Chính sách hoàn tiền


CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ LATESTDATABASE

Điều khoản và điều kiện chung để
Đủ điều kiện hoàn trả đầy đủ khi mua hàng của bạn

Các điều khoản và điều kiện chung này là một phần của hợp đồng mà chúng được đính kèm (Thỏa thuận về vụng trộm) và áp dụng cho việc bạn sử dụng bất kỳ
tiếp thị hoặc dữ liệu email hoặc dịch vụ được cung cấp bởi Recentdatabase.com hoặc các Doanh nghiệp liên kết của nó (trực tuyến Recentdatabase.com), mà dữ liệu hoặc dịch vụ được gọi chung là Dữ liệu.

Vui lòng đọc kỹ và hiểu các Điều khoản và điều kiện bán cơ sở dữ liệu LATESTDATABASE.com

XUẤT KHẨU. Từ chối bảo hành; Bảo hành có giới hạn.

DỮ LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MỘT CƠ SỞ HẤP DẪN NHƯ LÀ CƠ SỞ. LATESTDATABASE.COM KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẢM BẢO, ĐẢM BẢO, ĐẢM BẢO HOẶC TUYỆT ĐỐI, TUYỆT ĐỐI, TUYỆT ĐỐI, TUYỆT ĐỐI, TUYỆT ĐỐI, TUYỆT ĐỐI, TUYỆT ĐỈ ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH THAM GIA. BẠN CÓ NHỮNG NGÀY XUẤT KHẨU TỪ KHI NHẬN DỮ LIỆU CỦA BẠN ĐỂ KIỂM TRA NÓ VÀ THÔNG BÁO LATESTDATABASE.COM CỦA BẤT K PR VẤN ĐỀ NÀO HOẶC TRẢ LỜI TRONG DỮ LIỆU VÀ NẾU BẠN KHÔNG BIẾT RATNG SAU PHÍ THÊM CHO BẠN.

Bên được cấp phép đồng ý:

(a) Thông báo cho Bên cấp phép trong vòng ba mươi (14) ngày kể từ khi phát hiện ra bất kỳ lỗi nào trong Danh sách;

(b) Kiểm tra dữ liệu trong Danh sách ngay khi nhận được dữ liệu để đảm bảo dữ liệu đáp ứng các tiêu chí của Bên được cấp phép;

(c) Trả cho Bên cấp phép phí giấy phép thông qua cơ sở thanh toán trực tuyến của Bên cấp phép sau khi chấp nhận các Điều khoản này;

(d) Sử dụng Danh sách trong nhiều trường hợp mà Bên được cấp phép mong muốn cho bất kỳ mục đích pháp lý nào trong khoảng thời gian tháng 12 bắt đầu từ ngày chấp nhận các Điều khoản này và hết hạn các tháng 12 kể từ ngày đó (Ngày hết hạn);

(e) Thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng Danh sách và các chi tiết có trong đó không được thêm vào hoặc sử dụng để cải thiện bất kỳ danh sách gửi thư hoặc cơ sở dữ liệu nào khác;

(f) Cung cấp cho Bên cấp phép ngay lập tức khi biết được danh sách tên và địa chỉ của các doanh nghiệp có trong Danh sách muốn xóa khỏi Danh sách đó;

(g) Bồi thường và giữ bồi thường cho Bên cấp phép, nhân viên, đại lý và nhà thầu của mình chống lại mọi khiếu nại, hành động, yêu cầu hoặc thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng Danh sách của Người được cấp phép ;

(h) Từ bỏ bất kỳ quyền nào mà Bên được cấp phép có thể có đối với Bên cấp phép đối với bất kỳ sự thất bại nào của Bên cấp phép thực hiện;

(i) Từ bỏ bất kỳ quyền nào mà Bên được cấp phép có thể có đối với Bên cấp phép đối với bất kỳ sự thất bại nào của Bên cấp phép để thực hiện theo các Điều khoản này trong phạm vi mà sự thất bại đó gây ra bởi các yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của Bên cấp phép;

. của các Điều khoản này cùng với tất cả các chi phí pháp lý mà Bên cấp phép phải chịu khi thực thi các Điều khoản này (trên cơ sở bồi thường); và

(k) Không yêu cầu bất kỳ khoản hoàn lại hoặc trả lại phí giấy phép nếu Người được cấp phép hủy bỏ các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Phí giấy phép là không hoàn lại.

