Οροι και Προϋποθέσεις


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για
Χρήση δεδομένων και υπηρεσιών τελευταίας βάσης δεδομένων

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποτελούν μέρος της σύμβασης στην οποία επισυνάπτονται (η "Συμφωνία") και ισχύουν για τη χρήση οποιωνδήποτε
μάρκετινγκ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσιών που παρέχονται από την Latestdatabase.com ή τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της ("Latestdatabase.com"), ποια δεδομένα ή υπηρεσίες αναφέρονται
συλλογικά ως "Δεδομένα".

1. Ιδιοκτησία.


(α) Με τον όρο "ιδιότητα τελευταίας ιδιοκτησίας" νοούνται όλα τα προγράμματα, τα αρχεία, τα συστήματα, η τεκμηρίωση, οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα γραφικά, οι διατάξεις σελίδας, τα σχέδια τοποθεσίας, οι διεπαφές χρηστών που χρησιμοποιούνται ή παρέχονται από το Lastdatabase.com, προϊόν εργασίας που παράγει η Lastdatabase.com και παραγώγων έργων οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, της ιστοσελίδας ή των ιστότοπων που σας έχουν τεθεί στη διάθεσή σας από τον / την Lastdatabase.com, οποιοσδήποτε προγραμματισμός HTML εκτελείται ως μέρος της παροχής δεδομένων και άλλων ειδικών προγραμμάτων, λειτουργιών, διεπαφών και άλλων το προϊόν εργασίας, τις ιδέες, τις έννοιες ή τις τεχνικές τις οποίες μπορεί να αναπτύξει, να χρησιμοποιήσει ή να βασιστεί στην Lastdatabase.com για την παροχή των Δεδομένων σε εσάς.


(β) Όλα τα Lastdatabase.com Τα ακίνητα θα είναι και θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της Latestdatabase.com.


(γ) Σε σχέση με εσάς και το Latestdatabase.com, το Lastdatabase.com θα είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός κάτοχος όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην και στην τελευταία ιδιότητα και τα δεδομένα.

2. Περιορισμένη άδεια.


Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την πληρωμή όλων των ποσών που οφείλονται στη Latestdatabase.com, σας παρέχεται προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης των Δεδομένων αποκλειστικά για το άμεσο μάρκετινγκ, την έρευνα αγοράς και την αναζήτηση πελατών, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Με τη λήξη ή τη λήξη της Συμφωνίας, θα διακόψετε τη χρήση των Δεδομένων και, όπως ζητήθηκε από το Latestdatabase.com, (α) θα επιστρέψετε τα Δεδομένα στο Latestdatabase.com χωρίς να διατηρήσετε αντίγραφα αυτών ή οποιαδήποτε σημειώματα ή άλλες πληροφορίες επ 'αυτού ή (b) ) παρέχουν ένα πιστοποιητικό που εκτελείται από εσάς, με μορφή και ουσία ικανοποιητική για το Lastdatabase.com, ότι τα Δεδομένα έχουν καταστραφεί κατά τρόπο που να καθιστά τα Δεδομένα μόνιμα μη αναγνώσιμα και μη ανακτήσιμα.

3. Περιορισμοί στη χρήση.


(α) Εκτός εάν έχετε εξουσιοδοτηθεί εκ των προτέρων και γραπτώς από την Lastdatabase.com, δεν θα κοινοποιήσετε, θα πωλήσετε, θα μεταφέρετε ή άλλως θα διαθέσετε τα Δεδομένα σε τρίτο πρόσωπο ή οντότητα και θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή της κακής χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των Δεδομένων από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή οντότητα.


(β) Δεν θα αναφέρετε ή ανατρέχετε στο Latestdatabase.com ή τη χρήση των Δεδομένων σε οποιαδήποτε από τις διαφημίσεις σας ή διαφημιστικό υλικό ή υλικό μάρκετινγκ.


(γ) Δεν θα χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα για σκοπούς καταναλωτικής πίστης, ασφάλισης καταναλωτών, για λόγους απασχόλησης, για σκοπούς προσυμπτωματικού ελέγχου, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που καλύπτεται από το Αυστραλιανό νόμο περί καταναλωτών (ACL)ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητά από τη Συμφωνία.

4. Τις ευθύνες σας.

Χρήση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αναθεώρηση και έλεγχος από το Latestdatabase.com.


