Ustanovení a podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro
Použití údajů a služeb Latestdatabase.com

Tyto všeobecné podmínky jsou součástí smlouvy, ke které jsou připojeny (dále jen „Smlouva“) a vztahují se na vaše použití jakéhokoli
marketingové nebo e-mailové údaje nebo služby poskytované serverem Latestdatabase.com nebo jeho přidruženými podniky (dále jen „Latestdatabase.com“), na která data nebo služby se odkazují
společně jako „Data“.

 

1. Vlastnictví.


(a) Pojem „Vlastnost Latestdatabase.com“ znamená všechny programy, soubory, systémy, dokumentaci, informace, obsah, grafiku, rozvržení stránek, návrhy webů, uživatelská rozhraní využívaná nebo poskytovaná webem Latestdatabase.com, pracovní produkt vytvořený serverem Latestdatabase.com. a odvozovat díla kteréhokoli z výše uvedeného, ​​včetně, ale bez omezení, webových stránek nebo webových stránek, které vám poskytla společnost Lastdatabase.com, jakéhokoli programování HTML prováděného v rámci poskytování dat a dalších speciálních programů, funkcí, rozhraní a dalších pracovní produkt, myšlenky, koncepty nebo techniky, které společnost Latestdatabase.com může vyvinout, použít nebo se na ně spolehnout při poskytování Dat.


(b) Veškeré vlastnictví portálu Lastdatabase.com bude a zůstane majetkem portálu Latestdatabase.com.


(c) Ve vztahu mezi vámi a společností Lastdatabase.com je společnost Latestdatabase.com jediným a výlučným vlastníkem všech patentů, autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství a dalších práv k duševnímu vlastnictví ve vztahu k Vlastnictví a datům Lastdatabase.com.

 

 

2. Omezená licence.


Po provedení smlouvy a zaplacení všech dlužných částek na serveru Lastdatabase.com vám byla udělena osobní, nepřevoditelná a nevýhradní licence k používání dat výhradně pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a průzkumu zákazníků v přísném souladu s podmínkami dohody. Po vypršení nebo ukončení Smlouvy přestanete používat Data a, jak o to požaduje Lastdatabase.com, buď (a) Vraťte Data na Lastdatabase.com, aniž byste si ponechali jejich kopie nebo jakékoli poznámky nebo jiné informace na nich nebo (b) ) poskytněte certifikát, který jste provedli, ve formě a v podstatě vyhovující pro adresu Lastdatabase.com, že Data byla zničena takovým způsobem, že Data budou trvale nečitelná a neopravitelná.

 

 

3. Omezení použití.


(a) Pokud nejste předem a písemně výslovně autorizováni společností Latestdatabase.com, nebudete sdílet, prodávat, přenášet ani jinak zpřístupňovat údaje žádné třetí osobě ani subjektu a vy se budete maximálně snažit zabránit zneužití nebo neoprávněnému použití údajů jakoukoli třetí osobou nebo subjektem.


(b) V žádném ze svých reklam nebo propagačních či marketingových materiálů nebudete jmenovat ani odkazovat na web Lastdatabase.com ani na vaše používání dat.


(c) Data nepoužijete pro účely spotřebitelského úvěru, upisování spotřebitelských pojištění, pro účely zaměstnání, pro účely prověřování nájemců, k žádným jiným účelům, na které se vztahuje Australské spotřebitelské právo (ACL)nebo za jakýmkoli jiným účelem, který není výslovně povolen dohodou.

 

 

4. Vaše odpovědnosti;

Použití e-mailových údajů; Přezkum a audit na webu Lastdatabase.com.


(a) Vaše používání údajů bude v souladu se všemi příslušnými federálními, státními, místními a zahraničními zákony, sochami, pravidly a předpisy („zákony“), včetně zákonů týkajících se telemarketingu, e-mailového a faxového marketingu, vyžádání zákazníků a všech příslušných pokynů Asociace pro přímý marketing („DMA“). Pokud nejste členem DMA, vynaložíte maximální úsilí k dodržení pokynů DMA.


