буцаан олгох бодлого


СОНГУУЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН БОДЛОГО

Ерөнхий нөхцлүүд
Худалдан авалтан дээрээ бүрэн буцаан олгохыг баталгаажуулах

Эдгээр ерөнхий нөхцлүүд нь тэдгээр нь ("Гэрээ") холбогдсон гэрээний нэг хэсэг бөгөөд та ашиглахад ашиглагдана
Latestdatabase.com эсвэл түүний харьяа байгууллагууд ("Latestdatabase.com") - ийг ашигладаг мэдээлэл, үйлчилгээг нэгтгэн "Мэдээлэл" гэж нэрлэдэг.

LATESTDATABASE.com мэдээллийн баазын борлуулалтын нөхцлийг анхааралтай уншина уу

1 дугаартай. Баталгаат хугацаанаас татгалзах; Хязгаарлагдмал баталгаат хугацаа.

ТҮҮХЭНД ӨНӨӨГҮЙГ ЗЭЭЛИЙГ "АСУУЛЖ БАЙНА". LATESTDATABASE.COM ДУРААС НЭГДСЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЭЛ, НЭГДСЭН ХЭРЭГСЭЛ, НЭГДСЭН САРЫН ХЯНАЛТЫН НЭВТРҮҮЛЭГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ЗОРИУЛСАН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ, БҮХ ТӨРӨЛ БҮРИЙН БҮХ НЭМЭГДҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ. ХЭРЭГЛЭГИЙН ЗОРИЛГО. ТА 14 ӨДӨРИЙГ ХҮНД НЭГ ХҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХЭРЭГГҮЙ, НЭГДСЭН ХУВИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХЭРЭГЦЭЖ БАЙНА. ХҮНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ эсвэл НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, 14 ӨДӨР ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ. НИЙСЛЭЛИЙН ҮНЭГҮЙ.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараахь зүйлийг хүлээн зөвшөөрч байна.

(a) Жагсаалтад алдаа гарсан эсэхийг гучин (14) хоногийн дотор тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэх;

(б) Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн шалгуурт нийцэж байгаа эсэхийг Жагсаалтад байгаа өгөгдлийг нэн даруй шалгах;

(c) Эдгээр нөхцлийг хүлээн авсны дараа Лиценз эзэмшигчийн онлайн төлбөрийн хэрэгслээр лицензийн төлбөрийг төлөх;

(d) Жагсаалтыг лицензийг эзэмшигч нь эдгээр нөхцлийг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн 12 сарын хугацаатай, 12 сарын хугацаанд хууль ёсны зорилгоор ашиглахыг хүссэн тохиолдолд ашиглах ("хугацаа");

e) Жагсаалт болон түүнд агуулагдсан мэдээллийг бусад захидлын жагсаалт, мэдээллийн санд нэмэх, ашиглахгүй байхын тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авах;

(е) Жагсаалтад орсон жагсаалтад байгаа аж ахуйн нэгжийн нэр, хаягуудын жагсаалтыг ийм мэдсэн даруйд нь Лиценз эзэмшигчид өгнө.

(g) Лиценз эзэмшигчээс Жагсаалт ашигласнаас шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа нэхэмжлэл, арга хэмжээ, шаардах, хохирол учруулах (үүнд хязгаарлалтгүйгээр нөхөн олговрын үндэслэлээр хууль ёсны зардлыг оруулаад) нөхөн төлбөр олгох, нөхөн төлөх. ;

(h) Лиценз эзэмшигчийн ямар нэгэн ажил үүргээ биелүүлээгүйтэй холбоотойгоор Лиценз эзэмшигчээс бусадтай холбогдох эрхийг цуцална;

(i) Лиценз эзэмшигчийн энэхүү Нөхцөлүүдийн дагуу гүйцэтгэж чадаагүйтэй холбоотойгоор Лиценз эзэмшигчээс бусад тохиолдолд байсан аливаа эрхийг цуцална;

(j) Лиценз эзэмшигчийн эдгээр нөхцлийг зөрчсөний улмаас Лиценз эзэмшигчид учирсан хохирлыг (Лиценз эзэмшигч нь Тусгай зөвшөөрлийг зөрчсөн тохиолдолд Лиценз эзэмшигчийн эсрэг хийсэн бусад эрхийг хязгаарлахгүйгээр) төлбөрийг төлнө. эдгээр нөхцлийг дагаж мөрдөхөд Лиценз эзэмшигчээс гаргасан хууль эрх зүйн зардлын хамт (нөхөн төлбөр олгох замаар); ба

(k) Хэрэв тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч эдгээр нөхцлийг ямар ч үед цуцалсан тохиолдолд лицензийн төлбөрийг буцаан олгох эсвэл буцааж өгөхийг шаардахгүй. Лицензийн төлбөрийг буцаан олгохгүй.

