្វីដែលនិយាយអំពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើង។ ការវាយតម្លៃទាំងអស់សម្រាប់មូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុត្រចុងក្រោយបំផុត។ យើងបង្ហាញតែការពិនិត្យដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉ុណ្ណោះ។ ការវាយតម្លៃទាំងអស់បានមកពី Google Business ហើយទាំងអស់ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ការពិនិត្យសម្រាប់ផលិតផលមូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុត្រចុងក្រោយបំផុត។

[ការជឿទុកចិត្តគ្មានការចុះឈ្មោះ = ហ្គូហ្គោល]