Zasady i warunki


ZASADY I WARUNKI

Ogólne warunki dla
Korzystanie z danych i usług Latestdatabase.com

Niniejsze ogólne warunki są częścią umowy, do której są dołączone („Umowa”) i mają zastosowanie do korzystania z nich
dane marketingowe lub e-mailowe lub usługi dostarczane przez Latestdatabase.com lub podmioty powiązane („Latestdatabase.com”), do których danych lub usług są kierowane
zbiorczo jako „Dane”.

1. Własność.


(a) Termin „Właściwość Latestdatabase.com” oznacza wszystkie programy, pliki, systemy, dokumentację, informacje, treść, grafikę, układy stron, projekty stron, interfejsy użytkownika wykorzystywane lub dostarczane przez Latestdatabase.com, produkt roboczy wyprodukowany przez Latestdatabase.com , i wyprowadza prace któregokolwiek z powyższych, w tym, między innymi, witrynę internetową lub strony internetowe udostępnione Tobie przez Latestdatabase.com, wszelkie programy HTML wykonywane w ramach dostarczania Ci Danych oraz wszelkie inne specjalne programy, funkcjonalności, interfejsy i inne pracuj nad produktem, pomysłami, koncepcjami lub technikami, które Latestdatabase.com może opracować, wykorzystywać lub polegać na dostarczaniu Tobie Danych.


(b) Cała własność Latestdatabase.com będzie i pozostanie własnością Latestdatabase.com.


(c) W stosunku do Ciebie i Latestdatabase.com, Latestdatabase.com będzie wyłącznym właścicielem wszystkich patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do Własności Latestdatabase.com i Danych.

2. Ograniczona licencja.


Po zawarciu Umowy i spłacie wszystkich kwot należnych na stronie Latestdatabase.com otrzymujesz osobistą, nieprzenoszalną i niewyłączną licencję na wykorzystanie Danych wyłącznie w celach marketingu bezpośredniego, badań rynku i poszukiwania klientów, ściśle zgodnie z warunkami umowy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy zaprzestaniesz korzystania z Danych i, zgodnie z żądaniem Latestdatabase.com, albo (a) zwróci Dane do Latestdatabase.com bez zachowania ich kopii, notatek lub innych informacji na ich temat lub (b ) dostarczają certyfikat, wykonany przez Ciebie, w formie i treści zadowalającej dla Latestdatabase.com, że Dane zostały zniszczone w taki sposób, że Dane są trwale nieczytelne i niemożliwe do odzyskania.

3. Ograniczenia użytkowania.


(a) Bez wyraźnego uprzedniego i pisemnego upoważnienia przez Latestdatabase.com, nie będziesz udostępniać, sprzedawać, przekazywać ani w żaden inny sposób udostępniać Danych osobom trzecim lub podmiotom, a także dołożysz wszelkich starań, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu użyciu Danych przez dowolną osobę trzecią lub podmiot.


(b) Nie będziesz nazywać ani odwoływać się do strony Latestdatabase.com ani korzystania z Danych w żadnej z reklam, materiałów promocyjnych lub marketingowych.


(c) Użytkownik nie będzie wykorzystywał Danych do celów związanych z kredytami konsumenckimi, ubezpieczeniami konsumenckimi, celami zatrudnienia, do celów kontroli najemców, w żadnym innym celu objętym Australijskie prawo konsumenckie (ACL)lub w jakimkolwiek innym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w Umowie.

4. Twoje obowiązki;

Wykorzystanie danych e-mail; Przejrzyj i skontroluj przez Latestdatabase.com.


(a) Korzystanie z Danych będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi, lokalnymi i zagranicznymi, statusem, zasadami i przepisami („przepisami”), w tym przepisami dotyczącymi telemarketingu, marketingu e-mailowego i faksu, pozyskiwania klientów oraz wszystkimi obowiązującymi wytycznymi Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego („DMA”). Jeśli nie jesteś członkiem DMA, dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do wytycznych DMA.


(b) Korzystanie z jakichkolwiek Danych e-mail będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą CAN-SPAM, COPPA i wszelkimi przepisami dotyczącymi rejestru państwowego.


