Retourneren


LATESTDATABASE TERUGBETALINGSBELEID

Algemene voorwaarden voor
Kwalificeer je voor een volledige terugbetaling van je aankoop

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het contract waaraan zij zijn gehecht (de "Overeenkomst") en zijn van toepassing op uw gebruik van om het even welke
marketing- of e-mailgegevens of -diensten geleverd door Latestdatabase.com of aan haar gelieerde bedrijven ("Latestdatabase.com"), waarnaar de gegevens of services gezamenlijk worden verwezen als de "Gegevens".

Lees de Algemene verkoopvoorwaarden van de LATESTDATABASE.com-databases zorgvuldig door en begrijp ze

1. Afwijzing van garanties; Beperkte garantie.

DE GEGEVENS WORDEN STRIKT "AS IS" BASIS VERSTREKT. LATESTDATABASE.COM VERZEKERT OF GARANDEERT NIET DE JUISTHEID, DE VOLLEDIGHEID OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE GEGEVENS EN, BEHALVE ZOALS IN DE VOLGENDE ZIN VERSTREKT, VERKLAART LATESTDATABASE.COM ELKE EN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U HEEFT 14 DAGEN VANAF UW ONTVANGST VAN DE GEGEVENS OM DEZE TE CONTROLEREN EN LATESTDATABASE.COM OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN ENIGE PROBLEMEN OF FOUTEN IN DE GEGEVENS EN INDIEN U LATESTDATABASE.COM MELDT BINNEN DIE 14DAGPERIODE, ZAL HET PROBLEEM OF DE FOUT IN GEEN GEVAL WORDEN GECORRIGEERD EXTRA KOSTEN VOOR U.

De licentiehouder gaat akkoord met:

(a) Informeer de Licentiegever binnen dertig (14) dagen na het ontdekken van eventuele fouten in de Lijst;

(b) Controleer de gegevens in de Lijst onmiddellijk na ontvangst van de gegevens om te controleren of deze voldoen aan de criteria van de Licentiehouder;

(c) Betaal de Licentiegever de licentievergoeding door de online betalingsfaciliteit van de Licentiegever na acceptatie van deze Voorwaarden;

(d) Gebruik de Lijst in zoveel gelegenheden als de Licentienemer wenst voor enig wettelijk doel voor de 12-maandperiode vanaf de datum van acceptatie van deze Voorwaarden en het verlopen van 12-maanden vanaf die datum ("Termijn");

(e) alle redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat de Lijst en de daarin vervatte gegevens niet worden toegevoegd aan of gebruikt voor het verbeteren van andere mailinglijsten of databases;

(f) Onmiddellijk aan de Licentiegever te verstrekken bij het op de hoogte zijn van een lijst met namen en adressen van bedrijven die zijn opgenomen in de Lijst en die van die Lijst verwijderd willen worden;

(g) De Licentiegever, zijn werknemers, agenten en aannemers schadeloos te stellen en te houden tegen elke claim, actie, eis of schade (inclusief, zonder beperking, juridische kosten op basis van schadevergoeding) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Lijst door de Licentienemer ;

(h) Afzien van rechten die de Licentienemer anderszins zou kunnen hebben ten opzichte van de Licentiegever met betrekking tot enige tekortkoming van de Licentiegever om uit te voeren;

(i) Afzien van rechten die de Licentienemer anderszins zou kunnen hebben ten opzichte van de Licentiegever met betrekking tot enige tekortkoming van de Licentiegever om uit te voeren op grond van deze Voorwaarden voor zover dit falen werd veroorzaakt door factoren waarop de Licentiegever geen invloed heeft;

(j) Betaal de licentiegever de schadevergoeding van de Licentiegever als gevolg van het overtreden door de Licentienemer van deze Voorwaarden (zonder beperking van alle andere rechten die de Licentiegever tegenover de Licentienemer kan hebben wegens schending door de Licentienemer van deze Voorwaarden) voor elke inbreuk door de Licentienemer van deze Voorwaarden samen met alle juridische kosten gemaakt door de Licentiegever in het afdwingen van deze Voorwaarden (op basis van schadevergoeding); en

(k) Geen teruggave of teruggave van de licentiekosten eisen als de Licentienemer deze Voorwaarden op elk moment annuleert. De licentiekosten worden niet terugbetaald.

