ຈ້າງ Mizaur Rahman (4 ຊົ່ວໂມງ)

$100.00

Checkout1 ດ່ວນ

ລາຍລະອຽດ

ຊື່: Md: Mizanur Rahman

ອັດຕາຊົ່ວໂມງ: 25 $

ທີ່ຢູ່: Majhira bypass, sajahanpur, B0gura

ເບີໂທລະສັບ: + 8801723283638

ທີ່ຢູ່ອີເມວ: mijan@latestdatabase.com

ການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງໃນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ.

ປະສົບການ: ການບໍລິຫານທີມ, ການບໍລິຫານໂຄງການ, ລາຍຊື່ອີເມວ, ລາຍຊື່ໂທລະສັບ, ສ້າງລາຍຊື່ອີເມວ, ການຜະລິດຜູ້ ນຳ, ຜູ້ ນຳ ດ້ານການຂາຍ, ການຕະຫລາດທາງອີເມວ, ຜູ້ຈັດການດ້ານການຕະຫລາດທາງອີເມວ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການຕະຫລາດທາງອີເມວ.