ຈ້າງສ້າງສະມາຊິກທີມລາຍຊື່ອີເມວ

$200.00

ລາຍລະອຽດ

ຈ້າງສ້າງສະມາຊິກທີມລາຍຊື່ອີເມວ

ນີ້ທ່ານຈ້າງຄົນຈາກທີມງານຜູ້ສ້າງລາຍຊື່ອີເມວຂອງພວກເຮົາ.

ຖ້າທ່ານຈ້າງຄົນ ໜຶ່ງ ລາວຈະເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານເປັນປະ ຈຳ ອາທິດ 40 ຊົ່ວໂມງ. ລາວຈະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຄົນ ໜຶ່ງ 40 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັບ 5 $ ຊົ່ວໂມງ.