2. Trách nhiệm hữu hạn.Trừ khi được quy định trong câu cuối của Phần 2 ở trên, Recentdatabase.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, mất mát, trách nhiệm, thiệt hại, thương tích, chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí pháp lý), cho dù chung, thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc khác gây ra toàn bộ hoặc một phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bất kỳ việc sử dụng Dữ liệu hoặc bất kỳ sự thất bại hoặc thực tế nào được đưa ra bởi Recentdatabase.com để tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận, cho dù có hay không thiệt hại là có thể thấy trước hoặc liệu Recentdatabase.com có ​​được thông báo về khả năng của những thiệt hại đó hay không. Trách nhiệm tối đa của Recentdatabase.com theo câu cuối cùng của Phần 1 sẽ không vượt quá số tiền bạn đã trả cho Recentdatabase.com theo Thỏa thuận trong các tháng 12 trước sự kiện dẫn đến trách nhiệm pháp lý của Recentdatabase.com.

3. Gián đoạn dịch vụ.


Bạn thừa nhận rằng, do tính chất kỹ thuật của tài nguyên Recentdatabase.com yêu cầu cung cấp Dữ liệu cho bạn, việc gián đoạn tạm thời có thể xảy ra trong việc cung cấp Dữ liệu và mọi gián đoạn đó sẽ không dẫn đến Recentdatabase.com có ​​bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn hoặc người khác và sẽ không đình chỉ hoặc loại bỏ nghĩa vụ thanh toán của bạn với Recentdatabase.com hoặc cung cấp cho bạn bất kỳ quyền hoàn trả nào đối với số tiền đã trả trước cho Recentdatabase.com.

XUẤT KHẨU. Thanh toán cho cơ sở dữ liệu tải về.


(A) Thanh toán: Bạn đồng ý trả cho Recentdatabase.com một khoản phí theo các khoản phí, lệ phí và điều khoản thanh toán có hiệu lực tại thời điểm một khoản phí hoặc phí phải trả và phải trả. Phí giấy phép là không hoàn lại.

(B) Thanh toán định kỳ: Việc bạn chấp nhận các điều khoản này sẽ cấu thành ủy quyền của bạn với Recentdatabase.com để tự động tính phí thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ do bạn cung cấp và trong trường hợp đăng ký sản phẩm, để tiếp tục tính phí thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ theo các khoảng thời gian đã thỏa thuận trong thời gian đã thỏa thuận thời hạn đăng ký. Bạn đồng ý cung cấp cho Recentdatabase.com thông tin liên lạc và thanh toán đầy đủ và chính xác và cập nhật thông tin đó trong ba mươi (30) bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin thanh toán. Thất bại của quy trình thanh toán định kỳ không loại bỏ nghĩa vụ thanh toán của bạn.


(c) Phí lãi suất: Sẽ có các khoản lãi suất cho bất kỳ khoản tiền nào bạn không trả khi đến hạn với tỷ lệ 1.5% một tháng, hoặc mức lãi suất thấp hơn có thể bằng với mức tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, đối với số tiền chưa thanh toán.

5. Toàn bộ thỏa thuận; Sửa đổi hoặc từ bỏ.


Thỏa thuận chứa toàn bộ sự hiểu biết giữa bạn và Recentdatabase.com và thay thế mọi sự hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó, bằng miệng hoặc bằng văn bản, liên quan đến vấn đề của Thỏa thuận. Thỏa thuận chỉ có thể được sửa đổi bằng một tài liệu có chữ ký của bạn và Recentdatabase.com. Việc từ bỏ bất kỳ vi phạm Thỏa thuận nào sẽ được coi là từ bỏ một vi phạm trong tương lai, cho dù có tính chất tương tự hay khác biệt, và sẽ không có sự từ bỏ nào trừ khi có văn bản được ký bởi bên từ bỏ.

6. Chấp hành; Đối tác.


Thỏa thuận có thể được thực thi bằng bản gốc, bằng fax hoặc ở định dạng tài liệu di động được truyền điện tử và nó có thể được thực thi trong bất kỳ số lượng đối tác nào, mỗi bản sẽ được coi là bản gốc của cùng một tài liệu.