Odstoupení od smlouvy


LATESTDATABASE REFUND POLITIKA

 

Všeobecné obchodní podmínky
Získejte nárok na plnou náhradu za nákup

Tyto všeobecné podmínky jsou součástí smlouvy, ke které jsou připojeny (dále jen „Smlouva“) a vztahují se na vaše použití jakéhokoli
marketingové nebo e-mailové údaje nebo služby poskytované serverem Latestdatabase.com nebo jeho přidruženými podniky (dále jen „Latestdatabase.com“), přičemž tato data nebo služby jsou souhrnně označovány jako „Data“.

 

 

Pečlivě si přečtěte a pochopte podmínky prodeje databází LATESTDATABASE.com

 

 

1. Zřeknutí se záruk; Omezená záruka.

 

 

ÚDAJE SE POSKYTUJÍ NA STRATEGICKÉM ZÁKLADĚ „JAK JE“. LATESTDATABASE.COM NEZARUČUJE NEZARUČUJE SPRÁVNOST, SLOUČITELNOST NEBO ÚPLNOST ÚDAJŮ A S VÝJIMKOU POSKYTNUTOU V DALŠÍ VĚCI, LATESTDATABASE.COM ZJIŠŤUJE ŽÁDNÉ A VŠECHNY ZÁRUKY ANI ŽÁDNÝ VÝZNAM, PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. MÁTE 14 DNÍ ZE VAŠEHO ZÍSKÁNÍ ÚDAJŮ PRO KONTROLU IT A OZNAMOVÁNÍ LATESTDATABASE.COM JAKÝCHKOLI PROBLÉMŮ NEBO PORUŠENÍ V DATECH A POKUD OZNAMETE LATESTDATABASE.COM V TAKÉ 14-DENNÍ OBDOBÍ, PROBLÉM NEBO NESPRÁVE DOPLŇUJÍCÍ POPLATKY ZA VÁS.

Držitel licence souhlasí s tím, že:

 

(a) informovat poskytovatele licence do třiceti (14) dnů od zjištění jakýchkoli chyb v seznamu;

(b) zkontrolovat data v Seznamu ihned po jejich obdržení, abyste se ujistili, že splňují kritéria držitele licence;

(c) zaplatit poskytovateli licence licenční poplatek prostřednictvím online platebního nástroje poskytovatele licence po přijetí těchto podmínek;

(d) Seznam používat tolikrát, kolik si Držitel licence přeje pro jakýkoli právní účel po dobu 12 měsíců počínaje dnem přijetí těchto Podmínek a končícím 12 měsíců od tohoto data (dále jen „Termín“);

(e) Podnikne všechny přiměřené kroky, aby zajistil, že Seznam a podrobnosti v něm obsažené nebudou připojeny k jiným mailing listům nebo databázím ani použity k jejich vylepšení;

(f) Poskytnout Poskytovateli licence okamžitě poté, co se dozví tak seznam jmen a adres podniků uvedených v Seznamu, které si přejí být ze seznamu odstraněny;

(g) Odškodnit a zachovat odškodnění Poskytovatele licence, jeho zaměstnance, zástupce a dodavatele za jakékoli nároky, jednání, požadavky nebo škody (včetně, bez omezení, právních nákladů na základě odškodnění), které přímo nebo nepřímo vyplývají z používání Seznamu Držitelem licence. ;

(h) vzdát se veškerých práv, která by jinak mohl mít Držitel licence na Poskytovateli licence, pokud jde o jakékoli neplnění povinností Poskytovatele licence;

(i) vzdát se jakýchkoli práv, která by jinak držitel licence mohl mít vůči poskytovateli licence v souvislosti s jakýmkoli selháním poskytovatele licence při plnění těchto podmínek, pokud toto selhání bylo způsobeno faktory, které poskytovatel licence nemůže ovlivnit;

(j) zaplatit poskytovateli licence škody způsobené poskytovatelem licence v důsledku porušení těchto podmínek držitelem licence (bez omezení jakýchkoli jiných práv, která by poskytovatel licence mohl mít vůči držiteli licence za porušení těchto podmínek držitelem licence) za každé porušení ze strany držitele licence. těchto Podmínek spolu se všemi právními náklady vzniklými Poskytovateli licence při vymáhání těchto Podmínek (na základě odškodnění); a

(k) Nevyžadujte vrácení nebo vrácení licenčního poplatku, pokud Držitel licence kdykoli zruší tyto Podmínky. Licenční poplatek je nevratný.

