Termat dhe Kushtet


KUSHTET DHE KUSHTET

Kushtet e përgjithshme dhe kushtet për
Përdorimi i të dhënave dhe shërbimeve të funditdatabase.com

Këto terma dhe kushte të përgjithshme janë pjesë e kontratës së cilës i bashkëngjiten ("Marrëveshja") dhe zbatohen për përdorimin tuaj të cilësdo
marketing ose të dhëna ose shërbime të postës elektronike të ofruara nga Latestdatabase.com ose Bizneset e lidhura me të ("Lastdatabase.com"), për të cilat të dhënat ose shërbimet janë referuar
të kolektivisht si “Të dhënat”.

1. Pronësisë.


(a) Shprehja "Pronë e fundit e informacionit" nënkupton të gjitha programet, skedarët, sistemet, dokumentacionin, informacionin, përmbajtjen, grafikët, faqosjet e faqeve, hartimet e faqeve, ndërfaqet e përdoruesve të përdorura ose të siguruara nga Latestdatabase.com, produkt i punës i prodhuar nga Latestdatabase.com , dhe derivojnë vepra të secilit prej të mësipërmve, përfshirë, pa asnjë kufizim, në faqen e internetit ose faqet e internetit të vëna në dispozicion për ju nga Latestdatabase.com, çdo programim HTML i kryer si pjesë e sigurimit të të dhënave dhe të gjitha programeve të tjera të veçanta, funksionalitete, ndërfaqe dhe të tjera produkt pune, ide, koncepte ose teknika të cilat Lastdatabase.com mund të zhvillojë, përdorojë ose mbështetet në sigurimin e të dhënave për ju.


(b) E gjithë Pasuria e funditdatabase.com do të jetë dhe do të mbetet pronë e Latestdatabase.com.


(c) Ndërmjet jush dhe Latestdatabase.com, Latestdatabase.com do të jetë pronari i vetëm dhe ekskluziv i të gjitha patentave, të drejtave të autorit, markave tregtare, sekreteve tregtare dhe të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale në dhe në Pronën dhe të Dhënat e fundit.

2. Licencë e kufizuar.


Pas ekzekutimit tuaj të Marrëveshjes dhe pagimit të të gjitha shumave për shkak të funditdatabase.com, ju jepet një licencë personale, e pakontestueshme dhe jokonkluzive për të përdorur të dhënat vetëm për marketingun tuaj të drejtpërdrejtë, hulumtimin e tregut dhe qëllimet e kërkimit të klientit, në përputhje të rreptë me kushtet të Marrëveshjes. Pas skadimit ose përfundimit të Marrëveshjes, ju do të ndërprisni përdorimin e të Dhënave dhe, siç kërkohet nga Latestdatabase.com, ose (a) ktheni të dhënat në Latestdatabase.com pa ruajtur asnjë kopje të saj, ose ndonjë shënim ose informacion tjetër mbi të ose (b ) të sigurojë një çertifikatë, të ekzekutuar nga ju, në formë dhe substancë të kënaqshme për Latestdatabase.com, që të dhënat janë shkatërruar në atë mënyrë që t'i bëjnë të dhënat përgjithmonë të palexueshme dhe të parikuperueshme.

3. Kufizimet në përdorim.


(a) Përveç nëse autorizohet posaçërisht paraprakisht dhe me shkrim nga Latestdatabase.com, ju nuk do t'i ndani, shisni, transferoni ose ndryshe i vini të dhënat në dispozicion të ndonjë personi ose entiteti të tretë dhe do të përdorni përpjekjet tuaja më të mira për të parandaluar keqpërdorimin ose përdorimin e paautorizuar të të dhënave nga ndonjë person ose entitet i tretë.


(b) Ju nuk do të emëroni ose referoni tek Lastdatabase.com ose përdorimin tuaj të të dhënave në ndonjë prej reklamave tuaja ose materialeve promovuese ose të marketingut.


(c) Ju nuk do të përdorni të dhënat për qëllime të kredisë së konsumatorit, duke nënshkruar sigurimin e konsumatorit, qëllimet e punësimit, qëllimet e shqyrtimit të qiramarrësve, për çfarëdo qëllimi tjetër të mbuluar nga Ligji Australian i Konsumatorit (ACL)ose për ndonjë qëllim tjetër që nuk është i autorizuar shprehimisht nga Marrëveshja.

4. Përgjegjësitë tuaja;

Përdorimi i të dhënave me postë elektronike; Shqyrtimi dhe Auditimi nga Latestdatabase.com.


