Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor
Gebruik van Data en Services van Latestdatabase.com

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het contract waaraan zij zijn gehecht (de "Overeenkomst") en zijn van toepassing op uw gebruik van om het even welke
marketing- of e-mailgegevens of -diensten geleverd door Latestdatabase.com of aan haar gelieerde bedrijven ("Latestdatabase.com"), welke gegevens of services worden verwezen
om gezamenlijk de "Data" te zijn.

1. Eigendom.


(a) De term "Eigendom van Latestdatabase.com" betekent alle programma's, bestanden, systemen, documentatie, informatie, inhoud, grafische afbeeldingen, paginalay-outs, siteontwerpen, gebruikersinterfaces gebruikt of verstrekt door Latestdatabase.com, werkproduct geproduceerd door Latestdatabase.com en afgeleide werken van een van de voorgaande, inclusief maar niet beperkt tot de website of websites die door Latestdatabase.com aan u beschikbaar zijn gesteld, HTML-programmering die wordt uitgevoerd als onderdeel van het leveren van gegevens en andere speciale programma's, functionaliteiten, interfaces en andere werkproduct, ideeën, concepten of technieken die door Latestdatabase.com kunnen worden ontwikkeld, gebruikt of waarop u vertrouwt bij het verstrekken van de Gegevens aan u.


(b) Alle eigendommen van Latestdatabase.com zijn het eigendom van Latestdatabase.com en zullen dat blijven.


(c) Net als tussen u en Latestdatabase.com is Latestdatabase.com de enige en exclusieve eigenaar van alle patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten in en naar de eigenschap van Latestdatabase.com en de gegevens.

2. Beperkte licentie.


Bij uw uitvoering van de Overeenkomst en de betaling van alle verschuldigde bedragen op Latestdatabase.com, krijgt u een persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de Gegevens uitsluitend te gebruiken voor uw direct marketing, marktonderzoek en prospectie van klanten, in strikte overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst. Na afloop of beëindiging van de Overeenkomst, zult u het gebruik van de Gegevens beëindigen en, zoals gevraagd door Latestdatabase.com, (a) de Gegevens terugsturen naar Latestdatabase.com zonder kopieën daarvan of enige aantekeningen of andere informatie daarop te bewaren of (b) ) een door u uitgevoerd certificaat in vorm en substantie naar tevredenheid van Latestdatabase.com verstrekken, dat de gegevens op een dusdanige manier zijn vernietigd dat de gegevens permanent onleesbaar en onherstelbaar zijn.

3. Beperkingen voor gebruik.


(a) Tenzij specifiek voorafgaandelijk en schriftelijk door Latestdatabase.com geautoriseerd, zult u de Gegevens niet delen, verkopen, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde persoon of entiteit en zult u uw uiterste best doen om misbruik of ongeautoriseerd gebruik te voorkomen gegevens door een derde persoon of entiteit.


(b) U zult niet naar Latestdatabase.com of uw gebruik van de Gegevens verwijzen of ernaar verwijzen in uw advertenties of promotie- of marketingmateriaal.


(c) U zult de Gegevens niet gebruiken voor consumentenkredietdoeleinden, verzekering van consumentenverzekeringen, tewerkstellingsdoeleinden, screening van huurders, voor enig ander doel dat onder de Australische consumentenwetgeving (ACL)of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de Overeenkomst.

4. Jouw verantwoordelijkheden;

Gebruik van e-mailgegevens; Beoordeling en controle door Latestdatabase.com.


(a) Uw gebruik van de Gegevens zal in overeenstemming zijn met alle toepasselijke federale, staats-, lokale en buitenlandse wetten, standbeelden, regels en voorschriften ("Wetten"), inclusief wetten met betrekking tot telemarketing, e-mail en facsimile marketing, verzoeken van klanten en alle toepasselijke richtlijnen van de Direct Marketing Association ("DMA"). Als u geen lid bent van de DMA, zult u uw uiterste best doen om te voldoen aan de richtlijnen van de DMA.


(b) Uw gebruik van e-mailgegevens voldoet aan alle toepasselijke wetten, inclusief de CAN-SPAM-wet, COPPA en eventuele nationale overheidswetten.


(c) Latestdatabase.com behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de Gegevens te herzien om naleving van deze Overeenkomst te waarborgen, maar elke fout van Latestdatabase.com om dergelijk gebruik te beoordelen vormt geen acceptatie van dergelijk gebruik of ziet af van de rechten van Latestdatabase.com hieronder of beperk uw verplichtingen met betrekking tot de Gegevens. Ten minste op een termijn van 3 dagen kan Latestdatabase.com uw gegevens controleren om vast te stellen of u deze overeenkomst naleeft en stelt u alle gegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van een dergelijke controle beschikbaar aan Latestdatabase.com of zijn vertegenwoordigers. .

5. Afwijzing van garanties; Beperkte garantie.


DE GEGEVENS WORDEN STRIKT "AS IS" BASIS VERSTREKT. LATESTDATABASE.COM VERZEKERT OF GARANDEERT NIET DE JUISTHEID, DE VOLLEDIGHEID OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE GEGEVENS EN, BEHALVE ZOALS IN DE VOLGENDE ZIN VERSTREKT, VERKLAART LATESTDATABASE.COM ELKE EN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U HEEFT 14 DAGEN VANAF UW ONTVANGST VAN DE GEGEVENS OM DEZE TE CONTROLEREN EN LATESTDATABASE.COM OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN ENIGE PROBLEMEN OF FOUTEN IN DE GEGEVENS EN INDIEN U LATESTDATABASE.COM MELDT BINNEN DIE 14DAGPERIODE, ZAL HET PROBLEEM OF DE FOUT IN GEEN GEVAL WORDEN GECORRIGEERD EXTRA KOSTEN VOOR U.