(b) Vaše používání jakýchkoli e-mailových údajů bude v souladu se všemi příslušnými zákony, včetně zákona CAN-SPAM Act, COPPA a jakýchkoli zákonů o státním registru.


(c) Společnost Lastdatabase.com si vyhrazuje právo kontrolovat vaše používání dat, aby bylo zajištěno dodržování této smlouvy, avšak jakékoli selhání společnosti Lastdatabase.com při kontrole takového použití nebude představovat přijetí takového použití nebo vzdání se jakýchkoli práv společnosti Latestdatabase.com podle níže uvedených ustanovení nebo omezit jakoukoli ze svých povinností v souvislosti s údaji. Lastdatabase.com může kdykoli po oznámení alespoň 3 dny provést audit vašich záznamů, aby zjistil, zda jste v souladu s touto smlouvou, a dáte k dispozici společnosti Latestdatabase.com nebo jejím zástupcům všechny záznamy nezbytné pro provedení takového auditu .

 

 

5. Zřeknutí se záruk; Omezená záruka.


ÚDAJE SE POSKYTUJÍ NA STRATEGICKÉM ZÁKLADĚ „JAK JE“. LATESTDATABASE.COM NEZARUČUJE NEZARUČUJE SPRÁVNOST, SLOUČITELNOST NEBO ÚPLNOST ÚDAJŮ A S VÝJIMKOU POSKYTNUTOU V DALŠÍ VĚCI, LATESTDATABASE.COM ZJIŠŤUJE ŽÁDNÉ A VŠECHNY ZÁRUKY ANI ŽÁDNÝ VÝZNAM, PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. MÁTE 14 DNÍ ZE VAŠEHO ZÍSKÁNÍ ÚDAJŮ PRO KONTROLU IT A OZNAMOVÁNÍ LATESTDATABASE.COM JAKÝCHKOLI PROBLÉMŮ NEBO PORUŠENÍ V DATECH A POKUD OZNAMETE LATESTDATABASE.COM V TAKÉ 14-DENNÍ OBDOBÍ, PROBLÉM NEBO NESPRÁVE DOPLŇUJÍCÍ POPLATKY ZA VÁS.

 

 

6. Omezení odpovědnosti.


S výjimkou ustanovení v poslední větě oddílu 5 nebude společnost Lastdatabase.com odpovídat za jakékoli nároky, nároky, ztráty, odpovědnost, poškození, zranění, náklady nebo výdaje (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení), ať už jde o obecné, přímé , zvláštní, náhodné, následné nebo jiné škody způsobené zcela nebo zčásti nebo přímo či nepřímo jakýmkoli použitím dat nebo jakýmkoli údajným nebo skutečným nedodržením podmínek smlouvy společností Lastdatabase.com, ať už takové škody či nikoli byly předvídatelné nebo zda byla společnostem Newdatabase.com informována o možnosti takových škod. Maximální odpovědnost stránky Lastdatabase.com podle poslední věty oddílu 5 nepřesáhne částku, kterou jste zaplatili na webu Lastdatabase.com během 12 měsíců před událostí, která vedla k odpovědnosti společnosti Lastdatabase.com.

 

 

7. Vaše odškodnění na webu Lastdatabase.com.


Budete odškodňovat, bránit a udržovat neškodnou společnost Lastdatabase.com, její akcionáře, ředitele, úředníky, zaměstnance, nezávislé dodavatele a agenty proti jakýmkoli nárokům, požadavkům, ztrátám, odpovědnosti, poškození, nákladům na újmu nebo nákladům (včetně poplatků za právní zastoupení a nákladů na právní zastoupení) který vznikne, přímo nebo nepřímo, z vašeho jednání nebo opomenutí ohledně údajů nebo jakéhokoli porušení smlouvy nebo jakéhokoli porušení zákonů.

