ភាពជាម្ចាស់


(a) ពាក្យ “Lastdatabase.com Property” មានន័យថាកម្មវិធី ឯកសារ ប្រព័ន្ធ ឯកសារ ព័ត៌មាន មាតិកា ក្រាហ្វិក ប្លង់ទំព័រ ការរចនាគេហទំព័រ ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើដែលបានប្រើប្រាស់ ឬផ្តល់ដោយ Latestdatabase.com ផលិតផលការងារដែលផលិតដោយ Latestdatabase.com និងទាញយកស្នាដៃនៃអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ រួមទាំងគេហទំព័រ ឬគេហទំព័រដែលផ្តល់ជូនអ្នកដោយ Latestdatabase.com ដោយគ្មានដែនកំណត់ ការសរសេរកម្មវិធី HTML ណាមួយដែលធ្វើឡើងជាផ្នែកនៃការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទិន្នន័យ និងកម្មវិធីពិសេស មុខងារ ចំណុចប្រទាក់ និងផ្សេងៗទៀត។ ផលិតផលការងារ គំនិត គំនិត ឬបច្ចេកទេសដែល Latestdatabase.com អាចអភិវឌ្ឍ ប្រើប្រាស់ ឬពឹងផ្អែកលើក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យដល់អ្នក។

(b) ទ្រព្យសម្បត្តិ Lastdatabase.com ទាំងអស់នឹងនៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Lastdatabase.com ។

(គ) ដូចជារវាងអ្នក និង Latestdatabase.com នោះ Lastdatabase.com នឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្តាច់មុខ និងផ្តាច់មុខនៃប៉ាតង់ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពាណិជ្ជសញ្ញា អាថ៌កំបាំងពាណិជ្ជកម្ម និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតនៅក្នុង និងទ្រព្យសម្បត្តិ Lastdatabase.com និងទិន្នន័យ។