Πολιτική Επιστροφής


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΑΣΗΣ

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις στην
Προκριθείτε για πλήρη επιστροφή χρημάτων στην αγορά σας

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποτελούν μέρος της σύμβασης στην οποία επισυνάπτονται (η "Συμφωνία") και ισχύουν για τη χρήση οποιωνδήποτε
("Latestdatabase.com"), τα δεδομένα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται συλλογικά ως "Δεδομένα".

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε προσεκτικά τους Όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης των βάσεων δεδομένων LATESTDATABASE.com

1. Αποποίηση εγγυήσεων. Περιορισμένη εγγύηση.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΡΙΒΩΣ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". LATESTDATABASE.COM δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται για την ορθότητα, την πληρότητα ή πληρότητα των στοιχείων και, εκτός εάν προβλέπεται στην επόμενη πρόταση, LATESTDATABASE.COM αποποιείται κάθε ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΕΧΕΤΕ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ LATESTDATABASE.COM ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟ LATESTDATABASE.COM ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 14-ΗΜΕΡΑ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ή ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης συμφωνεί να:

(α) Να ειδοποιήσει τον παραχωρητή εντός τριάντα (14) ημερών από την ανεύρεση τυχόν σφαλμάτων στη λίστα.

(β) Ελέγξτε τα δεδομένα στη Λίστα αμέσως μετά την παραλαβή της για να βεβαιωθεί ότι πληροί τα κριτήρια του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης.

(γ) Καταβάλλετε στον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης την αμοιβή της άδειας χρήσης μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής του Παραχωρησιού μετά την αποδοχή αυτών των Όρων.

(δ) Χρησιμοποιείτε τη Λίστα σε όσες φορές επιθυμεί ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό για την περίοδο του 12 που αρχίζει την ημερομηνία αποδοχής αυτών των Όρων και λήγει 12 μήνες από την ημερομηνία αυτή ("Term").

(ε) Λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι η Λίστα και οι λεπτομέρειες που περιέχονται σε αυτήν δεν προσαρτώνται ή δεν χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση άλλων λιστών αλληλογραφίας ή βάσεων δεδομένων.

(στ) Παρέχει στον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης αμέσως μόλις λάβει γνώση του κατάλογο των ονομάτων και των διευθύνσεων των επιχειρήσεων που περιέχονται στη Λίστα που επιθυμούν να διαγραφούν από τη Λίστα.

(ζ) Να αποζημιώσει και να διατηρήσει αποζημίωση του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης, των υπαλλήλων του, των αντιπροσώπων και των εργολάβων του έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, ενέργειας, απαίτησης ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαστικών εξόδων με αποζημίωση) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του Καταλόγου από τον Δικαιούχο'δειας Χρήσης .

(η) Να παραιτηθεί από τυχόν δικαιώματα που ο Κάτοχος της Άδειας Χρήσης θα μπορούσε να είχε σε αντίθετη περίπτωση κατά του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης όσον αφορά τυχόν αποτυχία του Εκχωρητή να εκτελέσει.

(i) να παραιτηθεί από οποιαδήποτε δικαιώματα που ο Κάτοχος της Άδειας Χρήσης θα μπορούσε διαφορετικά να είχε κατά του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης όσον αφορά τυχόν αποτυχία του Εκχωρητή να εκτελέσει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, στο βαθμό που η αποτυχία αυτή προκλήθηκε από παράγοντες πέραν του ελέγχου του Παραχωρησιούχου,

(ι) Να καταβάλει στον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης τις ζημίες του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης εξαιτίας της παραβίασης αυτών των Όρων από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης (χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχει ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης κατά του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης για παραβίαση των Όρων αυτών από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης) των παρόντων Όρων μαζί με όλα τα νομικά έξοδα που επιβαρύνουν τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης για την επιβολή αυτών των Όρων (σε αποζημίωση). και

(k) Δεν απαιτεί επιστροφή χρημάτων ή επιστροφή του τέλους χρήσης αν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ακυρώσει τους Όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή. Το τέλος αδείας δεν επιστρέφεται.

