Правила и условия


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Общи условия за
Използване на данни и услуги на Latestdatabase.com

Тези общи условия са част от договора, към който са приложени („Споразумението“) и се прилагат при използването на който и да е
маркетингови или имейл данни или услуги, предоставяни от Latestdatabase.com или свързаните с него бизнеси („Latestdatabase.com“), които данни или услуги се препращат
заедно като „Данни“.

1. Собственост.


(a) Терминът „Lastdatabase.com Property“ означава всички програми, файлове, системи, документация, информация, съдържание, графики, оформления на страници, дизайни на сайтове, потребителски интерфейси, използвани или предоставени от Latestdatabase.com, работен продукт, произведен от Latestdatabase.com и извлича произведения на което и да е от гореизброените, включително, без ограничение, уебсайта или уебсайтовете, предоставени ви на разположение от Latestdatabase.com, всяко HTML програмиране, изпълнено като част от предоставянето на данни и всякакви други специални програми, функционалности, интерфейси и други работен продукт, идеи, концепции или техники, които Latestdatabase.com може да разработи, използва или разчита при предоставянето на Данните за вас.


(b) Цялата собственост на Latestdatabase.com ще бъде и ще остане собственост на Latestdatabase.com.


(c) Както между вас и Latestdatabase.com, Latestdatabase.com ще бъде единственият и изключителен собственик на всички патенти, авторски права, търговски марки, търговски тайни и други права на интелектуална собственост в и върху собствеността и данните на Latestdatabase.com.

2. Ограничен лиценз.


След изпълнението на Споразумението и плащането на всички дължими суми Latestdatabase.com, получавате личен, непрехвърлим и неизключителен лиценз да използвате Данните единствено за целите на вашия пряк маркетинг, пазарни проучвания и търсене на клиенти, в стриктно съответствие с условията от споразумението. След изтичане или прекратяване на Договора, Вие ще прекратите използването на Данните и, както поиска от Latestdatabase.com, или (а) да върнете Данните на Latestdatabase.com, без да запазвате копия от тях, или бележки или друга информация към тях или (b ) предоставете сертификат, изпълнен от вас, във форма и вещество, задоволителни за Latestdatabase.com, че Данните са унищожени по такъв начин, че да направят Данните трайно нечетливи и невъзстановими.

3. Ограничения при употреба.


(а) Освен ако бъдете предварително разрешени предварително и писмено от Latestdatabase.com, няма да споделяте, продавате, прехвърляте или по друг начин да предоставяте Данни на всяко трето лице или образувание и ще използвате всичките си усилия, за да предотвратите злоупотребата или неправомерното използване на Данните от всяко трето лице или образувание.


(b) Няма да назовавате или да се позовавате на Latestdatabase.com или използването на Данните в никоя от вашите реклами, рекламни или маркетингови материали.


(в) Няма да използвате Данните за целите на потребителския кредит, сключване на застраховка на потребителите, заетост, целите на скрининга на наемателите, за каквато и да е друга цел, покрита от Австралийско потребителско право (ACL)или за друга цел, която не е изрично разрешена от Споразумението.

4. Вашите отговорности;

Използване на имейл данни; Преглед и одит от Latestdatabase.com.


(a) Използването на Данните ще бъде в съответствие с всички приложими федерални, щатски, местни и чуждестранни закони, статути, правила и разпоредби („Закони“), включително закони за телемаркетинг, маркетинг по имейл и факсимила, привличане на клиенти и всички приложими указания на асоциацията за директен маркетинг („DMA“). Ако не сте член на DMA, ще положите максимални усилия, за да спазвате указанията на DMA.


(b) Използването на всякакви данни за електронна поща ще бъде в съответствие с всички приложими закони, включително със закона CAN-SPAM, COPPA и всички закони за държавния регистър.


(в) Latestdatabase.com си запазва правото да преразглежда използването на Данните, за да гарантира спазването на настоящото Споразумение, но всеки неуспех на Latestdatabase.com да преразгледа такава употреба няма да представлява приемане на такава употреба или отказ от някое от правата на Latestdatabase.com по настоящото споразумение. или ограничете някое от вашите задължения по отношение на Данните. По всяко време след предизвестие най-малко от 3, Latestdatabase.com може да извърши одит на вашите записи, за да определи дали спазвате настоящото споразумение и ще предостави на разположение на Latestdatabase.com или неговите представители всички записи, необходими за провеждането на такъв одит ,

5. Отказ от гаранции; Ограничена гаранция


ДАННИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА СТРАТИВНА ОСНОВА „КАКВО Е”. LATESTDATABASE.COM НЕ ОГРАБА ИЛИ ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛНОСТТА, ПОВЕЧЕСТВОТО ИЛИ ПОЛНОСТТА НА ДАННИТЕ И ИЗКЛЮЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЕНО В СЛЕДВАЩОТО СЪДЪРЖАНИЕ, НАЙ-ДОБРИЯТ ОТСТЪПКА. ЗА ЧАСТНА ЦЕЛ. ИМАТЕ 14 ДНИ ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДАННИТЕ, ЗА ДА ИНСПЕКТИРАТЕ И УВЕДОМЛЯВАТ LATESTDATABASE.COM НА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ НЕПРЕДЕЛЕНИЯ В ДАННИТЕ И АКО ДА СЪОБЩИТЕ НАЙ-ДОБРАТА ДАТАБАСА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНА ЗА ВАС.