(α) Η χρήση των Δεδομένων σας θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, καθεστώτα, κανονισμούς και κανονισμούς (ομοσπονδιακοί, κρατικοί, τοπικοί και αλλοδαποί νόμοι), συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί τηλεμάρκετινγκ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιοτυπίας, η Ένωση Direct Marketing ("DMA"). Αν δεν είστε μέλος του DMA, θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθείτε με τις οδηγίες της DMA.


(β) Η χρήση από εσάς οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τα δεδομένα θα συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων CAN-SPAM, COPPA και οποιωνδήποτε νόμων του Κτηματολογίου.


(c) Το Latestdatabase.com διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τη χρήση των Δεδομένων σας για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την παρούσα Συμφωνία, αλλά οποιαδήποτε αποτυχία του τελευταίου να αναθεωρήσει τη χρήση αυτή δεν θα αποτελεί αποδοχή της χρήσης αυτής ή δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματα του Latestdatabase.com ή να περιορίσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας σε σχέση με τα Δεδομένα. Οποιαδήποτε στιγμή, τουλάχιστον μετά από ειδοποίηση 3, το Latestdatabase.com μπορεί να ελέγξει τα αρχεία σας για να διαπιστώσει εάν συμμορφώνεται με την παρούσα Συμφωνία και θα θέσετε στη διάθεση της Lastdatabase.com ή των αντιπροσώπων της όλα τα αρχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια αυτού του ελέγχου .

5. Αποποίηση εγγυήσεων. Περιορισμένη εγγύηση.


ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΡΙΒΩΣ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". LATESTDATABASE.COM δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται για την ορθότητα, την πληρότητα ή πληρότητα των στοιχείων και, εκτός εάν προβλέπεται στην επόμενη πρόταση, LATESTDATABASE.COM αποποιείται κάθε ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΕΧΕΤΕ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ LATESTDATABASE.COM ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟ LATESTDATABASE.COM ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 14-ΗΜΕΡΑ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ή ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΑΣ.

6. Τον περιορισμό της ευθύνης.


Εκτός από όσα προβλέπονται στην τελευταία πρόταση του Τμήματος 5, το Lastdatabase.com δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, απώλεια, ευθύνη, ζημία, τραυματισμό, κόστος ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και των νομικών εξόδων) , ειδικές, παρεπόμενες, επακόλουθες ή άλλες ζημίες που προκλήθηκαν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ή άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε χρήση των Δεδομένων ή τυχόν υποτιθέμενη ή πραγματική αποτυχία της Lastdatabase.com να συμμορφωθεί με τους όρους της Συμφωνίας, ανεξάρτητα από το αν τέτοιου είδους ζημιές ήταν προβλέψιμες ή εάν το Lastdatabase.com ενημερώθηκε για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών. Η μέγιστη ευθύνη της Latestdatabase.com σύμφωνα με την τελευταία φράση του τμήματος 5 δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλατε στο Latestdatabase.com στο πλαίσιο της Συμφωνίας εντός των 12 μηνών που προηγούνται του γεγονότος που προκάλεσε την ευθύνη της Latestdatabase.com.

7. Αποζημίωση σας για το Latestdatabase.com.


Θα αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα διατηρήσετε αβλαβείς το Lastdatabase.com, τους μετόχους του, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους, τους ανεξάρτητους εργολάβους και τους αντιπροσώπους σας έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, ζήτησης, απώλειας, ευθύνης, ζημιάς, κόστους ή εξόδων τραυματισμού (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων και των νομικών εξόδων) που προκύπτει, άμεσα ή έμμεσα, από τη δική σας ενέργεια ή παράλειψη σε σχέση με τα Δεδομένα ή οποιαδήποτε παραβίαση της Συμφωνίας ή οποιαδήποτε παραβίαση των Νόμων.

8. Διακοπή της υπηρεσίας.


Αναγνωρίζετε ότι, δεδομένης της τεχνικής φύσης των πόρων που απαιτούνται από την Latestdatabase.com για την παροχή των Δεδομένων σε εσάς, ενδέχεται να προκύψουν προσωρινές διακοπές κατά την παροχή των Δεδομένων και ότι οι εν λόγω διακοπές δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την ευθύνη της τελευταίας να καταβάλει οποιαδήποτε ευθύνη σε εσάς ή σε άλλους και δεν αναστέλλει ή εξαλείφει τις υποχρεώσεις πληρωμής σας στο Latestdatabase.com ή σας παρέχει οποιαδήποτε δικαιώματα επιστροφής χρημάτων για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί στο Lastdatabase.com.

9. Καμία ανάθεση από εσάς.


Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της Συμφωνίας σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Latestdatabase.com, είτε βάσει νόμου είτε άλλως, και οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει αυτό είναι άκυρη.

10. Πρόσθετη λύση για τερματισμό.


Εκτός από όλα τα άλλα νόμιμα δικαιώματα και ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα στην Lastdatabase.com για οποιαδήποτε προφανή, απειλητική ή πραγματική παράβαση ή παραβίαση της Συμφωνίας από εσάς, το Lastdatabase.com έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Συμφωνία και να απαιτήσει την άμεση επιστροφή ή καταστροφή των Δεδομένων στο οποτεδήποτε, εάν η Lastdatabase.com πιστεύει ότι δεν συμμορφώνεστε πλήρως με τη Συμφωνία.

11. Κυβερνητικός νόμος; Δικαιοδοσία.


Η Συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται από τη νομοθεσία του Κράτους Queensland Australia, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές των συγκρούσεων νόμων του Κράτους αυτού ή άλλου κράτους. Οποιαδήποτε διαφορά ή άλλη διαφορά που σχετίζεται με ή απορρέει από τη Συμφωνία θα ασκηθεί μόνο στα κρατικά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στο Brisbane του Queensland και συμφωνείτε να υποβάλετε την αποκλειστική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων και να παραιτηθείτε από τυχόν αντιρρήσεις σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής αυτής της διαδικασίας στα δικαστήρια αυτά.

12. Πληρωμή για μη τιμολογημένα προϊόντα.


(α) Πληρωμή: Συμφωνείτε να καταβάλετε το Latestdatabase.com σε αμοιβή σύμφωνα με τα τέλη, χρεώσεις και τους όρους χρέωσης που ισχύουν τη στιγμή που ένα τέλος ή χρέωση είναι οφειλόμενο και πληρωτέο. Τα τέλη που χρεώνονται δεν είναι επιστρεπτέα. Στην περίπτωση των προϊόντων συνδρομής, η περίοδος εγγραφής ισχύει για την συμφωνηθείσα περίοδο, μετά την οποία η περίοδος εγγραφής ανανεώνεται αυτόματα για την καθορισμένη περίοδο ανανέωσης (εάν υπάρχει) στη τότε τρέχουσα τιμή εγγραφής.


(β) Επαναλαμβανόμενη χρέωση: Η αποδοχή σας αυτών των όρων αποτελεί την εξουσιοδότησή σας στο Latestdatabase.com για την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας που παρέχετε και στην περίπτωση των προϊόντων συνδρομής να συνεχίσετε να χρεώνετε την πιστωτική / κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής. Συμφωνείτε να δώσετε στη Lastdatabase.com πλήρη και ακριβή στοιχεία χρέωσης και επικοινωνίας και να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες με τριάντα (30) ημέρες για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία χρέωσης. Η αποτυχία της επαναλαμβανόμενης διαδικασίας πληρωμής δεν απαλλάσσει τις υποχρεώσεις πληρωμής σας.


(γ) Χρεώσεις τόκων: Θα χρεωθούν τόκοι για τα ποσά που δεν πληρώνετε όταν χρεώνονται με ποσοστό 1.5% μηνιαίως, ή χαμηλότερος συντελεστής ίσος με το ανώτατο επιτόκιο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, για τα μη καταβληθέντα ποσό.

13. Πλήρης Συμφωνία. Τροποποίηση ή Απαλλαγή.


Η Συμφωνία περιέχει ολόκληρη την κατανόηση μεταξύ εσάς και του Latestdatabase.com και αντικαθιστά τυχόν προγενέστερες συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές, σχετικά με το αντικείμενο της Συμφωνίας. Η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφο που υπογράφηκε από εσάς και το Latestdatabase.com. Η παραίτηση από παραβίαση της Συμφωνίας δεν θεωρείται παραίτηση από μελλοντική παράβαση, η οποία έχει παρόμοιο ή διαφορετικό χαρακτήρα, και η παραίτηση δεν είναι αποτελεσματική, εκτός εάν υπογραφεί εγγράφως από το παραιτούμενο μέρος.

14. Εκτέλεση; Ομόλογοί.


Η συμφωνία μπορεί να εκτελείται με την αρχική της μορφή, με τη μορφή τηλεομοιοτυπίας ή με ηλεκτρονικά μεταφερόμενα έγγραφα φορητών εγγράφων και μπορεί να εκτελείται σε οποιονδήποτε αριθμό αντισυμβαλλομένων, έκαστο των οποίων θεωρείται πρωτότυπο του ίδιου εγγράφου.