 

 

8. Přerušení služby.


Berete na vědomí, že vzhledem k technické povaze zdrojů, které společnost Lastdatabase.com vyžaduje, aby vám poskytla data, může dojít k dočasnému přerušení poskytování dat a že jakékoli takové přerušení nebude mít za následek, že společnost Lastdatabase.com bude odpovědná za vás nebo ostatní a nebude pozastavovat ani odstraňovat vaše platební závazky vůči serveru Lastdatabase.com ani vám neposkytovat žádná práva na vrácení částek dříve zaplacených na serveru Lastdatabase.com.

 

 

9. Žádné přiřazení.


Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Lastdatabase.com nesmíte postoupit svá práva nebo povinnosti podle této smlouvy na žádnou jinou osobu nebo subjekt bez předchozího písemného souhlasu serveru Lastdatabase.com, a jakýkoli pokus o to bude neplatný.

 

 

10. Další náprava ukončení.


Kromě všech ostatních zákonných práv a opravných prostředků, které má společnost Lastdatabase.com k dispozici pro jakékoli zjevné, ohrožené nebo skutečné porušení nebo porušení dohody vámi, má společnost Lastdatabase.com právo ukončit dohodu a požadovat okamžité vrácení nebo zničení dat na adrese kdykoli se společnost Latestdatabase.com domnívá, že nedodržíte plně Smlouvu.

 

 

11. Vládnoucí právo; Jurisdikce.


Tato dohoda se řídí a vykládá podle práva státu Queensland Australia, bez ohledu na zásady kolizního práva tohoto státu nebo jakéhokoli jiného státu. Jakékoli soudní spory nebo jiné spory týkající se nebo vyplývající z této dohody se podávají pouze u státních nebo federálních soudů se sídlem v Brisbane, Queensland a vy souhlasíte, že se podrobíte výlučné jurisdikci těchto soudů a vzdáte se jakýchkoli námitek vůči místu takového řízení u těchto soudů.

 

 

12. Platba za nefakturované produkty.


(a) Platba: Souhlasíte s tím, že budete platit společnosti Latestdatabase.com poplatek v souladu s poplatky, platbami a fakturačními podmínkami platnými v době splatnosti poplatku. Účtované poplatky jsou nevratné. V případě předplacených produktů bude období předplatného účinné po dohodnuté období, po kterém se období předplatného automaticky obnoví na stanovené období obnovení (pokud existuje) za aktuální aktuální cenu předplatného.


(b) Opakovaná fakturace: Váš souhlas s těmito podmínkami představuje vaše oprávnění společnosti Latestdatabase.com automaticky účtovat vámi poskytnutou kreditní / debetní kartu a v případě produktů s předplatným pokračovat v účtování kreditní / debetní karty podle dohodnuté- v intervalech během doby předplatného. Souhlasíte, že poskytnete webu Latestdatabase.com úplné a přesné fakturační a kontaktní informace a že tyto informace aktualizujete do třiceti (30) dnů od jakékoli změny fakturačních údajů. Selhání procesu opakovaných plateb nezbavuje vaše platební povinnosti.


(c) Poplatky za úroky: U všech částek, které nezaplatíte při splatnosti ve výši 1.5% měsíčně, budou účtovány úroky nebo nižší sazba, která se může rovnat maximální sazbě povolené platnými právními předpisy, u nezaplacených částek množství.

 

 

13. Celý souhlas; Změna nebo zproštění povinnosti.


Smlouva obsahuje veškeré porozumění mezi vámi a společností Lastdatabase.com a nahrazuje veškerá předchozí ujednání nebo dohody, ústní nebo písemné, vztahující se k předmětu Smlouvy. Tuto Smlouvu lze změnit pouze dokumentem podepsaným vámi a společností Lastdatabase.com. Zřeknutí se jakéhokoli porušení dohody se nepovažuje za zřeknutí se budoucího porušení, ať už podobné nebo odlišné povahy, a žádné zřeknutí se účinku není účinné, pokud není písemně podepsáno vzdávající se stranou.

 

 

14. Provedení; Protějšky.


Smlouva může být vyhotovena v originále, faxem nebo v elektronicky přenosném formátu přenosných dokumentů a může být vyhotovena v libovolném počtu protějšků, z nichž každý se považuje za originál stejného dokumentu.