(c) Latestdatabase.com zastrzega sobie prawo do przeglądu korzystania z Danych w celu zapewnienia zgodności z niniejszą Umową, ale jakikolwiek brak przeglądu witryny Latestdatabase.com w sprawie takiego użytkowania nie będzie oznaczać akceptacji takiego użycia ani zrzeczenia się jakichkolwiek praw Latestdatabase.com wynikających z niniejszej Umowy lub ograniczyć wszelkie zobowiązania dotyczące danych. Witryna Latestdatabase.com może w dowolnym momencie, z wyprzedzeniem co najmniej 3, przeprowadzić audyt danych, aby ustalić, czy przestrzegasz warunków niniejszej Umowy, i udostępnisz stronie Latestdatabase.com lub jej przedstawicielom wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia takiego audytu .

5. Zrzeczenie się gwarancji; Ograniczona gwarancja.


DANE SĄ DOSTARCZANE NA ŚCIŚLE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”. LATESTDATABASE.COM NIE GWARANTUJE ANI NIE GWARANTUJE PRAWIDŁOWOŚCI, KOMPLEKSOWOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI DANYCH ORAZ Z WYJĄTKIEM OKREŚLONEGO W NASTĘPNYM WYKAZIE, LATESTDATABASE.COM WYKLUCZA JAKIEKOLWIEK ANI NATURY ANI NATURY, ANI NATURY. DO KONKRETNEGO CELU. MASZ DNI 14 OD ODBIORU DANYCH, ABY PRZEGLĄDAĆ TO I ZGŁOSIĆ LATESTDATABASE.COM O JAKICHKOLWIEK PROBLEMACH LUB BŁĘDACH W DANYCH ORAZ JEŚLI TAKIE POWIADOMIENIE O LATESTDATABASE.COM W CIĄGU OKRESU 14 DZIĘKI DOWODZI. DODATKOWE OPŁATY DLA CIEBIE.

6. Ograniczenie odpowiedzialności.


Z wyjątkiem przypadków określonych w ostatnim zdaniu sekcji 5, Latestdatabase.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, żądania, straty, odpowiedzialność, szkody, obrażenia, koszty lub wydatki (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej i koszty prawne), zarówno ogólne, bezpośrednie , specjalne, przypadkowe, wynikowe lub inne szkody wyrządzone w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek wykorzystanie Danych lub rzekome lub faktyczne nieprzestrzeganie przez Latestdatabase.com warunków Umowy, niezależnie od tego, czy takie szkody były do ​​przewidzenia lub czy poinformowano serwis Latestdatabase.com o możliwości wystąpienia takich szkód. Maksymalna odpowiedzialność Latestdatabase.com na podstawie ostatniego zdania Sekcji 5 nie przekroczy kwoty, którą zapłaciłeś Latestdatabase.com na podstawie Umowy w ciągu miesięcy 12 poprzedzających zdarzenie, które spowodowało powstanie odpowiedzialności Latestdatabase.com.

7. Twoje zwolnienie z odpowiedzialności w witrynie Latestdatabase.com.


Będziesz zabezpieczał, bronił i utrzymywał nieszkodliwe Latestdatabase.com, jego akcjonariuszy, dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, niezależnych kontrahentów i agentów przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami, odpowiedzialnością, szkodami, kosztami lub wydatkami (w tym honorariami prawników i kosztami sądowymi) które powstają, bezpośrednio lub pośrednio, z twojego działania lub zaniechania w odniesieniu do Danych lub jakiegokolwiek naruszenia Umowy lub jakiegokolwiek naruszenia prawa.

8. Przerwanie usługi.


Przyjmujesz do wiadomości, że biorąc pod uwagę techniczny charakter zasobów, które Latestdatabase.com wymaga dostarczenia Tobie Danych, mogą wystąpić tymczasowe przerwy w dostarczaniu Danych i że takie przerwy nie spowodują, że Latestdatabase.com będzie ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność wobec Ciebie lub innych osób oraz nie zawiesza ani nie eliminuje twoich zobowiązań płatniczych wobec Latestdatabase.com ani nie zapewnia Ci żadnych praw do zwrotu kwot wcześniej zapłaconych na Latestdatabase.com.

