Zwroty


NAJNOWSZA POLITYKA ZWROTU PIENIĘDZY

Ogólne warunki handlowe dla
Zakwalifikuj się do pełnego zwrotu kosztów zakupu

Niniejsze ogólne warunki są częścią umowy, do której są dołączone („Umowa”) i mają zastosowanie do korzystania z nich
dane marketingowe lub e-mailowe lub usługi dostarczane przez Latestdatabase.com lub podmioty powiązane („Latestdatabase.com”), które to dane lub usługi są łącznie nazywane „Dane”.

Proszę uważnie przeczytać i zrozumieć Warunki sprzedaży baz danych LATESTDATABASE.com

1. Zrzeczenie się gwarancji; Ograniczona gwarancja.

DANE SĄ DOSTARCZANE NA ŚCIŚLE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”. LATESTDATABASE.COM NIE GWARANTUJE ANI NIE GWARANTUJE PRAWIDŁOWOŚCI, KOMPLEKSOWOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI DANYCH ORAZ Z WYJĄTKIEM OKREŚLONEGO W NASTĘPNYM WYKAZIE, LATESTDATABASE.COM WYKLUCZA JAKIEKOLWIEK ANI NATURY ANI NATURY, ANI NATURY. DO KONKRETNEGO CELU. MASZ DNI 14 OD ODBIORU DANYCH, ABY PRZEGLĄDAĆ TO I ZGŁOSIĆ LATESTDATABASE.COM O JAKICHKOLWIEK PROBLEMACH LUB BŁĘDACH W DANYCH ORAZ JEŚLI TAKIE POWIADOMIENIE O LATESTDATABASE.COM W CIĄGU OKRESU 14 DZIĘKI DOWODZI. DODATKOWE OPŁATY DLA CIEBIE.

Licencjobiorca wyraża zgodę na:

(a) powiadom Licencjodawcę w ciągu trzydziestu (14) dni od wykrycia jakichkolwiek błędów na Liście;

(b) Sprawdź dane na Liście natychmiast po ich otrzymaniu, aby upewnić się, że spełniają kryteria Licencjobiorcy;

(c) Zapłać Licencjodawcy opłatę licencyjną za pośrednictwem internetowego systemu płatności Licencjodawcy po zaakceptowaniu niniejszych Warunków;

(d) Korzystać z Listy tyle razy, ile Licencjobiorca sobie życzy, w jakimkolwiek celu prawnym w okresie 12 rozpoczynającym się w dniu akceptacji niniejszych Warunków i wygasającym 12 miesięcy od tej daty („Okres”);

(e) Podejmij wszelkie uzasadnione kroki, aby Lista i zawarte w niej dane nie były dołączane do innych list mailingowych lub baz danych ani nie były z nich wykorzystywane;

(f) Dostarczy Licencjodawcy niezwłocznie po uzyskaniu takiej wiedzy listę nazwisk i adresów firm znajdujących się na Liście, które chcą zostać usunięte z tej Listy;

(g) Zwolnij i zachowaj odszkodowanie dla Licencjodawcy, jego pracowników, przedstawicieli i kontrahentów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, żądaniami lub szkodami (w tym, między innymi, koszty prawne na zasadzie odszkodowania) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Listy przez Licencjobiorcę ;

(h) Zrezygnuje z wszelkich praw, które Licencjobiorca mógłby mieć wobec Licencjodawcy w związku z niewykonaniem przez Licencjodawcę;

(i) Zrzekają się wszelkich praw, które Licencjobiorca mógłby mieć wobec Licencjodawcy w związku z niewykonaniem przez Licencjodawcę działań zgodnie z niniejszymi Warunkami, o ile takie niepowodzenie było spowodowane czynnikami niezależnymi od Licencjodawcy;

(j) Zapłać Licencjodawcy za szkody poniesione przez Licencjodawcę w wyniku naruszenia przez Licencjobiorcę niniejszych Warunków (bez ograniczenia jakichkolwiek innych praw, jakie Licencjodawca może mieć względem Licencjobiorcy za naruszenie niniejszych Warunków) za każde naruszenie przez Licencjobiorcę niniejszych Warunków wraz ze wszystkimi kosztami prawnymi poniesionymi przez Licencjodawcę w związku z egzekwowaniem niniejszych Warunków (na zasadzie odszkodowania); i

(k) Nie żądaj zwrotu ani zwrotu opłaty licencyjnej, jeśli Licencjobiorca anuluje niniejsze Warunki w dowolnym momencie. Opłata licencyjna nie podlega zwrotowi.

