Terme en voorwaarde


TERME EN VOORWAARDES

Algemene bepalings en voorwaardes vir
Gebruik van Datadatabase.com data en dienste

Hierdie algemene bepalings en voorwaardes vorm deel van die kontrak waaraan hulle gekoppel is (die 'ooreenkoms') en is van toepassing op u gebruik van enige
bemarkings- of e-posdata of dienste gelewer deur Latestdatabase.com of sy geaffilieerde ondernemings (“Latestdatabase.com”), na watter data of dienste verwys word
om gesamentlik die 'Data' te noem.

1. Eienaarskap.


(a) Die uitdrukking "Lastdatabase.com Property" beteken alle programme, lêers, stelsels, dokumentasie, inligting, inhoud, grafika, bladsy-uitlegte, webwerfontwerpe, gebruikerskoppelvlakke wat gebruik word of verskaf word deur Latestdatabase.com, werkproduk vervaardig deur Latestdatabase.com , en aflei werke van enige van die voorafgaande, met inbegrip van, sonder beperking, die webwerf of webwerwe wat deur Latestdatabase.com aan u beskikbaar gestel is, enige HTML-programmering wat uitgevoer word as deel van die verskaffing van u data en enige ander spesiale programme, funksies, koppelvlakke en ander werkprodukte, idees, konsepte of tegnieke waarop Latestdatabase.com kan ontwikkel, gebruik of staatmaak op die verskaffing van die data aan u.


(b) Die eiendom van Latestdatabase.com sal bly en bly.


(c) Net tussen u en Latestdatabase.com sal Latestdatabase.com die enigste en eksklusiewe eienaar wees van alle patente, kopieregte, handelsmerke, handelsgeheime en ander intellektuele eiendomsregte in en op die Latestdatabase.com-eiendom en die data.

2. Beperkte lisensie.


Na die uitvoering van die ooreenkoms en die betaling van alle verskuldigde bedrae op Latestdatabase.com, kry u 'n persoonlike, nie-oordraagbare en nie-eksklusiewe lisensie om die gegewens slegs te gebruik vir u direkte bemarkings-, marknavorsings- en klantnavorsingsdoeleindes, in ooreenstemming met die voorwaardes van die ooreenkoms. Na verstryking of beëindiging van die Ooreenkoms, sal u die gebruik van die Data staak en, soos versoek deur Latestdatabase.com, óf (a) die Gegewens aan die nuutste Database.com stuur sonder om enige afskrifte daarvan of enige aantekeninge of ander inligting daarop te bewaar of (b) ) lewer 'n sertifikaat, uitgevoer deur u, in die vorm en inhoud wat bevredigend is op Latestdatabase.com, dat die data op so 'n manier vernietig is om die data permanent onleesbaar en onherstelbaar te maak.

3. Beperkings op gebruik.


(a) Tensy u vooraf skriftelik en skriftelik deur Latestdatabase.com gemagtig is, sal u die data nie aan enige derde persoon of entiteit deel, verkoop, oordra of op enige ander manier beskikbaar stel nie, en u sal u bes doen om die misbruik of ongemagtigde gebruik te voorkom van die data deur enige derde persoon of entiteit.


(b) U mag nie na die Database.com of u gebruik van die data in enige van u advertensies of promosie- of bemarkingsmateriaal noem of verwys nie.


(c) U sal die gegewens nie gebruik vir verbruikerskredietdoeleindes, die versekering van verbruikersversekering, indiensnemingsdoeleindes, huurderondersoekdoeleindes, vir enige ander doel wat deur die Australiese verbruikersreg (ACL)of vir enige ander doel wat nie uitdruklik deur die Ooreenkoms gemagtig is nie.

4. U verantwoordelikhede;

Gebruik van e-posdata; Hersien en oudit deur Latestdatabase.com.


(a) U gebruik van die data sal voldoen aan alle toepaslike federale, staats-, plaaslike en buitelandse wette, standbeelde, reëls en regulasies ('wette'), insluitende wette rakende telemarketing, e-pos en faksimilee-bemarking, klante-versoek en alle toepaslike riglyne van die Direkte Bemarkingsvereniging (“DMA”). As u nie 'n lid van die DMA is nie, sal u u bes probeer om aan die riglyne van die DMA te voldoen.