(a) Përdorimi juaj i të Dhënave do të jetë në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi federale, shtetërore, vendase dhe të huaja, statuja, rregulla dhe rregullore ("Ligje"), duke përfshirë Ligjet në lidhje me telemarketingun, postën elektronike dhe marketingun faksimil, kërkimin e klientit dhe të gjitha udhëzimet e zbatueshme të Shoqata e marketingut të drejtpërdrejtë ("DMA"). Nëse nuk jeni anëtar i DMA, do të përdorni përpjekjet tuaja më të mira për t'u bindur me udhëzimet e DMA.


(b) Përdorimi juaj i çdo të dhëne me email do të jetë në përputhje me të gjitha Ligjet në fuqi, duke përfshirë Aktin CAN-SPAM, COPPA dhe ligjet e Regjistrimit të Shtetit.


(c) Latestdatabase.com rezervon të drejtën të rishikojë përdorimin tuaj të të dhënave për të siguruar pajtueshmërinë me këtë Marrëveshje, por çdo dështim i Latestdatabase.com për të rishikuar një përdorim të tillë nuk do të përbëjë pranimin e një përdorimi të tillë ose të heqë dorë nga ndonjë prej të drejtave të funditdatabase.com më poshtë. ose kufizoni ndonjë nga detyrimet tuaja në lidhje me të dhënat. Në çdo kohë pas njoftimit të të paktën 3 ditëve, Latestdatabase.com mund të kontrollojë të dhënat tuaja për të përcaktuar nëse jeni në përputhje me këtë Marrëveshje dhe do t'i vini në dispozicion të Lastdatabase.com ose përfaqësuesve të tij të gjitha regjistrimet e nevojshme për kryerjen e një auditimi të tillë .

5. Refuzimi i garancive; Garanci e kufizuar.


T DHNAT PROSHT SHPENZONIN NAS BAZA STRIKE "SI ESHTE". LATESTDATABASE.COM NUK KA SIGURON OSE GARANC THE KORREKTIMIN, PRERFUNDIMIN DHE P COMPRDORIMIN E TAT DHANIEVE DHE, PCERMBLEDHJEN SI PARAQITUR NENT FJALN T NE ND ,RMARRJE, TAT DUHET TAT DREJTUESHME DHE T ALL GJITHA L NATNDSIT OF E ANEZEVE TY BARNAVE T, BARNAVE T BARNAVE T BARNAVE P FORR NJ P QURLLIM PJESOR. JU DITA 14 NGA RREGULLIMI TUAJ T D T DHANAT T TO INSPEKTOJNI DHE T NOT njoftoni LATESTDATABASE.COM YDO PROBLEME DHE MISTAKESI N D TAT DHANAT DHE N YSE DO T njoftoni LATESTDATABASE.COM PINR TN DUHET Pagesa shtesë për ju.

6. Kufizimi i përgjegjësisë.


Me përjashtim të parashikuar në fjalinë e fundit të Seksionit 5, Latestdatabase.com nuk do të jetë përgjegjës për çdo kërkesë, kërkesë, humbje, përgjegjësi, dëmtim, lëndime, dëmtime, kosto ose shpenzime (përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve dhe kostot ligjore), qoftë të përgjithshme, direkte , dëme të veçanta, aksidentale, pasuese ose të tjera të shkaktuara tërësisht ose pjesërisht ose direkt ose indirekt nga çdo përdorim i të dhënave ose ndonjë dështim i supozuar ose faktik nga ana e funditdatabase.com për të përmbushur kushtet e Marrëveshjes, pavarësisht nëse ka ndonjë dëm të tillë ishin të parashikueshme ose nëse këshillohej nga Lastdatabase.com për mundësinë e dëmeve të tilla. Përgjegjësia maksimale e Lastdatabase.com nën fjalinë e fundit të Seksionit 5 nuk do të tejkalojë shumën që keni paguar Latestdatabase.com në bazë të Marrëveshjes brenda muajve 12 paraprakisht nga ngjarja që shkaktoi përgjegjësinë e Latestdatabase.com.

7. Dëmshpërblimi juaj i funditdatabase.com.


Ju do të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshëm Latestdatabase.com, aksionarët e tij, drejtorët, oficerët, punonjësit, kontraktorët e pavarur dhe agjentët kundër çdo kërkese, kërkese, humbjeje, përgjegjësie, dëmtimi, kostoje ose shpenzimi i dëmtimit (përfshirë tarifat e avokatëve dhe kostot ligjore) që lind, drejtpërdrejt ose indirekt, nga veprimi ose mosveprimi juaj në lidhje me të dhënat ose ndonjë shkelje të Marrëveshjes ose ndonjë shkelje të ligjeve.

8. Ndërprerja e Shërbimit.


Ju e pranoni që, duke pasur parasysh natyrën teknike të burimeve, Lastdatabase.com kërkon të sigurojë të dhënat për ju, ndërprerje të përkohshme mund të ndodhin në sigurimin e të dhënave dhe se çdo ndërprerje e tillë nuk do të rezultojë që Latestdatabase.com të ketë ndonjë përgjegjësi ndaj jush ose të tjerët dhe nuk do të pezullojë ose eliminojë detyrimet tuaja të pagesës në Latestdatabase.com ose t'ju ofrojë të drejtat e rimbursimit për shumat e paguara më parë në Latestdatabase.com.

