Политика за възстановяване на суми


ПОСЛЕДНА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

 

Общи условия към
Квалифицирайте се за пълно възстановяване на вашата покупка

Тези общи условия са част от договора, към който са приложени („Споразумението“) и се прилагат при използването на който и да е
маркетингови или имейл данни или услуги, предоставяни от Latestdatabase.com или свързаните с него бизнеси („Latestdatabase.com“), чиито данни или услуги се наричат ​​съвместно като „Данни“.

 

 

Моля, прочетете внимателно и разберете Общите условия за продажба на бази данни LATESTDATABASE.com

 

 

1. Отказ от гаранции; Ограничена гаранция

 

 

ДАННИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА СТРАТИВНА ОСНОВА „КАКВО Е”. LATESTDATABASE.COM НЕ ОГРАБА ИЛИ ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛНОСТТА, ПОВЕЧЕСТВОТО ИЛИ ПОЛНОСТТА НА ДАННИТЕ, ИСКАТО ПРЕДОСТАВЛЕНО В СЛЕДВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ, НАЙ-ДОБРИЯТ ОТСТЪПКА. ЗА ЧАСТНА ЦЕЛ. ИМАШ 14 ДНИ ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДАННИТЕ, ЗА ДА ИНСПЕКТИРАЙТЕ И ИЗБЕЛЕЖЕТЕ LATESTDATABASE.COM НА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ НЕЩАБИТЕ В ДАННИТЕ И АКО ДА СЪОБЩИТЕ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРАМЕТА ЗА ВАС.

Лицензополучателят се съгласява:

 

(а) Уведомете Лицензодателя в рамките на тридесет (14) дни след откриване на грешки в списъка;

(b) Проверете данните в Списъка веднага след получаването им, за да се уверите, че отговарят на критериите на Лицензополучателя;

(в) Плащане на Лицензодателя лицензионната такса чрез онлайн платежното средство на Лицензодателя след приемане на тези Условия;

(г) Използвайте Списъка толкова пъти, колкото лицензополучателят желае, за каквато и да е правна цел за 12-месечния период, започващ от датата на приемане на тези Условия и изтичащ 12 месеца от тази дата („Срок“);

(д) Предприемайте всички разумни стъпки, за да гарантирате, че Списъкът и съдържащите се в него подробности не се добавят или използват за подобряване на други списъци или бази данни за пощенски адреси;

(е) Предоставете на Лицензодателя веднага след като стане толкова запознат със списък с имена и адреси на фирми, съдържащи се в Списъка, които желаят да бъдат изтрити от този списък;

(ж) Да обезщети и да запази обезщетение на Лицензодателя, неговите служители, агенти и изпълнители срещу всякакви претенции, действия, искания или щети (включително, без ограничение, правни разходи на база обезщетение), произтичащи пряко или косвено от използването на Списъка от Лицензополучателя ;

з) да се откаже от каквито и да било права, които лицензополучателят може да има по друг начин срещу Лицензодателя по отношение на неизпълнение от страна на Лицензодателя;

(i) да се откаже от всички права, които Лицензополучателят би могъл да има срещу Лицензодателя по отношение на неизпълнение от страна на Лицензодателя съгласно настоящите Условия, доколкото това неизпълнение е причинено от фактори извън контрола на Лицензодателя;

(j) Платете на Лицензодателя обезщетенията на Лицензодателя в резултат на нарушение на настоящите Условия от Лицензополучателя (без ограничение на всякакви други права, които Лицензодателят може да има срещу Лицензополучателя за нарушение на настоящите Условия от Лицензополучателя) за всяко нарушение от Лицензополучателя от настоящите Условия заедно с всички съдебни разходи, направени от Лицензодателя при прилагането на тези Условия (на база обезщетение); и

(k) Не изисквайте възстановяване или връщане на лицензионната такса, ако лицензополучателят отмени тези Условия по всяко време. Лицензионната такса не се възстановява.

 

2. Ограничение на отговорността.

С изключение на предвиденото в последното изречение на раздел 2 по-горе, Latestdatabase.com няма да носи отговорност за искове, искания, загуби, отговорност, щети, вреди, разходи или разходи (включително разумни адвокатски такси и съдебни разходи), независимо дали са общи, директни, специални, случайни, последващи или други щети, причинени изцяло или частично или пряко или косвено от каквото и да е използване на Данните или всяко предполагаемо или действително неспазване от страна на Latestdatabase.com да спазва условията на Споразумението, независимо дали е такова или не щетите са били предвидими или дали Latestdatabase.com е бил уведомен за възможността за такива щети. Максималната отговорност на Latestdatabase.com съгласно последното изречение на раздел 1 няма да надвишава сумата, която сте платили Latestdatabase.com съгласно Споразумението в рамките на 12 месеца, предхождащи събитието, което породи отговорността на Latestdatabase.com.

 

3. Прекъсване на услугата.

Вие потвърждавате, че предвид техническия характер на ресурсите Latestdatabase.com изисква да Ви предостави Данните, могат да възникнат временни прекъсвания при предоставянето на Данни и че такива прекъсвания няма да доведат до това, че Latestdatabase.com носи каквато и да е отговорност към вас или други и няма да преустанови или премахне задълженията ви за плащане към Latestdatabase.com или да ви предостави права за възстановяване на суми, платени по-рано на Latestdatabase.com.

4. Плащане за изтеглени бази данни.

(А) Плащане: Вие се съгласявате да заплатите Latestdatabase.com такса в съответствие с таксите, таксите и условията за фактуриране, които са в сила в момента, в който такса или такса е дължима и дължима. Начислените такси за лиценз не подлежат на връщане.

(Б) Повтарящо се фактуриране: Вашето приемане на тези условия представлява вашето разрешение на Latestdatabase.com да автоматично таксува предоставената от вас кредитна / дебитна карта, а в случай на продукти за абонамент, да продължи таксуването на кредитната / дебитната карта през договорените интервали през срока на абонамента. Вие се съгласявате да предоставите на Latestdatabase.com пълна и точна информация за фактуриране и контакт и да актуализирате тази информация с тридесет (30) дни от всяка промяна на информацията за плащане. Провалът на повтарящия се процес на плащане не освобождава вашите задължения за плащане.

(В) Такси за лихви: Ще се начисляват лихви върху всички суми, които не платите, когато се дължат в размер на 1.5% на месец, или такава по-ниска ставка, която може да бъде равна на максималната норма, разрешена от приложимото законодателство, върху неизплатената сума.

 

5. Цяло споразумение; Поправка или отказ.

Споразумението съдържа цялото разбиране между вас и Latestdatabase.com и замества всички предварителни разбирания или споразумения, устни или писмени, свързани с предмета на споразумението. Споразумението може да бъде изменено само с документ, подписан от вас и Latestdatabase.com. Никакво отказване от всяко нарушение на споразумението не се счита за отказ от бъдещо нарушение, независимо дали е от подобен или различен характер и отказът не е ефективен, освен в писмена форма, подписана от отказващата страна.

6. Екзекуция; Колеги.

Споразумението може да бъде изпълнено в оригинал, по факс или в електронен преносим формат на документи и може да бъде изпълнено на произволен брой контрагенти, всеки от които се счита за оригинал на същия документ.