(b) U gebruik van e-posdata sal voldoen aan alle toepaslike wette, insluitend die CAN-SPAM Act, COPPA, en enige wette op die registerregister.


(c) Latestdatabase.com behou die reg voor om u gebruik van die data te hersien om die nakoming van hierdie ooreenkoms te verseker, maar enige versuim van die laaste database.com om sodanige gebruik te hersien, sal nie die aanvaarding van sodanige gebruik uitmaak of afstand doen van enige regte van die Database.com hieronder nie. of beperk u verpligtinge met betrekking tot die data. Op enige tydstip met ten minste 3 dae kennisgewing mag Latestdatabase.com u rekords ouditeer om te bepaal of u aan hierdie ooreenkoms voldoen, en u sal alle rekords wat nodig is vir die uitvoering van so 'n oudit, aan Latestdatabase.com of sy verteenwoordigers beskikbaar stel. .

5. Vrywaring van waarborge; Beperkte waarborg.


DIE GEGEVENS WORD VERSKAF OP 'N streng "soos dit is" -basis. LATESTDATABASE.COM BEWAAR NIE DIE KORREKTHEID, BEKOMSTENDHEID OF VOLTOOIHEID VAN DIE GEGEVENS EN WAARBORG NIE, BEHALWE AS VERSKAF IN DIE VOLGENDE SIN, LATESTDATABASE.COM ENIGE EN ALLE WAARBORGE VAN ENIGE AANSPRAAKLIKHEID, OORWELDIGE, VIR 'N BESONDERLIKE DOEL. U het 14-dae vanaf u ontvangs van die gegewens om dit te inspekteer en laat kennisgewing van enige probleme of foute in die gegewens in kennis te stel, en as u die probleem op die proef stel of die probleem verkeerd is ADDISIONELE KOSTE VIR U.

6. Beperking van aanspreeklikheid.


Behalwe soos uiteengesit in die laaste sin van Afdeling 5, is Latestdatabase.com nie aanspreeklik vir enige eis, eis, verlies, aanspreeklikheid, skade, beserings, koste of uitgawes (insluitende redelike prokureursgelde en regskoste), hetsy algemeen, direk , spesiale, toevallige, gevolglike of ander skade wat geheel of gedeeltelik of direk of indirek veroorsaak is deur enige gebruik van die Gegewens of enige beweerde of werklike versuim deur Latestdatabase.com om die bepalings van die Ooreenkoms na te kom, hetsy sodanige skadevergoeding al dan nie voorspelbaar was of daar op die laaste databasis.com kennis gegee is van die moontlikheid van sulke skadevergoeding. Die maksimum aanspreeklikheid van Latestdatabase.com kragtens die laaste sin van Afdeling 5, sal nie die bedrag wat u ingevolge die Ooreenkoms op die laaste databasis betaal het, oorskry nie, binne die 12 maande voorafgaande aan die gebeurtenis wat tot aanspreeklikheid van die Database.com aanleiding gegee het.

7. U vrywaring van Latestdatabase.com.


U moet die laaste database.com, sy aandeelhouers, direkteure, beamptes, werknemers, onafhanklike kontrakteurs en agente skadeloos stel teen enige eis, eis, verlies, aanspreeklikheid, skade, skade of onkoste (insluitend prokureursgelde en regskoste) wat direk of indirek ontstaan ​​uit u handeling of versuim ten opsigte van die data of enige oortreding van die ooreenkoms of enige wetsoortreding.

8. Onderbreking van diens.


U erken dat, gegewe die tegniese aard van die bronne wat volgens Database.com nodig is om die data aan u te verskaf, tydelike onderbrekings kan voorkom in die voorsiening van data en dat sodanige onderbrekings nie daartoe kan lei dat Latestdatabase.com enige aanspreeklikheid teenoor u of ander en mag nie u betalingsverpligtinge aan Latestdatabase.com opskort of uitskakel nie, of u enige terugbetalingsregte gee vir bedrae wat voorheen aan Latestdatabase.com betaal is nie.