 

2. Omezení odpovědnosti.

S výjimkou případů uvedených v poslední větě oddílu 2 výše společnost Latestdatabase.com nenese odpovědnost za jakékoli nároky, nároky, ztráty, odpovědnost, škody, zranění, náklady nebo výdaje (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení), ať už jde o obecné, přímé, zvláštní, náhodné, následné nebo jiné škody způsobené zcela nebo zčásti nebo přímo či nepřímo jakýmkoli použitím dat nebo jakýmkoli údajným nebo skutečným nedodržením podmínek smlouvy společností Lastdatabase.com, ať už takové škody byly předvídatelné nebo zda byla společnostem Newdatabase.com informována o možnosti takových škod. Maximální odpovědnost serveru Lastdatabase.com podle poslední věty oddílu 1 nepřesáhne částku, kterou jste zaplatili na webu Lastdatabase.com během 12 měsíců před událostí, která vedla k odpovědnosti společnosti Lastdatabase.com.

 

3. Přerušení služby.

Berete na vědomí, že vzhledem k technické povaze zdrojů, které společnost Lastdatabase.com vyžaduje, aby vám poskytla data, může dojít k dočasnému přerušení poskytování dat a že jakékoli takové přerušení nebude mít za následek, že společnost Lastdatabase.com bude odpovědná za vás nebo ostatní a nebude pozastavovat ani odstraňovat vaše platební závazky vůči serveru Lastdatabase.com ani vám neposkytovat žádná práva na vrácení částek dříve zaplacených na serveru Lastdatabase.com.

4. Platba za stažené databáze.

() Platba: Souhlasíte s tím, že budete platit Lastdatabase.com poplatek v souladu s poplatky, poplatky a fakturačními podmínkami platnými v době, kdy je splatný poplatek nebo poplatek. Poplatky za licenční poplatky jsou nevratné.

(B) Opakovaná fakturace: Přijetí těchto podmínek představuje vaše oprávnění společnosti Lastdatabase.com k automatickému účtování vámi poskytnuté kreditní / debetní karty a v případě produktů s předplatným k pokračování v nabíjení kreditní / debetní karty v dohodnutých intervalech během dobu předplatného. Zavazujete se, že poskytnete webu Lastdatabase.com úplné a přesné fakturační a kontaktní informace a že tyto informace aktualizujete třicet (30) dnů od jakékoli změny fakturačních údajů. Neúspěšný proces opakovaných plateb nezbavuje vaše platební povinnosti.

(C) Úrokové poplatky: U všech nezaplacených částek, které nezaplatíte, jsou splatné úrokové sazby 1.5% měsíčně, nebo nižší sazba, která se může rovnat maximální sazbě povolené platným zákonem.

 

5. Celý souhlas; Dodatek nebo vzdání se.

Smlouva obsahuje veškeré porozumění mezi vámi a společností Lastdatabase.com a nahrazuje veškerá předchozí ujednání nebo dohody, ústní nebo písemné, vztahující se k předmětu Smlouvy. Tuto Smlouvu lze změnit pouze dokumentem podepsaným vámi a společností Lastdatabase.com. Zřeknutí se jakéhokoli porušení dohody se nepovažuje za zřeknutí se budoucího porušení, ať už podobné nebo odlišné povahy, a žádné zřeknutí se účinku není účinné, pokud není písemně podepsáno vzdávající se stranou.

6. Provedení; Protějšky.

Smlouva může být vyhotovena v originále, faxem nebo v elektronicky přenosném formátu přenosných dokumentů a může být vyhotovena v libovolném počtu protějšků, z nichž každý se považuje za originál stejného dokumentu.