किराया ईमेल सूची टीम सदस्य को निर्माण

$200.00

विवरण

किराया ईमेल सूची टीम सदस्य को निर्माण

यहाँ तपाईं हाम्रो ईमेल सूची निर्माणकर्ता टोलीबाट एक व्यक्ति राख्नुहुन्छ।

यदि तपाईंले एक व्यक्ति राख्नुभयो भने उसले तपाईंको लागि साप्ताहिक 40 घण्टा काम गर्दछ। उसले तपाईंको सूचि आवश्यकता अनुसार काम गर्दछ।

तपाईंले एक व्यक्तिलाई 40 घण्टा 5 as प्रति घण्टा तिर्नु पर्छ।