Villkor och villkor


REGLER & VILLKOR

Allmänna villkor för
Användning av Latestdatabase.com data och tjänster

Dessa allmänna villkor är en del av det avtal som de är knutna till ("Avtalet") och gäller för din användning av något
marknadsförings- eller e-postdata eller tjänster som tillhandahålls av Latestdatabase.com eller dess anslutna företag ("Latestdatabase.com"), vilka data eller tjänster som hänvisas till
att gemensamt som "Data."

1. Äganderätt.


(a) Uttrycket "Senaste database.com-egendom" betyder alla program, filer, system, dokumentation, information, innehåll, grafik, sidlayout, webbplatsdesign, användargränssnitt som används eller tillhandahålls av Latestdatabase.com, arbetsprodukt producerad av Latestdatabase.com , och härleda verk av något av det föregående, inklusive, utan begränsning, webbplatsen eller webbplatserna som tillhandahålls för dig av Latestdatabase.com, all HTML-programmering som utförs som en del av att förse dig med data och andra specialprogram, funktionaliteter, gränssnitt och annat arbetsprodukt, idéer, koncept eller tekniker som Latestdatabase.com kan utveckla, använda eller förlita sig på för att tillhandahålla informationen till dig.


(b) All Latestdatabase.com-egendom ska vara och kommer att förbli ägare till Latestdatabase.com.


(c) Som mellan dig och Latestdatabase.com ska Latestdatabase.com vara den enda och exklusiva ägaren av alla patent, upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter i och till Latestdatabase.com-egendom och data.

2. Begränsad licens.


När du har genomfört avtalet och betalningen av alla skyldiga belopp på Senestdatabase.com, får du en personlig, icke-överförbar och exklusiv licens för att använda uppgifterna enbart för din direkta marknadsföring, marknadsundersökningar och kundprospekteringsändamål, i strikt överensstämmelse med villkoren av avtalet. Vid upphörande eller upphörande av avtalet ska du avbryta användningen av uppgifterna och, på begäran av Latestdatabase.com, antingen (a) returnera uppgifterna till Latestdatabase.com utan att behålla några kopior av dem eller några anteckningar eller annan information därpå eller (b) ) tillhandahålla ett intyg, utfört av dig, i form och ämne som är tillfredsställande för Latestdatabase.com, att uppgifterna har förstörts på ett sådant sätt att informationen blir permanent oläslig och oåterkallelig.

3. Begränsningar för användning.


(a) Såvida inte specifikt godkänts i förväg och skriftligen av Latestdatabase.com, kommer du inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt göra informationen tillgänglig för någon tredje person eller enhet och du kommer att använda ditt bästa för att förhindra missbruk eller obehörig användning av uppgifterna av någon tredje person eller enhet.


(b) Du kommer inte att namnge eller hänvisa till Latestdatabase.com eller din användning av uppgifterna i någon av dina annonser eller marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial.


(c) Du kommer inte att använda uppgifterna för konsumentkrediter, försäkringsskydd för konsumenter, anställningsändamål, hyresgästerscreeningsändamål, för något annat syfte som täcks av Australian Consumer Law (ACL)eller för något annat syfte som inte uttryckligen godkänns av avtalet.

4. Ditt ansvar;

Användning av e-postdata; Granska och granska av Latestdatabase.com.


(a) Din användning av uppgifterna kommer att överensstämma med alla gällande federala, statliga, lokala och utländska lagar, statyer, regler och förordningar (”lagar”), inklusive lagar om telemarketing, e-post och fax, marknadsföring av kunder och alla tillämpliga riktlinjer för Direct Marketing Association (”DMA”). Om du inte är medlem i DMA kommer du att göra ditt bästa för att följa DMA: s riktlinjer.


(b) Din användning av e-postdata kommer att uppfylla alla tillämpliga lagar, inklusive CAN-SPAM Act, COPPA och alla lagar om statsregister.


(c) Latestdatabase.com förbehåller sig rätten att granska din användning av uppgifterna för att säkerställa överensstämmelse med detta avtal, men eventuella misslyckanden från Latestdatabase.com att granska sådan användning kommer inte att utgöra godkännande av sådan användning eller avstå från någon av Latestdatabase.coms rättigheter nedan eller begränsa några av dina skyldigheter med avseende på uppgifterna. När som helst med minst 3 dagar i förväg kan Latestdatabase.com granska dina register för att avgöra om du följer detta avtal och du kommer att tillhandahålla alla register som är nödvändiga för genomförandet av en sådan revision till Latestdatabase.com eller dess representanter. .

5. Friskrivning av garantier; Begränsad garanti.


DATA UPPFÖRES PÅ EN STRATT ”SOM ÄR” -BASIS. LATESTDATABASE.COM försäkrar eller garanterar INTE RÄTTSLIGHET, FÖRHÅLLIGHET ELLER FÖRSTÄLLNING AV UPPGIFTERNA, OCH UTFATT SOM NÄRFÖRANDE I NÄSTA SINN, LATESTDATABASE.COM FRÅNGÅR ALLA OCH ALLA GARANTIER FRÅN NÄRVÄNLIGA ELLER ANVÄNNIGA ELLER ANVÄNNIGA ELLER ANVÄNDIGA FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. DU HAR 14 DAGAR FRÅN DIN MOTTAGNING AV DATAEN FÖR ATT INSPEKTERA DET OCH ANMÄLKA LATESTDATABASE.COM FÖR NÅGRA PROBLEM ELLER FEL I DATA OCH OM DU SÅ ANMÄLLER LATESTDATABASE.COM INOM DEN 14-DAGS PERIOD, FÖR PROKTET YTTERLIGARE AVGIFT TILL DIG.