9. Asnjë caktim nga ju.


Ju nuk mund t'i caktoni të drejtat ose detyrimet tuaja sipas Marrëveshjes ndonjë personi ose entiteti tjetër pa pëlqimin paraprak me shkrim të Latestdatabase.com, qoftë me veprim të ligjit ose në ndonjë mënyrë tjetër, dhe çdo përpjekje për ta bërë këtë do të jetë e pavlefshme.

10. Mjeti shtesë i përfundimit.


Përveç të gjitha të drejtave të tjera ligjore dhe mjeteve juridike në dispozicion të Latestdatabase.com për çdo shkelje të dukshme, të kërcënuar ose faktike ose shkelje të Marrëveshjes nga ju, Latestdatabase.com ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe të kërkojë kthim ose shkatërrim të menjëhershëm të të dhënave në çdo herë nëse Latestdatabase.com beson se nuk po respektoni plotësisht me Marrëveshjen.

11. Ligji qeverisës; Juridiksioni.


Marrëveshja do të qeveriset dhe interpretohet në bazë të ligjeve të Shtetit të Queensland Australi, pa marrë parasysh parimet e konflikteve të ligjit të këtij Shteti ose ndonjë shteti tjetër. Do çështje gjyqësore ose mosmarrëveshje tjetër që lidhet ose lind në bazë të Marrëveshjes do të paraqitet vetëm në shtetin ose gjykatat federale të vendosura në Brisbane, Queensland dhe ju pranoni të paraqisni në juridiksionin ekskluziv të atyre gjykatave dhe të hiqni dorë nga çdo kundërshtim për vendin e ndonjë procesi të tillë në ato gjykata.

12. Pagesa për produkte jo të faturuara.


(a) Pagesa: Ju pranoni të paguani një tarifë në Latestdatabase.com në përputhje me tarifat, tarifat dhe kushtet e faturimit në fuqi në kohën kur një tarifë ose tarifë është e detyrueshme dhe e pagueshme. Tarifat e ngarkuara janë të pakthyeshme. Në rastin e produkteve të pajtimit, afati i pajtimit do të jetë efektiv për periudhën e rënë dakord, pas së cilës afati i pajtimit do të rinovohet automatikisht për periudhën e specifikuar të rinovimit (nëse ka) me çmimin e atëhershëm të pajtimit.


(b) Faturimi i përsëritur: Pranimi juaj i këtyre kushteve përbën autorizimin tuaj në Latestdatabase.com për të ngarkuar automatikisht kartën e kreditit / debitit të dhënë nga ju, dhe në rastin e produkteve të pajtimit, të vazhdoni të paguani kartën e kreditit / debitit në të pajtuar- në intervalet gjatë kohëzgjatjes së pajtimit. Ju pranoni të ofroni Latestdatabase.com informacionin e plotë dhe të saktë të faturimit dhe kontakteve dhe të azhurnoni atë informacion me tridhjetë (30) ditë të çdo ndryshimi në informacionin e faturimit. Mosarritja e procesit të përsëritur të pagesës nuk i shfajëson detyrimet tuaja të pagesës.


(c) Tarifat e interesit: Do të ketë tarifa interesi për çdo shumë që ju dështoni t’i paguani kur borxh me normën 1.5% në muaj, ose një normë e tillë më e ulët që mund të jetë e barabartë me normën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, mbi të papaguarit shuma.

13. Marrëveshja e plotë; Ndryshimi ose heqja dorë.


Marrëveshja përmban të gjithë mirëkuptimin midis jush dhe funditdatabase.com dhe zëvendëson çdo kuptim ose marrëveshje paraprake, me gojë ose me shkrim, në lidhje me temën e Marrëveshjes. Marrëveshja mund të ndryshohet vetëm nga një dokument i nënshkruar nga ju dhe Latestdatabase.com. Asnjë heqje dorë nga ndonjë shkelje e Marrëveshjes nuk do të konsiderohet heqje dorë nga një shkelje e ardhshme, qoftë e një natyre të ngjashme ose të ndryshme, dhe asnjë heqje dorë nuk do të jetë efektive, përveç nëse me shkrim të nënshkruar nga pala heqëse.

14. ekzekutimi; Homologët.


Marrëveshja mund të ekzekutohet në origjinalin e saj, me faksimile ose në formatin e dokumentit portativ të transmetuar elektronikisht dhe mund të ekzekutohet në çdo numër homologësh, secila prej të cilave do të konsiderohet origjinale e të njëjtit dokument.