Правила и услови


УСЛОВИ И УСЛОВИ

Општи услови и правила за
Употреба на податоците и услугите на најновата веб-страница

Овие општи услови се дел од договорот на кој тие се приложени („Договорот“) и важат за вашата употреба на кој било
маркетинг или е-пошта или услуги што се обезбедени од страна на Latestdatabase.com или неговите здружени деловни активности („Најнови податоци“), за кои податоци или услуги се упатени
колективно како „податоци“.

1 Сопственост.


(а) Терминот „Најнови податоци за имотот“ значи сите програми, датотеки, системи, документација, информации, содржина, графика, распоред на страници, дизајни на страници, кориснички интерфејси користени или обезбедени од страна на Latestdatabase.com, работен производ произведен од страна на Latestdatabase.com , и изведете дела од кое било од горенаведеното, вклучително, без ограничување, веб-страницата или веб-страниците што ви се достапни од страна на Latestdatabase.com, секое HTML програмирање извршено како дел од обезбедување на податоци и сите други специјални програми, функционалности, интерфејси и други работен производ, идеи, концепти или техники на кои може да се развие, искористи или да се потпре врз доставувањето податоци до вас.


(б) Целиот недвижен имот на Најдоцна. Балканот ќе биде и ќе остане во сопственост на Најдобрата веб-страница.


(в) Како помеѓу вас и Latestdatabase.com, Latestdatabase.com ќе биде единствен и ексклузивен сопственик на сите патенти, авторски права, трговски марки, трговски тајни и други права на интелектуална сопственост во и до Најдоцна база на податоци на имотот и податоците.

2 Ограничена лиценца.


По извршувањето на Договорот и исплатата на сите износи што се должат на најновата веб-страница, ви се добива лична, непренослива и без исклучителна лиценца да ги користите податоците само за ваш директен маркетинг, истражување на пазарот и потрагата по клиенти, во строга согласност со условите на Договорот. По истекот или раскинувањето на Договорот, ќе прекинете со употребата на податоците и, како што е побарано од Latestdatabase.com, или (а) ќе ги вратите податоците во Latestdatabase.com без да задржите копии од нив, какви било белешки или други информации за нив или (б) ) обезбедете сертификат, извршен од вас, во форма и содржина задоволителна за Lastdatabase.com, дека податоците се уништени на таков начин за да ги направат податоците трајно нечитливи и незаменливи.

3 Ограничувања за употреба.


(а) Освен ако не е претходно овластено однапред и писмено од страна на Latestdatabase.com, вие нема да ги споделувате, продавате, пренесувате или на друг начин ќе ги направите податоците достапни на трето лице или субјект и ќе ги искористите своите најдобри напори за да спречите злоупотреба или неовластена употреба. на податоците од кое било трето лице или субјект.


(б) Вие нема да го именувате или упатувате на Најдобрата веб-страница или користењето на податоците во кое било од вашите реклами или рекламни или маркетинг материјали.


(в) Вие нема да ги користите податоците за потрошувачки кредитни цели, со кои ќе напишете осигурување на потрошувачи, цели за вработување, скрининг на станари, за која било друга намена опфатена со Австралиско закон за потрошувачи (ACL)или за која било друга цел што не е изрично овластена со Договорот.

4 Ваши одговорности;

Употреба на е-пошта; Преглед и ревизија од страна на Latestdatabase.com.


(а) Вашата употреба на податоците ќе биде во согласност со сите применливи федерални, државни, локални и странски закони, статуи, правила и регулативи („закони“), вклучително и закони за телемаркетинг, е-пошта и маркетинг на факсимили, барање за клиенти и сите применливи упатства на директното здружение за маркетинг („ДМА“). Ако не сте член на DMA, ќе ги искористите сите свои напори за да ги почитувате упатствата на DMA.


(б) Вашата употреба на какви било податоци за е-пошта ќе биде во согласност со сите важечки закони, вклучително и со Актот CAN-SPAM, COPPA и сите закони на Државниот регистар.


(в) Најновата база на податоци го задржува правото да ја разгледа вашата употреба на податоците за да обезбеди усогласеност со овој Договор, но какво било неуспех на Lastdatabase.com да ја разгледа таквата употреба нема да претставува прифаќање на таквата употреба или да се откаже од кое било од правата на Latestdatabase.com понатаму. или ограничете ја која било од вашите обврски во однос на податоците. Во секое време по известувањето барем 3 дена, Latestdatabase.com може да изврши ревизија на вашите записи за да утврди дали сте во согласност со овој Договор и ќе ги ставите на располагање на Latestdatabase.com или неговите претставници сите записи потребни за спроведување на таква ревизија .

5 Одрекување од гаранции; Ограничена гаранција.


ПОДАТОЦИТЕ СЕ РАЗГОВОРИТЕ СЕ СТРОШНО ОСНОВА „КАКО Е“. LATESTDATABASE.COM НЕ ОБЕЗБЕДУВА ORЕ ИЛИ ДА ГИ ОДГОВОРИ КОРЕКТЕТНОСТ, СОСТОЈБА ИЛИ СПОДЕЛБА НА ПОДАТОЦИТЕ И, ИСКОРИСТВО, ОД ОБЕЗБЕДУВА INЕ ВО СЛЕДНАТА СОСТОЈБА, ЛАТЕДДАТАБАСЕ. ЗА СООБРААНА ЦЕЛ. СИТЕ ДНЕВНИ ДЕНОВИ ОД ВАШИОТ РЕЦЕПТ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ИНСПЕКТИРА ANDЕ И БЕЗБЕДУВАЈТЕ ЛАТЕСТДАБАСЕ.КОМ НА СИТЕ ПРОБЛЕМИ ИЛИ МАСТАКИ ВО ПОДАТОЦИТЕ И АКО СЕ ПОСТОИТЕ ЛАТЕСТАТБАСЕ.КОМ ДО СЕКОЈ ДЕН ДОПОЛНИТЕЛНА ПОВЕЕ ДА ВАС.