9. Brak przydziału przez ciebie.


Użytkownik nie może scedować swoich praw ani obowiązków wynikających z Umowy na żadną inną osobę lub podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Latestdatabase.com, czy to z mocy prawa, czy w inny sposób, a każda próba tego będzie nieważna.

10. Dodatkowe rozwiązanie problemu wypowiedzenia.


Poza wszystkimi innymi prawami i środkami prawnymi dostępnymi dla Latestdatabase.com w przypadku wszelkich widocznych, zagrożonych lub faktycznych naruszeń lub naruszeń Umowy przez ciebie, Latestdatabase.com ma prawo rozwiązać umowę i zażądać natychmiastowego zwrotu lub zniszczenia danych w w dowolnym momencie, jeśli Latestdatabase.com uważa, że ​​nie przestrzegasz w pełni Umowy.

11. Prawo rządowe; Jurysdykcja.


Umowa podlega prawu stanu Queensland w Australii i zgodnie z nim powinna być interpretowana, bez względu na zasady kolizyjne tego państwa lub jakiegokolwiek innego państwa. Wszelkie spory sądowe lub inne spory dotyczące niniejszej umowy lub wynikające z niej będą wnoszone wyłącznie do sądów stanowych lub federalnych w Brisbane w stanie Queensland, a użytkownik zgadza się poddać się wyłącznej jurysdykcji tych sądów i zrzec się wszelkich zastrzeżeń co do miejsca takiego postępowania w tych sądach.

12. Płatność za produkty niefakturowane.


(a) Płatność: Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie opłaty na adres Latestdatabase.com zgodnie z opłatami, opłatami i warunkami fakturowania obowiązującymi w momencie, gdy opłata jest należna. Opłaty nie podlegają zwrotowi. W przypadku produktów subskrypcyjnych, okres subskrypcji będzie obowiązywał przez uzgodniony okres, po którym okres subskrypcji zostanie automatycznie przedłużony na określony okres odnowienia (jeśli taki istnieje) po bieżącej cenie subskrypcji.


(b) Płatności cykliczne: Twoja akceptacja niniejszych warunków stanowi upoważnienie do witryny Latestdatabase.com do automatycznego obciążenia karty kredytowej / debetowej dostarczonej przez Ciebie, aw przypadku produktów subskrypcyjnych, do dalszego obciążania karty kredytowej / debetowej zgodnie z ustalonym- w odstępach czasu w trakcie trwania subskrypcji. Wyrażasz zgodę na przekazanie Latestdatabase.com kompletnych i dokładnych danych rozliczeniowych i kontaktowych oraz na aktualizację tych informacji w ciągu trzydziestu (30) dni od każdej zmiany informacji rozliczeniowych. Niepowodzenie powtarzającego się procesu płatności nie zwalnia z obowiązku zapłaty.


(c) Opłaty odsetkowe: Będą naliczane odsetki od wszelkich kwot, których nie zapłacisz w terminie według stawki 1.5% miesięcznie lub takiej niższej, która może być równa maksymalnej stopie dopuszczalnej przez obowiązujące prawo, od niezapłaconych ilość.

13. Całość porozumienia; Poprawka lub zrzeczenie się.


Umowa zawiera całe porozumienie między Tobą a witryną Latestdatabase.com i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy, ustne lub pisemne, dotyczące przedmiotu Umowy. Umowa może zostać zmieniona tylko na podstawie dokumentu podpisanego przez Ciebie i firmę Latestdatabase.com. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się przyszłego naruszenia, o podobnym lub innym charakterze, i żadne zrzeczenie nie będzie skuteczne, chyba że pisemnie podpisane przez stronę rezygnującą.

14. Wykonanie; Odpowiedniki.


Umowa może być zawarta w oryginale, faksem lub w formie przenośnego dokumentu przesyłanego elektronicznie i może być wykonywana w dowolnej liczbie odpowiedników, z których każdy będzie uważany za oryginał tego samego dokumentu.