9. Geen opdrag deur u nie.


U mag nie u regte of verpligtinge kragtens die ooreenkoms aan enige ander persoon of entiteit toeken sonder die voorafverkreë skriftelike toestemming van Latestdatabase.com nie, hetsy deur wetgewing of andersins, en enige poging om dit te doen, is nietig.

10. Addisionele beëindiging van beëindiging.


Benewens alle ander wetlike regte en regsmiddele beskikbaar by Latestdatabase.com vir enige oënskynlike, bedreigde of werklike verbreking of oortreding van die Ooreenkoms deur u, het Latestdatabase.com die reg om die ooreenkoms te beëindig en onmiddellike terugbesorging of vernietiging van die data te eis by te eniger tyd as Latestdatabase.com van mening is dat u nie die ooreenkoms ten volle nakom nie.

11. Beheerreg; Jurisdiksie.


Die ooreenkoms word beheer deur en uitgelê kragtens die wette van die Staat Queensland Australië, sonder inagneming van die beginsels van die regskonflikte van daardie Staat of enige ander staat. Enige litigasie of ander geskille rakende of voortspruitend uit die Ooreenkoms, sal slegs in die staat of federale howe in Brisbane, Queensland, gebring word en u stem in om onderhewig te wees aan die eksklusiewe jurisdiksie van daardie howe en om afstand te doen van enige besware teen die terrein van so 'n proses. in daardie howe.

12. Betaling vir nie-faktuurprodukte.


(a) Betaling: U stem in om die laaste database.com fooi te betaal in ooreenstemming met die gelde, koste en faktuurvoorwaardes op die tydstip waarop 'n fooi of heffing betaalbaar is. Gelde wat gehef word, is nie terugbetaalbaar nie. In die geval van inskrywingsprodukte, sal die intekeningstydperk geldig wees vir die ooreengekome periode, waarna die inskrywingsperiode outomaties hernu sal word vir die gespesifiseerde hernuwingstydperk (indien van toepassing) teen die destydse huidige inskrywingsprys.


(b) Herhalende fakturering: u aanvaarding van hierdie voorwaardes is u magtiging aan Latestdatabase.com om outomaties die krediet- / debietkaart wat u verskaf het, en in die geval van intekenprodukte, te hef om die krediet- / debietkaart op die ooreengekome- met tussenposes gedurende die termyn van die intekening. U stem in om Latestdatabase.com volledige en akkurate faktuur- en kontakinligting te gee en om daardie inligting op te dateer met dertig (30) dae van enige verandering aan die faktuurinligting. Versuim van die herhalende betalingsproses onthef nie u betalingsverpligtinge nie.


(c) Rentekoste: Daar is rentekoste op enige bedrae wat u versuim om te betaal as u teen 'n koers van 1.5% per maand betaalbaar is, of 'n laer koers as gelykstaande aan die maksimum koers wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, op die onbetaalde bedrag.

13. Hele ooreenkoms; Wysiging of kwytskelding.


Die ooreenkoms bevat die volledige verstandhouding tussen u en Latestdatabase.com en vervang alle voorafbesprekings of ooreenkomste, mondeling of skriftelik, met betrekking tot die onderwerp van die ooreenkoms. Die ooreenkoms mag slegs gewysig word deur 'n dokument onderteken deur u en Latestdatabase.com. Geen afstanddoening van enige verbreking van die Ooreenkoms word beskou as 'n kwytskelding van 'n toekomstige oortreding, hetsy van 'n soortgelyke of ander aard nie, en geen kwytskelding is van krag nie, tensy dit skriftelik deur die kwytskelding onderteken is.

14. Uitvoering; Eweknieë.


Die ooreenkoms kan uitgevoer word in sy oorspronklike, per faks of in elektroniese oordraagbare draagbare dokumentformaat en dit kan uitgevoer word in enige aantal eweknieë, wat elk as 'n oorspronklike dokument van dieselfde dokument beskou word.