2. Ograniczenie odpowiedzialności.Z wyjątkiem przypadków określonych w ostatnim zdaniu sekcji 2 powyżej, Latestdatabase.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, żądania, straty, odpowiedzialność, szkody, obrażenia, koszty lub wydatki (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej i koszty prawne), niezależnie od tego, bezpośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub inne szkody wyrządzone w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek wykorzystanie Danych lub rzekome lub faktyczne nieprzestrzeganie przez Latestdatabase.com warunków Umowy, niezależnie od tego, czy takie szkody można było przewidzieć lub czy poinformowano serwis Latestdatabase.com o możliwości wystąpienia takich szkód. Maksymalna odpowiedzialność Latestdatabase.com na podstawie ostatniego zdania Sekcji 1 nie przekroczy kwoty, którą zapłaciłeś Latestdatabase.com na podstawie Umowy w ciągu miesięcy 12 poprzedzających zdarzenie, które spowodowało powstanie odpowiedzialności Latestdatabase.com.

3. Przerwanie usługi.


Przyjmujesz do wiadomości, że biorąc pod uwagę techniczny charakter zasobów, które Latestdatabase.com wymaga dostarczenia Tobie Danych, mogą wystąpić tymczasowe przerwy w dostarczaniu Danych i że takie przerwy nie spowodują, że Latestdatabase.com będzie ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność wobec Ciebie lub innych osób oraz nie zawiesza ani nie eliminuje twoich zobowiązań płatniczych wobec Latestdatabase.com ani nie zapewnia Ci żadnych praw do zwrotu kwot wcześniej zapłaconych na Latestdatabase.com.

4. Płatność za pobrane bazy danych.


(A) Płatność: Użytkownik zgadza się zapłacić stronie Latestdatabase.com opłatę zgodnie z opłatami, opłatami i warunkami fakturowania obowiązującymi w chwili, gdy opłata jest należna. Opłaty licencyjne nie podlegają zwrotowi.

(B) Płatności cykliczne: Twoja akceptacja niniejszych warunków stanowi upoważnienie do witryny Latestdatabase.com do automatycznego obciążenia karty kredytowej / debetowej dostarczonej przez Ciebie, aw przypadku produktów subskrypcyjnych, do dalszego obciążania karty kredytowej / debetowej w uzgodnionych odstępach czasu podczas okres subskrypcji. Wyrażasz zgodę na dostarczenie Latestdatabase.com kompletnych i dokładnych danych rozliczeniowych i kontaktowych oraz na aktualizację tych informacji w ciągu trzydziestu (30) dni od każdej zmiany informacji rozliczeniowych. Niepowodzenie powtarzającego się procesu płatności nie zwalnia z obowiązku zapłaty.


(C) Opłaty odsetkowe: Będą naliczane odsetki od wszelkich kwot, których nie zapłacisz w terminie według stawki 1.5% miesięcznie, lub takiej niższej, która może być równa maksymalnej stopie dopuszczalnej przez obowiązujące prawo, od niezapłaconej kwoty.

5. Całość porozumienia; Poprawka lub zrzeczenie się.


Umowa zawiera całe porozumienie między Tobą a witryną Latestdatabase.com i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy, ustne lub pisemne, dotyczące przedmiotu Umowy. Umowa może zostać zmieniona tylko na podstawie dokumentu podpisanego przez Ciebie i firmę Latestdatabase.com. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się przyszłego naruszenia, o podobnym lub innym charakterze, i żadne zrzeczenie nie będzie skuteczne, chyba że pisemnie podpisane przez stronę rezygnującą.

6. Wykonanie; Odpowiedniki.


Umowa może być zawarta w oryginale, faksem lub w formie przenośnego dokumentu przesyłanego elektronicznie i może być wykonywana w dowolnej liczbie odpowiedników, z których każdy będzie uważany za oryginał tego samego dokumentu.