6. Ansvarsbegränsning.


Med undantag för vad som anges i sista meningen i avsnitt 5, ansvarar Latestdatabase.com inte för något krav, krav, förlust, ansvar, skador, skador, kostnader eller utgifter (inklusive rimliga advokaters avgifter och juridiska kostnader), oavsett om de är allmänna, direkta , speciell, tillfällig, följdskada eller annan skada orsakad helt eller delvis eller direkt eller indirekt av någon användning av uppgifterna eller påstådda eller faktiska misslyckanden från Latestdatabase.com att följa villkoren i avtalet, oavsett om sådana skador eller inte var förutsebara eller om Latestdatabase.com informerades om möjligheten till sådana skador. Latestdatabase.com: s maximala ansvar enligt sista meningen i avsnitt 5 kommer inte att överstiga det belopp du betalade Latestdatabase.com enligt avtalet inom 12 månader före det evenemang som gav upphov till Latestdatabase.coms ansvar.

7. Din ersättning för Latestdatabase.com.


Du ska skydda, försvara och hålla oskadlig Latestdatabase.com, dess aktieägare, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, oberoende entreprenörer och agenter mot alla fordringar, krav, förlust, ansvar, skada, skada kostnader eller kostnader (inklusive advokaters avgifter och juridiska kostnader) som uppstår, direkt eller indirekt, av din handling eller underlåtenhet med avseende på uppgifterna eller någon överträdelse av avtalet eller någon överträdelse av lagar.

8. Avbrott i tjänsten.


Du erkänner att med tanke på resurserna som Database.com kräver att tillhandahålla informationen till dig, kan tillfälliga avbrott inträffa i tillhandahållandet av data och att sådana avbrott inte kommer att leda till att Latestdatabase.com har något ansvar gentemot dig eller andra och ska inte stänga av eller eliminera dina betalningsförpliktelser till Latestdatabase.com eller ge dig några återbetalningsrättigheter för belopp som tidigare har betalats till Latestdatabase.com.

9. Inget uppdrag av dig.


Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till någon annan person eller enhet utan föregående skriftligt medgivande från Latestdatabase.com, vare sig det gäller lagstiftning eller på annat sätt, och varje försök att göra detta ska ogiltigförklaras.

10. Ytterligare uppsägning.


Förutom alla andra juridiska rättigheter och rättsmedel som finns tillgängliga för Latestdatabase.com för uppenbara, hotade eller faktiska överträdelser eller överträdelser av avtalet av dig har Latestdatabase.com rätt att säga upp avtalet och kräva omedelbar återlämnande eller förstörelse av uppgifterna på när Senaste database.com anser att du inte följer avtalet i sin helhet.

11. Gällande lag; Jurisdiktion.


Avtalet ska regleras av och tolkas enligt lagarna i staten Queensland Australien, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter i den staten eller någon annan stat. All rättstvist eller annan tvist som rör eller uppstår enligt avtalet ska endast väckas vid de statliga eller federala domstolarna i Brisbane, Queensland, och du samtycker till att underkasta domstolarnas exklusiva jurisdiktion och avstå från invändningar mot platsen för ett sådant förfarande i domstolarna.

12. Betalning för icke-fakturerade produkter.


(a) Betalning: Du samtycker till att betala Latestdatabase.com en avgift i enlighet med de avgifter, avgifter och faktureringsvillkor som gäller vid den tidpunkt då en avgift eller avgift ska betalas. Avgifter som debiteras är ej återbetalningsbara. När det gäller prenumerationsprodukter ska prenumerationstiden gälla för den överenskomna perioden, varefter abonnemangsperioden automatiskt ska förnyas för den angivna förnyelseperioden (om någon) till det dåvarande prenumerationspriset.


(b) Återkommande fakturering: Ditt godkännande av dessa villkor utgör din auktorisation till Latestdatabase.com att automatiskt debitera det kredit- / betalkort som du tillhandahåller, och i fall av abonnemangsprodukter, att fortsätta att debitera kredit- / betalkortet på det överenskomna- vid intervall under abonnemangets löptid. Du samtycker till att ge Latestdatabase.com fullständig och korrekt fakturerings- och kontaktinformation och att uppdatera den informationen med trettio (30) dagar efter ändring av faktureringsinformationen. Underlåtenhet att återkomma betalningsprocessen frisätter inte dina betalningsskyldigheter.


(c) Räntekostnader: Det kommer att finnas räntekostnader för eventuella belopp som du inte betalar när du förfaller till 1.5% per månad, eller en sådan lägre ränta som kan vara lika med den maximala ränta som tillåts enligt tillämplig lag, för obetalda belopp.

13. Hela överenskommelsen; Ändring eller undantag.


Avtalet innehåller hela förståelsen mellan dig och Latestdatabase.com och ersätter alla tidigare förståelser eller avtal, muntliga eller skriftliga, som rör ämnet i avtalet. Avtalet får endast ändras genom ett dokument undertecknat av dig och Latestdatabase.com. Inget undantag från överträdelse av avtalet ska anses som ett undantag för ett framtida överträdelse, vare sig det är av liknande eller annorlunda karaktär, och inget undantag ska vara giltigt om inte skriftligen undertecknats av den avstående parten.

14. Avrättning; Motsvarigheter.


Avtalet kan genomföras i sitt original, via fax eller i elektroniskt överfört bärbart dokumentformat och det kan utföras i valfritt antal motsvarigheter, som var och en ska anses vara ett original av samma dokument.