2. Хариуцлагын хязгаарлалт.Дээрх 2 хэсгийн сүүлийн өгүүлэлд зааснаас бусад тохиолдолд Latestdatabase.com нь нэхэмжлэл, хүсэлт, алдагдал, хариуцлага, хохирол, гэмтэл, гэмтэл, өртөг, зардлын төлбөрийг хариуцахгүй (өмгөөлөгчийн хөлс, хууль ёсны зардлыг багтаасан) тухайн өгөгдлийг ашиглах, эсхүл Latestdatabase.com-ийн гэрээний нөхцлийг дагаж мөрдөөгүй, эсхүл бодитоор биелүүлээгүйгээс шууд, тусгай, санамсаргүй, үр дагавартай эсвэл бусад хохирол. хохирлыг урьдчилан харах боломжтой байсан эсвэл Latestdatabase.com-т ийм хохирол учирч болзошгүй талаар зөвлөсөн эсэх. 1 хэсгийн сүүлчийн өгүүлбэр дэх Latestdatabase.com-ийн хамгийн их хариуцлага нь Latestdatabase.com-ийн хариуцлагыг үүсгэсэн үйл явдлын өмнөх 12 сарын дотор уг гэрээний дагуу Latestdatabase.com-ийн төлбөрийг төлөх дүнгээс хэтрэхгүй байх болно.

3. Үйлчилгээ тасалдах.


Latestdatabase.com мэдээллийн эх сурвалжийг танд өгөхийг шаарддаг тул өгөгдөл өгөхөд түр зуурын тасалдал гарч болзошгүй бөгөөд эдгээр тасалдал нь Latestdatabase.com нь танд болон бусад хүмүүст хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна. Latestdatabase.com дээр төлөх үүргээ түр түдгэлзүүлэх эсвэл цуцлахгүй эсвэл урьд нь Latestdatabase.com-д төлсөн мөнгөний нөхөн төлбөрийг буцаан авах эрх олгохгүй.

4 дугаартай. Татаж авсан мэдээллийн сангийн төлбөр.


(a) Төлбөр: Та төлбөр төлөх эсвэл төлөх ёстой үед төлбөр, хураамж, тооцооны нөхцөлийн дагуу Latestdatabase.com-ийн төлбөрийг төлөхийг зөвшөөрч байна. Лицензийн төлбөрийг буцаан олгохгүй.

(Б) Давтагдах тооцоо: Энэхүү нөхцлийг хүлээн зөвшөөрснөөр таныг Latestdatabase.com-д өгсөн кредит / дебит картыг автоматаар цэнэглэх, захиалгын бүтээгдэхүүн авах тохиолдолд зээлийн / дебит картыг тохиролцсон хугацаанд үргэлжлүүлэн цэнэглэхийг зөвшөөрч байгаа болно. захиалгын хугацаа. Та Latestdatabase.com-т тооцоог үнэн зөв, үнэн зөв тооцоо, холбоо барих мэдээллээр хангаж, төлбөр тооцооны мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг гучин (30) хоногийн дараа шинэчлэхийг зөвшөөрч байна. Дахин төлбөр хийх үйл явц амжилтгүй болох нь таны төлбөрийн үүргийг чөлөөлөхгүй.


(в) Хүү төлөлт: Та сар бүр 1.5% -ийн хүүтэй, эсвэл төлөгдөөгүй дүн дээр холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээтэй тэнцэх хүүгийн төлбөрийг авах болно.

5. Бүтэн гэрээ; Нэмэлт өөрчлөлт эсвэл чөлөөлөлт.


Энэхүү Гэрээ нь таны болон Latestdatabase.com хоорондох бүрэн ойлголттой бөгөөд гэрээний сэдэвтэй холбоотой аман, бичгээр хийсэн аливаа харилцан ойлголцол, тохиролцоог орлоно. Гэрээнд зөвхөн та болон Latestdatabase.com гарын үсэг зурсан баримт бичигт өөрчлөлт оруулж болно. Гэрээг аливаа зөрчлөөс татгалзсан тохиолдолд үүнтэй ижил төстэй эсвэл өөр шинж чанартай байхаас үл хамааран ирээдүйн зөрчлөөс татгалзсан гэж тооцогдохгүй бөгөөд татгалзсан тал гарын үсэг зураагүй тохиолдолд бичгээс бусад тохиолдолд татгалзсан зүйл хүчин төгөлдөр болохгүй.

6. Гүйцэтгэх; Эсрэг хүмүүс.


Гэрээг эх, факсаар, эсвэл цахим хэлбэрээр зөөврийн баримт бичгийн хэлбэрээр гүйцэтгэж болох бөгөөд энэ нь аль ч тооны эсрэг талд хийгдэх бөгөөд тус бүр нь ижил баримт бичгийн эх хувь болно.