6. Aansprakelijkheidsbeperking.


Behalve zoals bepaald in de laatste zin van Artikel 5, is Latestdatabase.com niet aansprakelijk voor enige claim, eis, verlies, aansprakelijkheid, schade, verwondingen, kosten of uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten en juridische kosten), ongeacht of het gaat om algemene, directe , speciale, incidentele, gevolg- of andere schade die geheel of gedeeltelijk of direct of indirect is veroorzaakt door gebruik van de gegevens of een vermeend of daadwerkelijk falen van Latestdatabase.com om te voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst, ongeacht of dergelijke schade is veroorzaakt te voorzien waren of dat Latestdatabase.com op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. De maximale aansprakelijkheid van Latestdatabase.com onder de laatste zin van Sectie 5 is niet hoger dan het bedrag dat u binnen de Overeenkomst, binnen de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis, die de aanleiding vormde voor de aansprakelijkheid van Latestdatabase.com, heeft overschreden naar Latestdatabase.com.

7. Uw vrijwaring van Latestdatabase.com.


U zult Latestdatabase.com, haar aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, onafhankelijke contractanten en agenten schadeloos stellen, verdedigen en beschermen tegen elke claim, eis, verlies, aansprakelijkheid, schade, letselkosten of onkosten (inclusief honoraria van advocaten en juridische kosten) die ontstaat, direct of indirect, uit uw handelen of nalaten met betrekking tot de Gegevens of enige schending van de Overeenkomst of enige overtreding van Wetten.

8. Onderbreking van de service.


U erkent dat, gegeven de technische aard van middelen die Latestdatabase.com nodig heeft om de Gegevens aan u te verstrekken, tijdelijke onderbrekingen kunnen optreden bij het verstrekken van Gegevens en dat dergelijke onderbrekingen er niet toe leiden dat Latestdatabase.com enige aansprakelijkheid jegens u of anderen en zal uw betalingsverplichtingen jegens Latestdatabase.com niet schorsen of schrappen of u restitutierechten verlenen voor bedragen die eerder zijn betaald aan Latestdatabase.com.

9. Geen toewijzing door jou.


U mag uw rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst niet overdragen aan een andere persoon of entiteit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Latestdatabase.com, ongeacht of dit van rechtswege of anderszins is en elke poging daartoe zal ongeldig zijn.

10. Aanvullende remedie van beëindiging.


In aanvulling op alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn op Latestdatabase.com voor elke kennelijke, bedreigde of daadwerkelijke schending of schending van de Overeenkomst door u, heeft Latestdatabase.com het recht om de Overeenkomst te beëindigen en onmiddellijke teruggave of vernietiging van de Gegevens te eisen op op elk moment dat Latestdatabase.com meent dat u de overeenkomst niet volledig naleeft.

11. Toepasselijk recht; Jurisdictie.


De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Queensland Australië, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht van die staat of enige andere staat. Elk geschil of ander geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit de Overeenkomst, wordt uitsluitend voorgelegd aan de nationale of federale rechtbanken in Brisbane, Queensland en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van die rechtbanken en af ​​te zien van eventuele bezwaren tegen de plaats van dergelijke procedures. in die rechtbanken.

12. Betaling voor niet-gefactureerde producten.


(a) Betaling: U stemt ermee in om Latestdatabase.com een ​​vergoeding te betalen in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat er een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. In rekening gebrachte kosten zijn niet restitueerbaar. In het geval van abonnementsproducten geldt de abonnementsperiode voor de overeengekomen periode, waarna de abonnementsperiode automatisch wordt verlengd voor de gespecificeerde verlengingsperiode (indien van toepassing) tegen de dan geldende inschrijvingsprijs.


(b) Terugkerende facturering: uw aanvaarding van deze voorwaarden vormt uw machtiging aan Latestdatabase.com om automatisch de door u verstrekte creditcard / betaalpas in rekening te brengen en, in het geval van abonnementsproducten, om de creditcard / betaalpas te blijven opladen tegen de overeengekomen met tussenpozen gedurende de looptijd van het abonnement. U stemt ermee in om Latestdatabase.com volledige en correcte facturatie- en contactinformatie te verstrekken en om die informatie bij te werken met dertig (30) dagen na elke wijziging in de factureringsinformatie. Het falen van het herhaalde betalingsproces ontslaat uw betalingsverplichtingen niet.


(c) Rentelasten: er zullen rentekosten worden aangerekend op bedragen die u niet betaalt wanneer zij verschuldigd zijn aan het tarief van 1.5% per maand, of een lager tarief dat gelijk is aan het maximumtarief dat is toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, op de onbetaalde bedrag.

13. Volledige overeenkomst; Wijziging of verklaring van afstand.


De Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en Latestdatabase.com en vervangt alle eerdere afspraken of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een door u ondertekend document en Latestdatabase.com. Geen verklaring van afstand van enige schending van de Overeenkomst wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een toekomstige schending, hetzij van vergelijkbare of andere aard, en geen verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk is ondertekend door de partij die afstand doet.

14. Uitvoering; Tegenhangers.


De overeenkomst kan worden uitgevoerd in zijn originele, per fax of in elektronisch verzonden formaat voor draagbare documenten en kan worden uitgevoerd in een aantal tegenhangers, die elk als origineel van hetzelfde document worden beschouwd.