2. Τον περιορισμό της ευθύνης.Εκτός από ό, τι προβλέπεται στην τελευταία πρόταση του Κεφαλαίου 2 παραπάνω, η Lastdatabase.com δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, απώλεια, ευθύνη, ζημία, τραυματισμό, κόστος ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και των νομικών εξόδων) άμεσες, ειδικές, παρεπόμενες, επακόλουθες ή άλλες ζημίες που προκλήθηκαν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ή άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε χρήση των Δεδομένων ή οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική αποτυχία της Lastdatabase.com να συμμορφωθεί με τους όρους της Συμφωνίας, οι ζημιές ήταν προβλέψιμες ή αν το Lastdatabase.com ενημερώθηκε για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών. Η μέγιστη ευθύνη της Latestdatabase.com σύμφωνα με την τελευταία φράση του τμήματος 1 δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλατε στο Latestdatabase.com στο πλαίσιο της Συμφωνίας εντός των 12 μηνών που προηγούνται του γεγονότος που προκάλεσε την ευθύνη της Latestdatabase.com.

3. Διακοπή της υπηρεσίας.


Αναγνωρίζετε ότι, δεδομένης της τεχνικής φύσης των πόρων που απαιτούνται από την Latestdatabase.com για την παροχή των Δεδομένων σε εσάς, ενδέχεται να προκύψουν προσωρινές διακοπές κατά την παροχή των Δεδομένων και ότι οι εν λόγω διακοπές δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την ευθύνη της τελευταίας να καταβάλει οποιαδήποτε ευθύνη σε εσάς ή σε άλλους και δεν αναστέλλει ή εξαλείφει τις υποχρεώσεις πληρωμής σας στο Latestdatabase.com ή σας παρέχει οποιαδήποτε δικαιώματα επιστροφής χρημάτων για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί στο Lastdatabase.com.

4. Πληρωμή για τις ληφθείσες βάσεις δεδομένων.


(Α) Πληρωμή: Συμφωνείτε να καταβάλετε το Latestdatabase.com σε αμοιβή σύμφωνα με τα τέλη, χρεώσεις και τους όρους χρέωσης που ισχύουν τη στιγμή που ένα τέλος ή χρέωση είναι οφειλόμενο και πληρωτέο. Τα χρεωστικά τέλη που χρεώνονται δεν είναι επιστρεπτέα.

(Β) Επαναλαμβανόμενη τιμολόγηση: Η αποδοχή σας αυτών των όρων αποτελεί την εξουσιοδότησή σας στο Latestdatabase.com για την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας που παρέχετε και, στην περίπτωση των προϊόντων εγγραφής, να συνεχίσετε τη χρέωση της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας στα συμφωνημένα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια τη διάρκεια της συνδρομής. Συμφωνείτε να δώσετε στη Lastdatabase.com πλήρη και ακριβή στοιχεία χρέωσης και επικοινωνίας και να ενημερώσετε αυτές τις πληροφορίες με τριάντα (30) ημέρες για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία χρέωσης. Η αποτυχία της επαναλαμβανόμενης διαδικασίας πληρωμής δεν απαλλάσσει τις υποχρεώσεις πληρωμής σας.


(Γ) Χρεώσεις τόκων: Θα χρεώνονται τόκοι για τα ποσά που δεν πληρώνετε όταν χρεώνονται με το ποσοστό 1.5% μηνιαίως ή με ένα χαμηλότερο επιτόκιο ίσο με το ανώτατο επιτόκιο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για το μη καταβληθέν ποσό.

5. Πλήρης Συμφωνία. Τροποποίηση ή Απαλλαγή.


Η Συμφωνία περιέχει ολόκληρη την κατανόηση μεταξύ εσάς και του Latestdatabase.com και αντικαθιστά τυχόν προγενέστερες συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές, σχετικά με το αντικείμενο της Συμφωνίας. Η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφο που υπογράφηκε από εσάς και το Latestdatabase.com. Η παραίτηση από παραβίαση της Συμφωνίας δεν θεωρείται παραίτηση από μελλοντική παράβαση, η οποία έχει παρόμοιο ή διαφορετικό χαρακτήρα, και η παραίτηση δεν είναι αποτελεσματική, εκτός εάν υπογραφεί εγγράφως από το παραιτούμενο μέρος.

6. Εκτέλεση; Ομόλογοί.


Η συμφωνία μπορεί να εκτελείται με την αρχική της μορφή, με τη μορφή τηλεομοιοτυπίας ή με ηλεκτρονικά μεταφερόμενα έγγραφα φορητών εγγράφων και μπορεί να εκτελείται σε οποιονδήποτε αριθμό αντισυμβαλλομένων, έκαστο των οποίων θεωρείται πρωτότυπο του ίδιου εγγράφου.