2. Aansprakelijkheidsbeperking.Behalve zoals bepaald in de laatste zin van Sectie 2 hierboven, is Latestdatabase.com niet aansprakelijk voor enige claim, eis, verlies, aansprakelijkheid, schade, verwondingen, kosten of uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten en juridische kosten), of deze nu algemeen zijn, directe, speciale, incidentele, gevolg- of andere schade die geheel of gedeeltelijk of direct of indirect is veroorzaakt door gebruik van de gegevens of een vermeend of daadwerkelijk falen van Latestdatabase.com om te voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst, ongeacht of deze al dan niet zijn schade te voorzien was of dat Latestdatabase.com op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. De maximale aansprakelijkheid van Latestdatabase.com onder de laatste zin van Sectie 1 is niet hoger dan het bedrag dat u binnen de Overeenkomst, binnen de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis, die de aanleiding vormde voor de aansprakelijkheid van Latestdatabase.com, heeft overschreden naar Latestdatabase.com.

3. Onderbreking van de service.


U erkent dat, gegeven de technische aard van middelen die Latestdatabase.com nodig heeft om de Gegevens aan u te verstrekken, tijdelijke onderbrekingen kunnen optreden bij het verstrekken van Gegevens en dat dergelijke onderbrekingen er niet toe leiden dat Latestdatabase.com enige aansprakelijkheid jegens u of anderen en zal uw betalingsverplichtingen jegens Latestdatabase.com niet schorsen of schrappen of u restitutierechten verlenen voor bedragen die eerder zijn betaald aan Latestdatabase.com.

4. Betaling voor gedownloade databases.


(A) Betaling: U gaat ermee akkoord om Latestdatabase.com een ​​vergoeding te betalen in overeenstemming met de tarieven, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat er een vergoeding of vergoeding verschuldigd en betaalbaar is. In rekening gebrachte Licentiekosten zijn niet restitueerbaar.

(B) Terugkerende facturering: uw aanvaarding van deze voorwaarden vormt uw machtiging aan Latestdatabase.com om automatisch de door u verstrekte creditcard / betaalkaart in rekening te brengen en, in het geval van abonnementsproducten, om de creditcard / betaalpas te blijven aanrekenen met de overeengekomen tussenpozen gedurende de looptijd van het abonnement. U stemt ermee in om Latestdatabase.com volledige en correcte facturatie- en contactinformatie te verstrekken en om die informatie bij te werken met dertig (30) dagen na elke wijziging in de factureringsinformatie. Het falen van het herhaalde betalingsproces ontslaat uw betalingsverplichtingen niet.


(C) Rentelasten: er worden rentekosten in rekening gebracht voor bedragen die u niet betaalt wanneer zij verschuldigd zijn aan het tarief van 1.5% per maand, of een lager tarief dat gelijk is aan het maximumtarief dat is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, op het onbetaalde bedrag.

5. Volledige overeenkomst; Wijziging of verklaring van afstand.


De Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en Latestdatabase.com en vervangt alle eerdere afspraken of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een door u ondertekend document en Latestdatabase.com. Geen verklaring van afstand van enige schending van de Overeenkomst wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een toekomstige schending, hetzij van vergelijkbare of andere aard, en geen verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk is ondertekend door de partij die afstand doet.

6. Uitvoering; Tegenhangers.


De overeenkomst kan worden uitgevoerd in zijn originele, per fax of in elektronisch verzonden formaat voor draagbare documenten en kan worden uitgevoerd in een aantal tegenhangers, die elk als origineel van hetzelfde document worden beschouwd.