6. Ограничение на отговорността.


С изключение на предвиденото в последното изречение на раздел 5, Latestdatabase.com няма да носи отговорност за искове, искания, загуби, отговорност, щети, наранявания, разходи или разходи (включително разумни адвокатски такси и съдебни разходи), независимо дали са общи, директни , специални, случайни, последващи или други щети, причинени изцяло или частично или пряко или косвено от каквото и да е използване на Данните или всяко предполагаемо или действително неизпълнение от страна на Latestdatabase.com да спазва условията на Споразумението, независимо дали такива щети са или не са били предвидими или дали Latestdatabase.com е бил информиран за възможността за такива щети. Максималната отговорност на Latestdatabase.com съгласно последното изречение на Раздел 5 няма да надвишава сумата, която сте платили Latestdatabase.com съгласно Споразумението в рамките на 12 месеца, предхождащи събитието, което породи отговорност на Latestdatabase.com.

7. Вашето обезщетение от Latestdatabase.com.


Вие ще обезщетите, защитите и държите безобидни Latestdatabase.com, неговите акционери, директори, служители, служители, независими изпълнители и агенти срещу всякакви искове, искане, загуба, отговорност, щети, разходи за вреди или разходи (включително адвокатски хонорари и съдебни разходи) което възниква пряко или косвено от вашето действие или бездействие по отношение на Данните или всяко нарушение на Споразумението или всяко нарушение на Законите.

8. Прекъсване на услугата.


Вие потвърждавате, че предвид техническия характер на ресурсите Latestdatabase.com изисква да Ви предостави Данните, могат да възникнат временни прекъсвания при предоставянето на Данни и че такива прекъсвания няма да доведат до това, че Latestdatabase.com носи каквато и да е отговорност към вас или други и няма да преустанови или премахне задълженията ви за плащане към Latestdatabase.com или да ви предостави права за възстановяване на суми, платени по-рано на Latestdatabase.com.

9. Без възлагане от вас.


Не можете да възлагате правата или задълженията си по Споразумението на друго лице или образувание без предварителното писмено съгласие на Latestdatabase.com, независимо дали по закон или по друг начин и всеки опит за това ще бъде невалиден.

10. Допълнително средство за прекратяване


В допълнение към всички други правни права и средства за защита, достъпни за Latestdatabase.com за всяко очевидно, заплашено или действително нарушение или нарушение на Споразумението от вас, Latestdatabase.com има право да прекрати споразумението и да поиска незабавно връщане или унищожаване на Данните на по всяко време, ако Latestdatabase.com смята, че не спазвате изцяло Споразумението.

11. Приложимо право; Компетентност.


Споразумението се управлява и тълкува съгласно законите на щата Куинсланд Австралия, без да се вземат предвид принципите на конфликт на правото на тази държава или друга държава. Всеки спор или друг спор, свързан със или възникващ по силата на споразумението, се води само в щатите или федералните съдилища, разположени в Бризбън, Куинсланд, и вие се съгласявате да се подчините на изключителната юрисдикция на тези съдилища и да се откажете от възражения срещу мястото на всяко такова производство. в тези съдилища.

12. Плащане за нефактурирани продукти.


(а) Плащане: Вие се съгласявате да заплатите на Latestdatabase.com такса в съответствие с таксите, таксите и условията за фактуриране, които са в сила в момента, в който такса или такса е дължима и дължима. Таксите не се връщат. В случай на продукти с абонамент, срокът за абонамент е в сила за договорения период, след който срокът за абонамент автоматично се подновява за посочения период на подновяване (ако има такъв) при тогавашната цена на абонамента.


(б) Повтарящо се фактуриране: Вашето приемане на тези условия представлява вашето разрешение на Latestdatabase.com автоматично да таксува предоставената от вас кредитна / дебитна карта, а в случай на продукти за абонамент, да продължи таксуването на кредитната / дебитна карта при договореното- на интервали по време на срока на абонамента. Вие се съгласявате да предоставите на Latestdatabase.com пълна и точна информация за фактуриране и контакт и да актуализирате тази информация с тридесет (30) дни от всяка промяна на информацията за плащане. Провалът на повтарящия се процес на плащане не освобождава вашите задължения за плащане.


(в) Лихви: Ще се начисляват лихви за всяка сума, която не платите, когато се дължи в размер на 1.5% на месец, или такава по-ниска ставка, която може да бъде равна на максималната норма, разрешена от приложимото законодателство, върху неплатеното количество.

13. Цяло споразумение; Поправка или отказ.


Споразумението съдържа цялото разбиране между вас и Latestdatabase.com и замества всички предварителни разбирания или споразумения, устни или писмени, свързани с предмета на споразумението. Споразумението може да бъде изменено само с документ, подписан от вас и Latestdatabase.com. Никакво отказване от всяко нарушение на споразумението не се счита за отказ от бъдещо нарушение, независимо дали е от подобен или различен характер и отказът не е ефективен, освен в писмена форма, подписана от отказващата страна.

14. Екзекуция; Колеги.


Споразумението може да бъде изпълнено в оригинал, по факс или в електронен преносим формат на документи и може да бъде изпълнено на произволен брой контрагенти, всеки от които се счита за оригинал на същия документ.