6. Ограничување на одговорноста.


Освен како што е предвидено во делот 5, последната реченица, Lastdatabase.com нема да биде одговорен за какво било побарување, побарувачка, загуба, одговорност, штета, повреди, повреди или трошоци (вклучувајќи разумни адвокатски такси и правни трошоци), без оглед дали се општи, директни , посебна, инцидентна, последователна или друга штета предизвикана во целост или делумно или директно или индиректно со каква било употреба на податоците или какво било наводно или фактичко неисполнување од страна на Latestdatabase.com да ги почитува условите на Договорот, без разлика дали има какви било штети или не. биле предвидливи или дали било советувано од Најдобрата веб-страница за можноста за вакво оштетување. Максималната одговорност на Latestdatabase.com според последната реченица на Дел 5 нема да го надмине износот што сте го платиле Најдобрата веб-страница според Договорот во рамките на 12 месеци пред настанот што доведе до одговорност на Latestdatabase.com.

7 Вашето обештетување на најновата веб-страница.


Shallе ги обештетите, брани и држите безопасни Latestdatabase.com, неговите акционери, директори, службеници, вработени, независни изведувачи и агенти против какво било побарување, побарувачка, загуба, одговорност, штета, штета или трошоци за повреда (вклучително и такси на адвокатите и правни трошоци) што произлегува, директно или индиректно, од ваш чин или пропуст во однос на податоците или за какво било прекршување на Договорот или за какво било прекршување на законите.

8 Прекин на услугата.


Вие потврдувате дека, со оглед на техничката природа на ресурсите, Latestdatabase.com бара да ви ги достави податоците, може да се појават привремени прекини во обезбедувањето на податоците и дека какви било прекини нема да резултираат дека во Најдобрата веб-страница има каква било одговорност кон вас или другите и нема да ги суспендира или елиминира вашите обврски за плаќање до Latestdatabase.com или ќе ви обезбеди какви било права за поврат за износите што претходно ги плативте до Најновата веб-страница.

9 Нема доделување од вас


Вие не можете да им ги доделите вашите права или обврски според Договорот на кое било друго лице или субјект без претходна писмена согласност од Latestdatabase.com, без оглед дали со закон или на друг начин, и секој обид да го стори тоа ќе биде неважечки.

10 Дополнителен лек на престанок.


Покрај сите други правни права и правни лекови што се достапни на Latestdatabase.com за какви било очигледни, загрозени или фактички прекршувања или прекршувања на Договорот од ваша страна, Latestdatabase.com има право да го раскине Договорот и да бара итно враќање или уништување на податоците на во кое било време, ако Latestdatabase.com верува дека не го почитувате целосниот Договор.

11 Управувачки закон; Јурисдикција.


Со Договорот ќе управува и толкува според законите на државата Квинсленд Австралија, без да се земат предвид принципите на судир на правото на таа држава или која било друга држава. Секој спор или друг спор што се однесува на или произлегува согласно Договорот ќе се поведе само во државата или сојузните судови лоцирани во Бризбејн, Квинсленд и вие се согласувате да поднесете до ексклузивната надлежност на тие судови и да се откажете од какви било забелешки за местото на која било постапка во тие судови.

12 Плаќање за не-фактурирани производи.


(а) Плаќање: Вие се согласувате да платите на Најдобрата веб-страница.com такса во согласност со такси, такси и услови за наплата во сила во моментот кога се плаќа такса или наплата. Наплатените такси се неповратни. Во случај на производи за претплата, терминот на претплата е ефективен за договорениот период, по што терминот на претплата автоматски се обновува за одредениот период на обновување (доколку има) по тогашната тековна цена на претплатата.


(б) Повторно наплата: Вашето прифаќање на овие услови претставува ваше овластување на Lastdatabase.com автоматски да ја наплаќате кредитната / дебитна картичка обезбедена од вас, а во случај на производи за претплата, да продолжите со наплатата на кредитната / дебитна картичка на договореното во интервали за време на терминот на претплатата. Вие се согласувате да ги доставувате најновите и точни информации за контакт и информации за контакт на Latestdatabase.com и да ги ажурирате тие информации со триесет (30) дена од која било промена на информациите за наплата. Неуспехот на повторниот процес на плаќање не ги ослободува обврските за плаќање.


(в) Надоместоци за камати: theе има камати за камата за сите износи што не успеете да ги платите кога доспеате по стапка од 1.5% месечно, или таквата пониска стапка што може да биде еднаква на максималната стапка дозволена со важечкиот закон, на неплатената износ.

13 Целиот договор; Амандман или откажување.


Договорот го содржи целосното разбирање помеѓу вас и најновата база на податоци и го заменува секое претходно разбирање или договори, усно или писмено, во врска со предметот на Договорот. Договорот може да биде изменет само со документ потпишан од вас и најновата веб-страница. За откажување од какво било прекршување на Договорот, нема да се смета за откажување од идно прекршување, без оглед дали има слична или различна природа, и откажувањето нема да биде ефективно, освен ако со писмена форма потпишана од страната што се откажува.

14 Извршување; Контрапарти.


Договорот може да се изврши во оригинал, преку факсимил или во електронски пренослив преносен формат на документ и може да се изврши во кој било број на колеги, од кои секоја ќе се смета за оригинал на истиот документ.